Mapa Zarogów

32-200 Zarogów

Zarogów w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Opalonki

  [~ 4.1 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa na wzgórzu kredowym

 • Sterczów-Ścianka

  [~ 5 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa z omanem wąskolistnym (Inula ensifolia) ostrożeniem pannońskim (Cirsium pannonicum) lnem złocistym (Linum flavum)

 • Dąbie

  [~ 5.3 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa na wzgórzu kredowym

 • Wały

  [~ 6.5 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa z dziewięćsiłem popłocholistnym (Carlina onopordifolia)

 • Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 7.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Dobrze wykształcone kompleksy leśne w postaci zbiorowisk grądowych i świetlistej dąbrowy. Najpiękniejsze ich fragmenty podlegają ochronie w rezerwatach Kwiatówka, Kłpie na Wyżynie Miechowskiej, Lipny Dół i Lubcza. Obszar posiada duże walory kulturowe: liczne stanowiska archeologiczne, historyczne układy zabudowy miejskiej, zabytki architektury sakralnej, zespoły rezydencjalne i dworsko-parkowe.

 • Złota Góra

  [~ 11.3 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa z ostrożeniem pannońskim (Cirsium pannonicum) i miodunką wąskolistną (Pulmonaria angustifolia)

 • Lipny Dół koło Książa Wielkiego

  [~ 14.1 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowy las liściasty z lipą drobnolistną (Tilia cordata)

 • Biała Góra

  [~ 14.3 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko roślinności stepowej oraz zespołów o charakterze przejściowym między stepowymi a leśnymi

 • Kwiatówka

  [~ 14.3 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny wielogatunkowy las; w runie gatunki kserotermiczne - szczodrzeniec ruski (Cytisus ruthenicus) złocień baldachogroniasty (Chrysanthemum corymbosum)

 • Dłubniański Park Krajobrazowy

  [~ 16.1 km] Parki krajobrazowe

  Park należy do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (ZJPK) i jest najbardziej na wschód wysuniętą częścią ZJPK. Leży na styku trzech krain geomorfologicznych: Wyżyn Krakowskiej i Miechowskiej i Kotliny Sandomierskiej. Obejmuje Dolinę rzeki Dłubni od źródeł do ujścia przylegającą do niej wierzchowinę z kompleksami leśnymi. Rzeka Dłubnia jest bardzo czysta, a jej dolina wąska, wcięta głęboko w skalne podłoże i meandruje tworząc liczne, malownicze zakola, przełomy przez wapienne skałki jurajskie, a w górnych odcinkach bocznych dolin głębokie wąwozy lessowe. W górnej części dorzecza Dłubni znajdują się interesujące pulsujące źródła, np. źródło Jordan w Ściborzycach chronione jako pomnik przyrody. Lasy zajmują około połowy powierzchni parku. Pod względem florystycznym i faunistycznym są słabo rozpoznane.Na terenie parku prowadzone były intensywne prace naukowe, co zaowocowało odkryciem licznych stanowisk archeologicznych, pochodzących z różnych okresów - od wczesnego brązu do średniowiecza. Występują również cenne obiekty architektury sakralnej (kościoły z XII i XIII wieku, klasztory) i budownictwa (folwarki szlacheckie, zespoły podworskie)Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych składa się z siedmiu parków położonych na terenie Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej zwanej także Jurą i obejmujących ochroną unikatowy, a jednocześnie największy w Polsce obszar zbudowany ze skał węglanowych oraz największy teren występowania zjawisk krasowych. Cechą charakterystyczną obszaru Jury są występujące tu liczne wychodnie górnojurajskich wapieni, w obrębie których tworzą się różnorodne, kształtowane procesami krasowymi formy skalne oraz jaskinie, których na obszarze ZJPK jest około 1000. Dominujące w krajobrazie Jury skałki wapienne dochodzą do 20 m wysokości i tworzą malownicze skupiska o niezwykłych kształtach. Jaskinie są w większości niewielkich rozmiarów i również tworzą skupiska o długości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Najwiekszą jaskinią jest jaskinia Wierna o długości 1100 m, a najgłębszą jaskinia Studnisko, licząca 68 m głębokości. Bogactwo rzeźby Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej ma bezpośredni wpływ na mozaikowatość i bogactwo siedlisk. Roślinność ZJPK jest mocno zróżnicowana, z wieloma gatunkami górskimi, kserotermicznymi oraz wapieniolubnymi. Fauna tego obszaru również jest bogata. Z licznych gatunków żyjących tu zwierząt warto wymienić przede wszystkim nietoperze ( 12 gatunków ), które znalazły dogodne warunki życia w licznych jaskiniach parków. Ważne i cenne są również walory kulturowe ZJPK, do których należy zaliczyć znaleziska jaskiniowe z okresu środkowego paleolitu, kiedy to zostały one zasiedlone przez człowieka, ruiny budowli obronnych pochodzących z okresu średniowiecza ( tzw. Orle Gniazda) oraz wiele innych zabytków architektury ( zamki, dwory, zespoły pałacowo- parkowe, budowle sakralne).

