Mapa Goszczanowo

66-536 Goszczanowo

Goszczanowo w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Czaplisko

  [~ 5.5 km] Rezerwaty przyrody

  Miejsce lęgowe czapli siwej (Ardea sinerea); drzewostan sosnowy w wieku 160-190 lat pomnikowe dęby -proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Łabędziniec

  [~ 7.8 km] Rezerwaty przyrody

  Ostoja ptactwa wodnego i błotnego m.in. łabędzia niemego (Cygnus olor) czapli siwej (Ardea cinerea) i żurawia (Grus grus), na obszarze 5-ciu wysp jeziora Soleck-proponowany do ochrony w sieci Natura 2000

 • Czaplenice

  [~ 7.8 km] Rezerwaty przyrody

  Kolonia czapli siwej (Ardea cinerea) w borze sosnowymna półwyspie nad jeziorem Solecko - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000

 • Lubiatowskie Uroczyska

  [~ 8.9 km] Rezerwaty przyrody

  Jezioro będące miejscem bytowania ptaków wodno-błotnych, obszar źródliskowy z ciekawą roślinnością - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Santockie Zakole

  [~ 13.6 km] Rezerwaty przyrody

  Lasy łęgowe z dużą ilością kęp starych drzewostanów. Zachowanie unikalnych zasobów genowych oraz ochrona miejsc lęgowych rzadkich ptaków wodno-błotnych w dolinie Warty - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Międzychód (H)

  [~ 14.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Międzychód (H) położony jest na terenie Pojeziezierze Poznańskiego, na zachód od Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.Obszar ten odznacza się szczególną malowniczością. Piaski tworzą tu wysokie do 30 m, równoległe wały wydm, pomiędzy którymi wystepują małe jeziora. Na dużą atrakcyjność rekreacyjno - turystyczną całego Obszaru wpływa urozmaicona rzeźba teremu, w tym rozległe pola kemów , wydm, ciągów form szczelinowych typu ozowego i towarzysząca im duża ilość jezior. Największe z nich to jez. Solecko, Górzyńskie, Wiejskie i Tuczno. Duży wpływ na krajobraz ma rzeka Warta, oraz drobne cieki biegnące południkowo. Ubogie gleby zajmują bory sosnowe na słabych siedliskach boru świeżego i boru suchego ( 95% wszystkich lasów), pozostałe 5% zajmują lasy mieszane i olsy. Na tym obszarze znajduje się rezerwat przyrody Kolno Międzychodzkie.

 • Buki Zdroiskie

  [~ 15 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalny las mieszany o charakterze buczyny pomorskiej na granicy zasięgu na zboczach malowniczego wąwozu - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Rzeka Przyłężek

  [~ 18.2 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment rzeki Przyłężek nadbrzeżnych skarp i otaczających rzekę drzewostanów tworzących układ przyrodniczy będący doskonałym siedliskiem dla występujących w rzece ryb łososiowatych - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Krawędź Doliny Warty B

  [~ 19.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Krawędź Doliny Warty B zajmuje krawędziowy odcinek doliny Warty o długości 11 km, pomiędzy wschodnią granicą miasta Gorzów Wielkopolski a ostatnimi zabudowaniami miejscowości Santok. Obejmuje fragment terenów rozcięcia dolinowo-wąwozowego na skraju wysoczyzny morenowej, której zbocza są jednocześnie brzegami pradoliny toruńsko-eberswaldzkiej. Obfituje w liczne szlaki turystyczne i punkty widokowe. Na obszarze tym występują wyspowe stanowiska roślinności stepowej na siedliskach szczególnie ciepłych jako zbiorowiska uwarunkowane specyficznymi warunkami lokalnymi. Największa koncentracja takich siedlisk występuje w rejonie Witnicy na otwartych, słonecznych i silnie nagrzewajacych się zboczach. Wysoka temperatura powietrza i gleby sprawia,że skupia się tu przebogata flora kserotermiczna. Głównym zespołem i zarazem najpiękniej wykształconą murawą jest step ostnicowy. Najbardziej charakterystyczne dla tego zespołu są trzy stepowe trawy: ostnica powabna, włosowata i Jana. Fitocenoza cechuje się okresowym masowym zakwitaniem roślin, równie pięknych wiosną, latem i jesienią. Złotożółty aspekt wczesno wiosenny nadają gatunki charakterystyczne dla zespołu: pięciornik piaskowy, smagliczka pagórkowa i wilczomlecz sosnka. Później zakwitają, barwiąc całą murawę na biało: ostnica powabna, pajęcznica liliowata, marzanka barwierska i pagórkowa. W okresie letnim spotykamy różno barwne rośliny jak: ostnica Jana i włosowata, czyściec prosty i ostrołódka kosmata. Jesienią murawy stają się brunatne, ale wtedy pojawiają się łany zakwitającej żółto ożoty zwyczajnej. Drugim zespołem stepowym, jest zespół miłka wiosennego i kłosownicy pierzastej. Rozwija sie na żyźniejszych, silnie próchnicznych glebach brunatnych, na łagodniejszych i mniej suchych zboczach. Jest to rzadziej spotykana biocenoza. Mimo zwartej darni jaką tworzy dominująca tu kłosownica pierzasta, flora jest ogromnie zróżnicowana i bogata. Bardzo obficie rosną tu: sasanka łąkowa, szałwica łąkowa, wiązówka bulwkowa, poziomka twardawa, lucerna sierpowata, lucerna kolczastostrąkowa, pszeniec różowy, storczyk purpurowy, zawilec wielkokwiatowy, turzyca delikatna, turzyca niska i inne.

 • Wilanów

  [~ 20.1 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z udziałem pomnikowych buków (Fagus silvatica) dębów (Quercus sp.) i sosny (Pinus silvestris) - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Kolno Międzychodzkie

  [~ 21.7 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowy las liściasty

 • Dąbrowa na Wyspie

  [~ 21.7 km] Rezerwaty przyrody

  Rzadko spotykany las liściasty na malowniczej wyspie Jeziora Lubikowskiego - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Jezioro Łubówko

  [~ 22.8 km] Rezerwaty przyrody

  Unikalny krajobraz morenowy buczyna pomorska o naturalnym charakterze - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Czaple Wyspy

  [~ 27.6 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe rzadkich gatunków ptaków, m.in. czapli siwej(Ardea cinerea), kani czarnej (Milvus migrans),sokoła wędrownego (Falco peregrinus), kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo); bór sosnowy (100-letni) z domieszką 250-letnich dębów

 • Markowe Błota

  [~ 28.4 km] Rezerwaty przyrody

  bagna z typową dla nich florą i fauną