Mapa Laskowa

32-640 Laskowa

Laskowa w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Przeciszów

  [~ 9 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowy las grądowy z licznymi chronionymi gatunkami flory i fauny

 • Lipowiec

  [~ 9.6 km] Rezerwaty przyrody

  Buczyna karpacka z dobrze wykształconym runem; ruiny średniowiecznego zamku.

 • Bukowica

  [~ 10.6 km] Rezerwaty przyrody

  fragment buczyny karpackiej ze starodrzewiem bukowym

 • Żaki

  [~ 11 km] Rezerwaty przyrody

  grąd z przewagą starodrzewia lipowego stanowiący fragment krajobrazu doliny Wisły

 • Rudniański Park Krajobrazowy

  [~ 11.6 km] Parki krajobrazowe

  Park należy do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (ZJPK).Położony jest w południowo- zachodniej części Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, na obszarze Garbu Tenczyńskiego. Krajobraz parku jest niezwykle atrakcyjny, z licznymi jurajskim, wapiennymi wzgórzami, poprzecinanymi różnokierukowymi uskokami tektonicznymi tworzącymi malownicze zrębowy skalne. Występują tu również interesujące odkrywki permskich skał wulkanicznych . Rzeka Rudna przepływająca prze obszar parku tworzy w jego granicach malowniczy przełom. Około 56% powierzchni parku pokrywają lasy typu wyżynnego, m.in. grądy i bory mieszane, z sosną , grabem i dębem w drzewostanie. Do najciekawszych zbiorowisk roślinnych należą murawy i zarośla kserotermiczne, porastające stoki wzgórz i wapienne skałki. Rosną tam takie rośliny, jak: dziewanna, macierzanka, szałwia, a z roślin rzadszych: turzyca Michela, koniczyna dwukłosowa, przetacznik pagórkowaty. Do osobliwości faunistycznych Parku należy kumak górski. Na uwagę zasługują również liczne gatunki owadów, w tym wiele rzadkich. W 1993 r. na terenie parku introdukowano bobra.Z nielicznych na terenie parku zabytków kultury materialnej należy wymienić barokowy zespół klasztorny bernardynów z I poł.XVII w. Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych składa się z siedmiu parków położonych na terenie Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej zwanej także Jurą i obejmujących ochroną unikatowy, a jednocześnie największy w Polsce obszar zbudowany ze skał węglanowych oraz największy teren występowania zjawisk krasowych. Cechą charakterystyczną obszaru Jury są występujące tu liczne wychodnie górnojurajskich wapieni, w obrębie których tworzą się różnorodne, kształtowane procesami krasowymi formy skalne oraz jaskinie, których na obszarze ZJPK jest około 1000. Dominujące w krajobrazie Jury skałki wapienne dochodzą do 20 m wysokości i tworzą malownicze skupiska o niezwykłych kształtach. Jaskinie są w większości niewielkich rozmiarów i również tworzą skupiska o długości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Najwiekszą jaskinią jest jaskinia Wierna o długości 1100 m, a najgłębszą jaskinia Studnisko, licząca 68 m głębokości. Bogactwo rzeźby Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej ma bezpośredni wpływ na mozaikowatość i bogactwo siedlisk. Roślinność ZJPK jest mocno zróżnicowana, z wieloma gatunkami górskimi, kserotermicznymi oraz wapieniolubnymi. Fauna tego obszaru również jest bogata. Z licznych gatunków żyjących tu zwierząt warto wymienić przede wszystkim nietoperze ( 12 gatunków ), które znalazły dogodne warunki życia w licznych jaskiniach parków. Ważne i cenne są również walory kulturowe ZJPK, do których należy zaliczyć znaleziska jaskiniowe z okresu środkowego paleolitu, kiedy to zostały one zasiedlone przez człowieka, ruiny budowli obronnych pochodzących z okresu średniowiecza ( tzw. Orle Gniazda) oraz wiele innych zabytków architektury ( zamki, dwory, zespoły pałacowo- parkowe, budowle sakralne).

 • Dolina Potoku Rudno

  [~ 12.9 km] Rezerwaty przyrody

  Ochrona łęgu olszowego (Circaeo-Alnetum) i olsu (Carici elongatae-Alnetum) oraz stanowisk geologicznych starego kamieniołomu i prowadzącego do niego przekopu.

 • Zimny Dół

  [~ 14.6 km] Rezerwaty przyrody

  charakterystyczne formy skalne związane z procesami zboczowymi i krasowymi; kwitnące i owocujące okazy bluszczu (Hedera helix)

 • Kajasówka

  [~ 15.7 km] Rezerwaty przyrody

  wąski zrąb tektoniczny - cenny obiekt dla badań nad tektoniką i budową geologiczną Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

 • Kamieniołom z uskokiem

  [~ 16.7 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Kamieniołom z uskokiem - przy drodze Sanka - Zalas, 4-ty kamieniołom

 • Żyła Porfiru

  [~ 18.6 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Odsłonięcie geologiczne - żyła porfiru w miejscowości Szklary

 • Odsłonięcie na Czerwieńcu

  [~ 18.8 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Odsłonięcie geologiczne w miejscowości Tenczynek w pobliżu wierzchołka wzgórza Czerwieniec

 • Dolina Rzeki Soły

  [~ 19 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Dolina rzeki o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych charakteryzująca się dużą różnorodnością biologiczną oraz będąca korytarzem ekologicznym - drogą migracji wielu gatunków roślin i zwierzat. Wystepują tu cenne lasy i zarośla łęgowe, ędace miekscem bytowania wielu gat. ptaków.

 • Kamieniołom Nowa Krystyna

  [~ 19.4 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Odsłonięcie geologiczne w kamieniołomie w miejscowości Tenczynek

 • Dolina Mnikowska

  [~ 19.5 km] Rezerwaty przyrody

  wąwóz skalny z licznymi osobliwościami przyrody nieożywionej i żywej

 • Ostra Góra

  [~ 20.9 km] Rezerwaty przyrody

  Buczyna karpacka z okazami pomnikowych buków (150-200 lat)