 • Kępie na Wyżynie Miechowskiej

  [~ 17.1 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowo-grabowy z bukiem (Fagus silvatica)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Przełajka

  [~ 19.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Pas podmokłych łąk w dolinie rzeki Brynicy na granicy dwóch aglomeracji miejskich - Siemianowic Śląskich oi Czeladzi.

 • Ojcowski Park Narodowy

  [~ 20.8 km] Parki narodowe

  Park położony jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i obejmuje doliny dwóch rzek: Prądnika i Sąspówki, wraz z otaczającym je fragmentem wierzchowiny jurajskiej porośniętej lasami. Rzeźba terenu Parku jest bardzo urozmaicona. W wyniku działania procesów krasowych w wapiennych skałach budujących dolinę, powstał tam osobliwy krajobraz ze stromymi ścianami wąwozów osiągającymi do 120 m wysokości, licznymi jaskiniami, w tym tak znane w całej Polsce, jak: Jaskinia Łokietka czy też Jaskinia Ciemna, oraz licznymi formami skałkowymi o fantastycznych kształtach ( Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy).Dużą część Parku zajmują obszary objęte ochroną ścisłą. Obejmują one dolinę Sąspowską (z wyjątkiem dna zajętego przez łąki), Chełmową Górę, południową część Złotej Góry, wąwóz Jamki, Korytania, lewe zbocze doliny Prądnika i niektóre skałki w Pieskowej Skale.Prawie 80% ogólnej powierzchni Parku zajmują lasy o mocno zmienionym, na skutek sukcesji wtórnej i emisji zanieczyszczeń przemysłowych, składzie gatunkowym Naturalne lasy bukowe z domieszką jodły, wiązu i jawora zachowały się tylko w niedostępnych wąwozach. Na przeważającym obszarze Parku dominującymi zbiorowiskami są grądy i buczyna karpacka, a głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, a następnie buk i świerk. We florze tego terenu występują liczne gatunki roślin chronionych: storczyki, paproć języcznik zwyczajny, wiśnia karłowata i in. Ponadto rośnie tutaj ok. 160 gatunków mchów i liczne gatunki grzybów. Znajduje się też jedyne w Polsce stanowisko brzozy ojcowskiej. Najbardziej charakterystyczną cechą fauny Parku jest duża liczba występujących w tutejszych jaskiniach gatunków nietoperzy. Najrzadsze z nich to gacek wielkouch i podkowiec duży, oraz osiągający tu swój północny kres występowania - nocek orzęsiony. W lasach występują jenoty, borsuki, tchórze i piżmaki, charakterystyczny jest natomiast brak największych ssaków polskich. Wyróżniono 134 gatunki ptaków oraz liczne gady, płazy i owady.Na terenie Parku znajdują się ruiny zamku w Ojcowie wchodzącego kiedyś w system obronny zwany Szlakiem Orlich Gniazd oraz zamek w Pieskowej Skale.

 • Lubcza

  [~ 22.2 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko miłka wiosennego (Adonis vernalis)

 • OChK - otulina Kozubowskiego PK

  [~ 22.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar pokrywa się z zasięgiem dawnej otuliny Parku i obejmuje tereny o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, których ochrona zapewni zachowanie cennych walorów parku krajobrazowego.