Mapa Wiktorowice

32-010 Wiktorowice

Wiktorowice w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Stary Kamieniołom

  [~ 10.5 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Odkrywka geologiczna w ścianie starego kamieniołomu.

 • Bonarka

  [~ 14.1 km] Rezerwaty przyrody

  obszar wapieni jurajskich z interesującymi zjawiskami geologiczno-tektonicznymi

 • Rawka

  [~ 15.1 km] Rezerwaty przyrody

  Koryto i starorzecza rzeki Rawki, stanowiska roślin rzadkich i chronionych (24,6 ha leży w woj. mazowieckim).

 • Panieńskie Skały

  [~ 16.9 km] Rezerwaty przyrody

  grupa malowniczych skał wapiennych; las mieszany i bukowy

 • Dolina Kluczwody

  [~ 17.5 km] Rezerwaty przyrody

  zespół grądu oraz stanowiska naskalne i kserotermiczne; krajobraz charakterystyczny dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej

 • Dłubniański Park Krajobrazowy

  [~ 17.8 km] Parki krajobrazowe

  Park należy do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (ZJPK) i jest najbardziej na wschód wysuniętą częścią ZJPK. Leży na styku trzech krain geomorfologicznych: Wyżyn Krakowskiej i Miechowskiej i Kotliny Sandomierskiej. Obejmuje Dolinę rzeki Dłubni od źródeł do ujścia przylegającą do niej wierzchowinę z kompleksami leśnymi. Rzeka Dłubnia jest bardzo czysta, a jej dolina wąska, wcięta głęboko w skalne podłoże i meandruje tworząc liczne, malownicze zakola, przełomy przez wapienne skałki jurajskie, a w górnych odcinkach bocznych dolin głębokie wąwozy lessowe. W górnej części dorzecza Dłubni znajdują się interesujące pulsujące źródła, np. źródło Jordan w Ściborzycach chronione jako pomnik przyrody. Lasy zajmują około połowy powierzchni parku. Pod względem florystycznym i faunistycznym są słabo rozpoznane.Na terenie parku prowadzone były intensywne prace naukowe, co zaowocowało odkryciem licznych stanowisk archeologicznych, pochodzących z różnych okresów - od wczesnego brązu do średniowiecza. Występują również cenne obiekty architektury sakralnej (kościoły z XII i XIII wieku, klasztory) i budownictwa (folwarki szlacheckie, zespoły podworskie)Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych składa się z siedmiu parków położonych na terenie Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej zwanej także Jurą i obejmujących ochroną unikatowy, a jednocześnie największy w Polsce obszar zbudowany ze skał węglanowych oraz największy teren występowania zjawisk krasowych. Cechą charakterystyczną obszaru Jury są występujące tu liczne wychodnie górnojurajskich wapieni, w obrębie których tworzą się różnorodne, kształtowane procesami krasowymi formy skalne oraz jaskinie, których na obszarze ZJPK jest około 1000. Dominujące w krajobrazie Jury skałki wapienne dochodzą do 20 m wysokości i tworzą malownicze skupiska o niezwykłych kształtach. Jaskinie są w większości niewielkich rozmiarów i również tworzą skupiska o długości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Najwiekszą jaskinią jest jaskinia Wierna o długości 1100 m, a najgłębszą jaskinia Studnisko, licząca 68 m głębokości. Bogactwo rzeźby Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej ma bezpośredni wpływ na mozaikowatość i bogactwo siedlisk. Roślinność ZJPK jest mocno zróżnicowana, z wieloma gatunkami górskimi, kserotermicznymi oraz wapieniolubnymi. Fauna tego obszaru również jest bogata. Z licznych gatunków żyjących tu zwierząt warto wymienić przede wszystkim nietoperze ( 12 gatunków ), które znalazły dogodne warunki życia w licznych jaskiniach parków. Ważne i cenne są również walory kulturowe ZJPK, do których należy zaliczyć znaleziska jaskiniowe z okresu środkowego paleolitu, kiedy to zostały one zasiedlone przez człowieka, ruiny budowli obronnych pochodzących z okresu średniowiecza ( tzw. Orle Gniazda) oraz wiele innych zabytków architektury ( zamki, dwory, zespoły pałacowo- parkowe, budowle sakralne).

 • Skałki Przegorzalskie

  [~ 17.9 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność kserotermicznana wapiennych skałach

 • Bielańskie Skałki

  [~ 17.9 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowiska roślinności kserotermicznej; las mieszany, rzadkie gatunki motyli i błonkówek

 • Koło w Puszczy Niepołomickiej

  [~ 18 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny las grądowy z grabem (Carpinus betulus) i lipą (Tilia sp.)

 • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy

  [~ 18.9 km] Parki krajobrazowe

  Bielańsko -Tyniecki Park Krajobrazowy należy do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.Położony jest w południowej części Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, w obrębie Bramy Krakowskiej. Duża jego część (około 2/3) leży w granicach miasta Krakowa i obejmuje fragment doliny Wisły między krakowskim Salwadorem a Ściejowicami. Chroni cenne tereny wypoczynkowe aglomeracji o ciekawym jurajskim krajobrazie, z charakterystycznymi wapiennymi pagórami, pomiędzy którymi meandruje Wisła. Rzeka tworzy tutaj dwa przełomy m.in. Bramę Tyniecką. Wapienne wzgórza przeważnie porośnięte są lasem, gdzieniegdzie urozmaicone malowniczymi wychodniami wapieni skalistych lub urwiskami. Najbardziej urozmaiconą rzeźbę ma pasmo Sowińca na lewym brzegu Wisły, wznoszące się ponad okolicę na wysokość 130- 145m z dwoma kopcami - Kościuszki i Piłsudskiego.Najciekawsze zbiorowiska roślinne tego terenu to naskalne murawy kserotermiczne z zaroślami skarłowaciałych dębów, wiązów, trzmieliny i dzikiej róży. Występujące tu zespoły leśne mają charakter lasów mieszanych wyżynnych z sosną , grabem i dębem w drzewostanie. We florze występuje wiele roślin chronionych m. in. kruszyna pospolita, śnieżyczka przebiśnieg, rojnik pospolity, lilia złotogłów, pełnik europejski. Na terenie Parku rośnie wiele drzew uznanych za pomniki przyrody.Park ma również wysokie walory kulturowe, których przykładami są np. klasztory Benedyktynów w Tyńcu i Kamedułów w Bielanach.ZJPK składa się z siedmiu parków położonych na terenie Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej zwanej także Jurą, obejmujących ochroną unikatowy, a jednocześnie największy w Polsce obszar zbudowany ze skał węglanowych oraz największy teren występowania zjawisk krasowych. Cechą charakterystyczną obszaru Jury są występujące tu liczne wychodnie górnojurajskich wapieni, w obrębie których tworzą się różnorodne, kształtowane procesami krasowymi formy skalne oraz jaskinie, których na obszarze ZJPK jest około 1000. Dominujące w krajobrazie Jury skałki wapienne dochodzą do 20 m wysokości i tworzą malownicze skupiska o niezwykłych kształtach. Jaskinie są w większości niewielkich rozmiarów i również tworzą skupiska o długości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Najwiekszą jaskinią jest jaskinia Wierna o długości 1100 m, a najgłębszą jaskinia Studnisko, licząca 68 m głębokości. Bogactwo rzeźby Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej ma bezpośredni wpływ na mozaikowatość i bogactwo siedlisk. Roślinność ZJPK jest mocno zróżnicowana, z wieloma gatunkami górskimi, kserotermicznymi oraz wapieniolubnymi. Fauna tego obszaru również jest bogata. Z licznych gatunków żyjących tu zwierząt warto wymienić przede wszystkim nietoperze ( 12 gatunków ), które znalazły dogodne warunki życia w licznych jaskiniach parków. Ważne i cenne są również walory kulturowe ZJPK, do których należy zaliczyć znaleziska jaskiniowe z okresu środkowego paleolitu, kiedy to zostały one zasiedlone przez człowieka, ruiny budowli obronnych pochodzących z okresu średniowiecza ( tzw. Orle Gniazda) oraz wiele innych zabytków architektury ( zamki, dwory, zespoły pałacowo- parkowe, budowle sakralne).

 • Skała Kmity

  [~ 19.1 km] Rezerwaty przyrody

  przełom rzeki Rudawy z interesującymi formami skalnymi

 • Wąwóz Bolechowicki

  [~ 19.9 km] Rezerwaty przyrody

  malowniczy przełom Potoku Bolechowickiego w wapiennych skałkach jurajskich

 • Groty Kryształowe

  [~ 20.7 km] Rezerwaty przyrody

  Grota Kryształwa Dolna i Górna w Kopalni Soli w Wieliczce o ścianach obrosłych kryształami halitu o unikatowej wartości mineralogicznej

 • Wiślisko Kobyle

  [~ 20.9 km] Rezerwaty przyrody

  starorzecze Wisły z bogatymi zbiorowiskami roślinnymi; miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków chronionych

 • Sterczów-Ścianka

  [~ 21.4 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa z omanem wąskolistnym (Inula ensifolia) ostrożeniem pannońskim (Cirsium pannonicum) lnem złocistym (Linum flavum)