Mapa Dosłońce

32-222 Dosłońce

Dosłońce w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Wały

  [~ 2.3 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa z dziewięćsiłem popłocholistnym (Carlina onopordifolia)

 • Dąbie

  [~ 3.3 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa na wzgórzu kredowym

 • Opalonki

  [~ 4.2 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa na wzgórzu kredowym

 • Sterczów-Ścianka

  [~ 5.3 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa z omanem wąskolistnym (Inula ensifolia) ostrożeniem pannońskim (Cirsium pannonicum) lnem złocistym (Linum flavum)

 • Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 7.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Dobrze wykształcone kompleksy leśne w postaci zbiorowisk grądowych i świetlistej dąbrowy. Najpiękniejsze ich fragmenty podlegają ochronie w rezerwatach Kwiatówka, Kłpie na Wyżynie Miechowskiej, Lipny Dół i Lubcza. Obszar posiada duże walory kulturowe: liczne stanowiska archeologiczne, historyczne układy zabudowy miejskiej, zabytki architektury sakralnej, zespoły rezydencjalne i dworsko-parkowe.

 • Kwiatówka

  [~ 14 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny wielogatunkowy las; w runie gatunki kserotermiczne - szczodrzeniec ruski (Cytisus ruthenicus) złocień baldachogroniasty (Chrysanthemum corymbosum)

 • Lipny Dół koło Książa Wielkiego

  [~ 14.4 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowy las liściasty z lipą drobnolistną (Tilia cordata)

 • OChK - otulina Kozubowskiego PK

  [~ 16.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar pokrywa się z zasięgiem dawnej otuliny Parku i obejmuje tereny o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, których ochrona zapewni zachowanie cennych walorów parku krajobrazowego.

 • Wroni Dół

  [~ 16.9 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment grądu bogatego florystycznie, z wieloma gatunkami roślin chronionych

 • Lubcza

  [~ 17.1 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko miłka wiosennego (Adonis vernalis)

 • Złota Góra

  [~ 19.5 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa z ostrożeniem pannońskim (Cirsium pannonicum) i miodunką wąskolistną (Pulmonaria angustifolia)

 • Biała Góra

  [~ 20.7 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko roślinności stepowej oraz zespołów o charakterze przejściowym między stepowymi a leśnymi

 • Polana Polichno

  [~ 21.7 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność kserotermiczna z licznymi gatunkami chronionymi; rzadkie gatunki owadów

 • Kępie na Wyżynie Miechowskiej

  [~ 22.7 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowo-grabowy z bukiem (Fagus silvatica)

 • Dłubniański Park Krajobrazowy

  [~ 23.6 km] Parki krajobrazowe

  Park należy do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (ZJPK) i jest najbardziej na wschód wysuniętą częścią ZJPK. Leży na styku trzech krain geomorfologicznych: Wyżyn Krakowskiej i Miechowskiej i Kotliny Sandomierskiej. Obejmuje Dolinę rzeki Dłubni od źródeł do ujścia przylegającą do niej wierzchowinę z kompleksami leśnymi. Rzeka Dłubnia jest bardzo czysta, a jej dolina wąska, wcięta głęboko w skalne podłoże i meandruje tworząc liczne, malownicze zakola, przełomy przez wapienne skałki jurajskie, a w górnych odcinkach bocznych dolin głębokie wąwozy lessowe. W górnej części dorzecza Dłubni znajdują się interesujące pulsujące źródła, np. źródło Jordan w Ściborzycach chronione jako pomnik przyrody. Lasy zajmują około połowy powierzchni parku. Pod względem florystycznym i faunistycznym są słabo rozpoznane.Na terenie parku prowadzone były intensywne prace naukowe, co zaowocowało odkryciem licznych stanowisk archeologicznych, pochodzących z różnych okresów - od wczesnego brązu do średniowiecza. Występują również cenne obiekty architektury sakralnej (kościoły z XII i XIII wieku, klasztory) i budownictwa (folwarki szlacheckie, zespoły podworskie)Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych składa się z siedmiu parków położonych na terenie Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej zwanej także Jurą i obejmujących ochroną unikatowy, a jednocześnie największy w Polsce obszar zbudowany ze skał węglanowych oraz największy teren występowania zjawisk krasowych. Cechą charakterystyczną obszaru Jury są występujące tu liczne wychodnie górnojurajskich wapieni, w obrębie których tworzą się różnorodne, kształtowane procesami krasowymi formy skalne oraz jaskinie, których na obszarze ZJPK jest około 1000. Dominujące w krajobrazie Jury skałki wapienne dochodzą do 20 m wysokości i tworzą malownicze skupiska o niezwykłych kształtach. Jaskinie są w większości niewielkich rozmiarów i również tworzą skupiska o długości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Najwiekszą jaskinią jest jaskinia Wierna o długości 1100 m, a najgłębszą jaskinia Studnisko, licząca 68 m głębokości. Bogactwo rzeźby Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej ma bezpośredni wpływ na mozaikowatość i bogactwo siedlisk. Roślinność ZJPK jest mocno zróżnicowana, z wieloma gatunkami górskimi, kserotermicznymi oraz wapieniolubnymi. Fauna tego obszaru również jest bogata. Z licznych gatunków żyjących tu zwierząt warto wymienić przede wszystkim nietoperze ( 12 gatunków ), które znalazły dogodne warunki życia w licznych jaskiniach parków. Ważne i cenne są również walory kulturowe ZJPK, do których należy zaliczyć znaleziska jaskiniowe z okresu środkowego paleolitu, kiedy to zostały one zasiedlone przez człowieka, ruiny budowli obronnych pochodzących z okresu średniowiecza ( tzw. Orle Gniazda) oraz wiele innych zabytków architektury ( zamki, dwory, zespoły pałacowo- parkowe, budowle sakralne).