Mapa Podolany

32-420 Podolany

Podolany w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Modrzewie

  [~ 13.7 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan modrzewia polskiego (Larix polonica)

 • Groty Kryształowe

  [~ 14.3 km] Rezerwaty przyrody

  Grota Kryształwa Dolna i Górna w Kopalni Soli w Wieliczce o ścianach obrosłych kryształami halitu o unikatowej wartości mineralogicznej

 • Kostrza

  [~ 14.5 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko języcznika zwyczajnego oraz dobrze zachowanych starodrzewi buczyny karpackiej i jaworzyny górskiej.

 • Długosz Królewski

  [~ 14.7 km] Rezerwaty przyrody

  paproć długosz królewski (Osmunda regalis) w Puszczy Niepołomickiej

 • Rawka

  [~ 15.8 km] Rezerwaty przyrody

  Koryto i starorzecza rzeki Rawki, stanowiska roślin rzadkich i chronionych (24,6 ha leży w woj. mazowieckim).

 • Kamionna

  [~ 15.8 km] Rezerwaty przyrody

  obszar lasu z dobrze zachowanym drzewostanem bukowo-jodłowym

 • Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy

  [~ 17.2 km] Parki krajobrazowe

  Park obejmuje swoimi granicami fragment Pogórza Wiśnickiego, z unikalnym dla całego Pogórza Karpat Zachodnich krajobrazem kulturowym. Jest on głównym walorem tego terenu, a tworzą go zabytkowe układy architektoniczne Nowego Wiśnicza (zamki, pałace, klasztory, fortyfikacje), Lipnicy Murowanej (średniowieczny układ urbanistyczny, kościoły, domy podcieniowe) oraz inne zabytki kultury materialnej.Środowisko przyrodnicze parku jest również interesujące i cenne. Na szczególną uwagę zasługują osobliwości przyrody nieożywionej, do których należy zgrupowanie wychodni piaskowca istebniańskiego w kształcie grzyba skalnego (chronione w rezerwacie Kamień - Grzyb) oraz grupę skał piaskowca zwaną Kamieniami Brodzińskiego, chronioną w formie pomnika przyrody nieożywionej, w okolicy Lipnicy Murowanej.Szata roślinna parku jest dość zróżnicowana. W północnej części przeważają grądy i bory mieszane, w południowej zaś żyzna buczyna karpacka z bukiem, jodłą i klonem jaworem w drzewostanie. Stwierdzono również występowanie kwaśnej buczyny niżowej , żyznej jedliny, mszystych jedlin acidofilnych oraz boru świeżego, a także licznych zespołów siedlisk wilgotnych jak łęg olszowo jesionowy, łęg podgórski i ols.. Wśród zbiorowisk nieleśnych cenne są murawy kserotermiczne oraz zbiorowiska torfowiskowe. W runie lasów występuje wiele roślin rzadkich i chronionych, m.in. bagno zwyczajne, wawrzynek wilczełyko, marzanka wodna, kopytnik pospolity, długosz królewski, pióropusznik strusi, pokrzyk wilcza-jagoda, goździk kosmaty, storczyk plamisty i szerokolistny, turzyce dwupienna i Davalla, modrzewnica zwyczajna. W parku żyją zwierzęta charakterystyczne tak dla obszarów nizinnych jak i górskich. W lasach spotkać można ptaki charakterystyczne tak dla pogórzy (jarząbka, cietrzewia, słonkę, pluszcza,) jak i dla lasów nizinnych, np.: gila, sójkę srokę, mysikrólika, sikorki i wiele innych. Na obszarach wilgotnych, na mokradłach oraz w dolinach rzek i potoków żyją ptaki wodno-błotne jak: bąk, bocian czarny i biały, łabądź niemy, mewy, rybitwy, sieweczki rzeczne i wiele innych. Wśród ssaków na uwagę zasługują chronione nietoperze (nocek duży, nocek Natterera, borowiec wielki ), a także bobry, wydry, jeże, gronostaje. Z płazów powszechnie występuje salamandra plamista, różne gatunki traszek oraz żab. Z gadów często spotyka się jaszczurki (jaszczurka zwinka i żyworodna), zaskrońce i żmije zygzakowate.

 • Kamień Grzyb

  [~ 18.2 km] Rezerwaty przyrody

  Osobliwe formy skalne piaskowca ciężkowickiego, buczyna karpacka.

 • Luboń Wielki

  [~ 18.2 km] Rezerwaty przyrody

  osuwisko fliszowe z bogactwem form skalnych o oryginalnych i interesujących kształtach

 • Dębina III

  [~ 19.2 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowy fragment Puszczy Niepołomickiej

 • Śnieżnica

  [~ 19.8 km] Rezerwaty przyrody

  las bukowy o charakterze naturalnym

 • Gibiel

  [~ 20 km] Rezerwaty przyrody

  typowe dla Puszczy Niepołomickiej zbiorowiska leśne

 • Zamczysko nad Rabą

  [~ 21.5 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany ruiny średniowiecznego zamku obronnego

 • Koło w Puszczy Niepołomickiej

  [~ 21.8 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny las grądowy z grabem (Carpinus betulus) i lipą (Tilia sp.)

 • Lipówka

  [~ 23.3 km] Rezerwaty przyrody

  pierwotny starodrzew dębowo-grabowo-lipowy