Mapa Laskowa

34-602 Laskowa

Laskowa w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Modrzewie

  [~ 9.9 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan modrzewia polskiego (Larix polonica)

 • Mur Krzeczkowski

  [~ 11.2 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Odsłonięcie wychodni fliszu karpakiego o układzie antyklinarnym, z nasunięciamoi , o wymiarach; dł.100m, szer. 45m, wys.- 35-40m, terenie PK Pogórza Przemyskiego.

 • Kostrza

  [~ 12 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko języcznika zwyczajnego oraz dobrze zachowanych starodrzewi buczyny karpackiej i jaworzyny górskiej.

 • Kamionna

  [~ 15.3 km] Rezerwaty przyrody

  obszar lasu z dobrze zachowanym drzewostanem bukowo-jodłowym

 • Kamień Grzyb

  [~ 15.5 km] Rezerwaty przyrody

  Osobliwe formy skalne piaskowca ciężkowickiego, buczyna karpacka.

 • Białowodzka Góra nad Dunajcem

  [~ 15.8 km] Rezerwaty przyrody

  lasy, zarośla i ciepłolubna roślinność na zboczach doliny Dunajca; stanowisko jarząbu brekini (Sorbus torminalis)

 • Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy

  [~ 17.2 km] Parki krajobrazowe

  Park obejmuje swoimi granicami fragment Pogórza Wiśnickiego, z unikalnym dla całego Pogórza Karpat Zachodnich krajobrazem kulturowym. Jest on głównym walorem tego terenu, a tworzą go zabytkowe układy architektoniczne Nowego Wiśnicza (zamki, pałace, klasztory, fortyfikacje), Lipnicy Murowanej (średniowieczny układ urbanistyczny, kościoły, domy podcieniowe) oraz inne zabytki kultury materialnej.Środowisko przyrodnicze parku jest również interesujące i cenne. Na szczególną uwagę zasługują osobliwości przyrody nieożywionej, do których należy zgrupowanie wychodni piaskowca istebniańskiego w kształcie grzyba skalnego (chronione w rezerwacie Kamień - Grzyb) oraz grupę skał piaskowca zwaną Kamieniami Brodzińskiego, chronioną w formie pomnika przyrody nieożywionej, w okolicy Lipnicy Murowanej.Szata roślinna parku jest dość zróżnicowana. W północnej części przeważają grądy i bory mieszane, w południowej zaś żyzna buczyna karpacka z bukiem, jodłą i klonem jaworem w drzewostanie. Stwierdzono również występowanie kwaśnej buczyny niżowej , żyznej jedliny, mszystych jedlin acidofilnych oraz boru świeżego, a także licznych zespołów siedlisk wilgotnych jak łęg olszowo jesionowy, łęg podgórski i ols.. Wśród zbiorowisk nieleśnych cenne są murawy kserotermiczne oraz zbiorowiska torfowiskowe. W runie lasów występuje wiele roślin rzadkich i chronionych, m.in. bagno zwyczajne, wawrzynek wilczełyko, marzanka wodna, kopytnik pospolity, długosz królewski, pióropusznik strusi, pokrzyk wilcza-jagoda, goździk kosmaty, storczyk plamisty i szerokolistny, turzyce dwupienna i Davalla, modrzewnica zwyczajna. W parku żyją zwierzęta charakterystyczne tak dla obszarów nizinnych jak i górskich. W lasach spotkać można ptaki charakterystyczne tak dla pogórzy (jarząbka, cietrzewia, słonkę, pluszcza,) jak i dla lasów nizinnych, np.: gila, sójkę srokę, mysikrólika, sikorki i wiele innych. Na obszarach wilgotnych, na mokradłach oraz w dolinach rzek i potoków żyją ptaki wodno-błotne jak: bąk, bocian czarny i biały, łabądź niemy, mewy, rybitwy, sieweczki rzeczne i wiele innych. Wśród ssaków na uwagę zasługują chronione nietoperze (nocek duży, nocek Natterera, borowiec wielki ), a także bobry, wydry, jeże, gronostaje. Z płazów powszechnie występuje salamandra plamista, różne gatunki traszek oraz żab. Z gadów często spotyka się jaszczurki (jaszczurka zwinka i żyworodna), zaskrońce i żmije zygzakowate.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego

  [~ 17.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar obejmuje część Pogórza Wiśniciego i PogórzaWielickiego. Rzeźba terenu obszaru jest zróżnicowana, z pojedyńczymi pasmami wzniesień, poprzedzielanymi szerokimi, płaskimi dnami dolin.W południowej części obszaru pasma wzgórz są silnie zalesione.Szata roślinna jest zróżnicowana - od żyznych i kwaśnych buczyn i jedlin, poprzez grądy, bory mieszana, po bory świeże i acidofilne mszyste jedliny oraz zbiorowiska łęgowe: łęg olszowo jesionowy, łęg podgórski i ols.. Wśród zbiorowisk nieleśnych cenne są murawy kserotermiczne oraz zbiorowiska torfowiskowe. W runie lasów występuje wiele roślin rzadkich i chronionych, m.in. bagno zwyczajne, wawrzynek wilczełyko, marzanka wodna, kopytnik pospolity, długosz królewski, pióropusznik strusi, pokrzyk wilcza-jagoda, goździk kosmaty, storczyk plamisty i szerokolistny, turzyce dwupienna i Davalla, modrzewnica zwyczajna. Żyją tu zwierzęta charakterystyczne tak dla obszarów nizinnych jak i górskich. W lasach spotkać można ptaki charakterystyczne tak dla pogórzy (jarząbka, cietrzewia, słonkę, pluszcza,) jak i dla lasów nizinnych, np.: gila, sójkę srokę, mysikrólika, sikorki i wiele innych. Na obszarach wilgotnych, na mokradłach oraz w dolinach rzek i potoków żyją ptaki wodno-błotne jak: bąk, bocian czarny i biały, łabądź niemy, mewy, rybitwy, sieweczki rzeczne i wiele innych. Wśród ssaków na uwagę zasługują chronione nietoperze (nocek duży, nocek Natterera, borowiec wielki ), a także bobry, wydry, jeże, gronostaje. Z płazów powszechnie występuje salamandra plamista, różne gatunki traszek oraz żab. Z gadów często spotyka się jaszczurki (jaszczurka zwinka i żyworodna), zaskrońce i żmije zygzakowate.

 • Śnieżnica

  [~ 19.8 km] Rezerwaty przyrody

  las bukowy o charakterze naturalnym

 • Wyspa Grodzisko

  [~ 20.4 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Cenny fragment Krajobrazu naturalnego i kulrurowego Wyspy Grodzisko na Jeziorze Rożnowskim

 • Długosz Królewski

  [~ 27.4 km] Rezerwaty przyrody

  paproć długosz królewski (Osmunda regalis) w Puszczy Niepołomickiej

 • Dębina III

  [~ 28.4 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowy fragment Puszczy Niepołomickiej

 • Diable Skały

  [~ 28.7 km] Rezerwaty przyrody

  Fantazyjnie ukształtowane grupy piaskowca ciężkowickiego z jaskinią szczelinową pochodzenia tektonicznego

 • Styr

  [~ 30 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowiska leśne typowe dla Podgórza Karpackiego, żyzna buczyna karpacka, kwaśna buczyna górska, żyzna jedliny, oraz zbiorowiska łęgowe, rzadkie gatunki roślin.

 • Cisy w Mogilnie

  [~ 31 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko cisa