Mapa Maniów

33-230 Maniów

Maniów w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Ruszcza

  [~ 10.3 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Zabytkowy park w miejscowości Ruszcza z licznymi drzewami pomnikowymi, dębami, grabami i lipami.

 • Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 14.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Dominują zbiorowiska nieleśne, torfowiskowe, łąkowe . Lasy o charaterze naturalnym rosną na siedliskach borów sosnowych, mieszanych. Porastają również zbiorowiska bagiennego boru trzcinkowego, subkontynentalnego boru świeżego i boru mieszanego, a także zarośla krzewiste z tarniną i leszczyna. Brzegi licznych stawów i doliny rzeczne wchodzą w skład biocenoz łąkowo-bagiennych.

 • Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 16.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar obejmuje Wysoczyznę Radogoszczańską. Część obszaru porośnięta jestl asami (dwa większe kompleksy leśne) w których największy udział ma zbiorowisko boru mieszanego na siedliskach wilgotnych Z roślin chronionych występuje tu konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły

  [~ 17.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Granicę obszaru wyznaczają wały przeciwpowodziowe po obu brzegach Wisły. Występują tu liczne starorzecza i meandry z cennymi nadrzecznymi lasami łęgowymi bogatymi w wiele gatunków zagrożonych wyginięciem. Starorzecza i piaszczyste łachy są ostoją ptactwa wodno-błotnego i wodnego. Znaczne powierzchnie zajmują również wikliny nadrzeczne, łąki, pastwiska i pola uprawne.

 • Zamczysko Turskie

  [~ 18.1 km] Rezerwaty przyrody

  starodrzew lipowy

 • Dziki Staw

  [~ 20 km] Rezerwaty przyrody

  Zespół ponad stuletnich drzewostanów modrzewiowych. Krajobraz wzbogaca potorfowe jeziorko z wieloma chronionymi gatunkami fauny i flory

 • Rytwiany

  [~ 23.1 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Zbiorowisko grądu typowego z charakterystyczną roślinnością runa, drzewostan przylegający bezpośrednio do murów klasztoru tworzą graby i dęby w wieku ok. 140 lat.

 • Bagno Przecławskie

  [~ 25.6 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko wysokie i przejściowe z roślinnością charakterystyczną dla Kotliny Sandomierskiej

 • Jastrzębsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 28.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obejmuje fragment Wysoczyzny Tarnowskiej i fragnent Wysoczyzny Radogoszczańskiej. Znaczną jego część pokrywają kompleksy leśne wśród których największy udział w części północnej mają zespoły grądu oraz sosnowo-dębowego lasu mieszanego, a w południowej części bory świeże. Do cennych zbiorowisk należą również torfowiska przejściowe i bory bagienne (rezerwat Torfy). Osobliwością jest stanowisko pióropusznika strusiego (rezerwat Słotwina)

 • Owczary

  [~ 28.7 km] Rezerwaty przyrody

  źródło solankowe; roślinność halofitowa z rupią morską (Ruppia maritima) i zamętnicą trzoneczkowatą (Zannichellia pedicellata)

 • Góry Wschodnie

  [~ 30.4 km] Rezerwaty przyrody

  wzgórze gipsowe z roślinnością stepową - miłkiem wiosennym (Adonis vernalis) mikołajkiem polnym (Eryngium campestre) ostnicą włosowatą (Stipa capillata)

 • Przęślin

  [~ 30.7 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa na wzgórzu gipsowym

 • OCHK - otulina Nadnidziańskiego PK

  [~ 32.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar pokrywa się z zasięgiem dawnej otuliny Parku i obejmuje tereny o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, których ochrona zapewni zachowanie cennych walorów parku krajobrazowego.

 • Szaniecki Park Krajobrazowy

  [~ 33.2 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest we wschodniej części Niecki Nidziańskiej i obejmuje środkową część Garbu Pińczowskiego, fragment Płaskowyżu Szanieckiego, Działów Połanieckich, i Niecki Soleckiej. W północnej części parku rzeźba terenu jest mało urozmaicona, płaska, lekko pochylona na wschód. Na monotonnej powierzchni Płaskowyżu gdzieniegdzie występują małe dolinki i kotlinki, lejki i studnie, a na granicy z Garbem Pińczowskim wyraźny próg tektoniczny w postaci rozległej, zabagnionej doliny, będącej pozostałością dawnego koryta Nidy. Południowa część parku ma bardzo urozmaiconą rzeźbę, z licznymi wzgórzami, których wysokości dochodzą do 330m n.p.m.oraz wąwozami lessowymi i suchymi dolinami. Na terenie parku występują zjawiska krasowe w postaci zapadlisk o głębokości do 10 m i średnicy kilkudziesięciu metrów, studni, małych kotlinek i jeziorek krasowych.Warunki siedliskowe występujące na tym terenie, a zwłaszcza obecność w glebie węglanu wapnia spowodowały iż dominującym w parku typem roślinności jest ciepłolubna roślinność kserotermiczna. Lasy występują sporadyczne w postaci niewielkich fragmentów i zajmują poniżej 10% powierzchni. Do cenniejszych zbiorowisk parku należy zaliczyć murawy stulisza miotłowego i ostnicy włosowatej, bardzo zbliżone do roślinności ostnicowych stepów euroazjatyckich, występujących na Krymie, Ukrainie, i na Nizinie Pannońskiej. W bezodpływowych dolinkach , między kserotermicznymi pagórami występują charakterystyczne dla Ponidzia, węglanowe torfowiska z licznymi roślinami rzadkimi i chronionymi: listerą jajowatą, kruszczykiem błotnym, storczykiem szerokolistnym, plamistym, drobnokwiatowym. W nielicznych lasach, głównie liściastych typu grądu, rosną: lilia złotogłów, miłek wiosenny, pluskwica europejska, okrzyn szerokolistny, widłak goździsty.Fauna parku jest bogata, choć nie do końca zbadana. Wśród ssaków na uwagę zasługują nietoperze (nocek duży, nocek wąsatek, mroczek późny, gzcek szary i inne), wśród ptaków: bocian czarny, błotniak stawowy, jastrząb, myszołów, pustułka, sójka pełzacz leśny, z płazów i gadów występują wszystkie gatunki krajowe z wyjątkiem rzadkich traszek.

 • Pateraki

  [~ 33.7 km] Rezerwaty przyrody

  Fitocenoza grądu subkontynentalnego o wysokim stopniu wewnętrznego zróżnicowania.