Mapa Janowo

66-330 Janowo [Janau]

Janowo w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Pszczewski Park Krajobrazowy

  [~ 4.1 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na terenie Pojezierza Międzyrzecko-Międzychodzkiego i obejmuje jego najatrakcyjniejsze z krajobrazowego punktu widzenia obszary. Rzeźba terenu jest typu polodowcowego, ukształtowana głównie w okresie zlodowacenia bałtyckiego. Na terenie parku występuje połączenie trzech typów krajobrazów: morenowego, sandrowego i dolinnego, Elementem polodowcowym w rzeźbie są liczne rynny jeziorne wypełnione wodą (J. Wielkie, J. Chłop, J. Szarcz, J. Pszczewskie) i otoczone morenowymi wzgórzami przechodzącymi na południowym wschodzie w sandr nowotymski. Krajobraz dolinny występuje wzdłuż rzeki Obry będącej osią parku. Różnorodność form morfologicznych w których przeważają wzgórza i doliny oraz obecność dużej ilości jezior (około 50 jezior o pow. ponad 1 ha) powodują iż obszar parku jest niezwykle atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo. Lasy porastają 64% powierzchni parku i rozmieszczone są nierównomiernie. Najwięcej lasów występuje w dolinie rzeki Obry i w rynnie jezior pszczewskich. Przeważają bory sosnowe z sosną jako gatunkiem panującym i domieszką dębu, buka, brzozy brodawkowej i świerka. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym są fragmenty starych lasów mieszanych i liściastych w dolinie rzeki Obry i Kamionki oraz na zboczach rynien jeziornych. Charakteryzują się wyjątkowo bogatym runem tworzonym m. in. przez takie gatunki jak: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, buławik czerwony, gwiazdnica wielkokwiataow. Najciekawsze zbiorowiska leśne są chronione w rezerwatach. Są to m.in. fragmenty lasu wilgotnego ze stanowiskiem rzadkiej roślinności: wełnianeczki alpejskiej i rosiczki długolistnej oraz stare dąbrowy i wielogatunkowe lasy mieszane.Swiat zwierzęcy jest typowy dla Niżu Polskiego. W rozległych lasach żyje wiele dużych ssaków łownych jak jeleń, dzik, lis, sarna. Obecność dużej ilości jezior oraz dolin rzecznych przyciąga wiele gatunków ptaków wodno błotnych, często gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem jak: bąka, gągoła czy kormorana. Z cennych i chronionych gadów i płazów należy wymienić rzadkiego żółwia błotnego, jaszczurkę zwinkę, padalca, zaskrońca oraz ropuchę szarą i zieloną oraz liczne żaby - jeziorkową, trawną i śmieszkę.

 • Jeziora Gołyńskie

  [~ 6.5 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko wełnianeczki alpejskiej (Trichophorum alpinum) rosiczki długolistnej i okrągłolistnej (Drosera anglica i D.rotundifolia) storczyków (Orchis sp.) na fragmencie zarastającego jeziora osuszonego przez las- prop.Natura 2000.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Bukowca

  [~ 8.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Bukowca leży w południowej części woj. gorzowskiego przy granicy z woj, zielonogórskim. Zajmuje powierzchnię 72 km2, z czego 47.7% przypada na lasy. Atrakcję tego rejonu stanowi dolina rzeki Paklicy z jeziorami Wyszanowo i Bukowieckiem, biegnąca przez duży urozmaicony kompleks leśny Puszczy Lubuskiej oraz liczne wzgórza morenowe. Teren ten charakteryzuje się wzniesieniami od 50 do 200 m n.p.m. Znajduje sie tu najwyższy punkt województwa gorzowskiego - wzgórze Bukowiec o wys. 227 m n.p.m.Na obszarze znajduje się rezerwat Czarna Droga.

 • Dąbrowa na Wyspie

  [~ 10.3 km] Rezerwaty przyrody

  Rzadko spotykany las liściasty na malowniczej wyspie Jeziora Lubikowskiego - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Rybojady

  [~ 10.8 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko o charakterze przejściowym wraz z występującą na nim florą i fauną - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Nietoperek

  [~ 12.5 km] Rezerwaty przyrody

  Podziemne fortyfikacje -miejsce masowego zimowania wielu gatunków nietoperzy: nocka dużego (Myotis myotis),nocka Bechsteina (M. Bechsteini),nocka wąsatka (M. mystacinus),gacka wielkoucha(Plecotus auritus) - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Jezioro Wielkie

  [~ 12.9 km] Rezerwaty przyrody

  Biotopy lęgowe i miejsca żerowania licznych ptaków wodnych - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Czarna Droga

  [~ 14.3 km] Rezerwaty przyrody

  Las mieszany z wielogatunkowym runem.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Międzyrzecz - Trzciel

  [~ 15.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Międzyrzecz - Trzciel (I) położony jest na terenie Pojeziezierze Poznańskiego, na południe od wschodniej części Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.Obszar ten odznacza się szczególną malowniczością, z wałami wydm i jeziorami. Na dużą atrakcyjność rekreacyjno - turystyczną całego obszaru wpływa urozmaicona rzeźba terenu, w tym rozległe pola kemów , wydm, ciągów form szczelinowych typu ozowego i towarzyszące im i jeziora.

 • Dębowy Ostrów

  [~ 17.5 km] Rezerwaty przyrody

  Las dębowy o charakterze naturalnym

 • Uroczysko Grodziszcze

  [~ 17.5 km] Rezerwaty przyrody

  Wielogatunkowy las liściasty otaczający średniowieczne grodzisko z XII wieku.

 • Pniewski Ług

  [~ 25.3 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko wysokie z rosiczką okrągłolistną (Drosera rotundifolia)

 • Kręcki Łęg

  [~ 25.8 km] Rezerwaty przyrody

  Zaspół łęgu olszowo-jesionowego i olsu porzeczkowego; bogata awifauna

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Międzychód (H)

  [~ 26.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Międzychód (H) położony jest na terenie Pojeziezierze Poznańskiego, na zachód od Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.Obszar ten odznacza się szczególną malowniczością. Piaski tworzą tu wysokie do 30 m, równoległe wały wydm, pomiędzy którymi wystepują małe jeziora. Na dużą atrakcyjność rekreacyjno - turystyczną całego Obszaru wpływa urozmaicona rzeźba teremu, w tym rozległe pola kemów , wydm, ciągów form szczelinowych typu ozowego i towarzysząca im duża ilość jezior. Największe z nich to jez. Solecko, Górzyńskie, Wiejskie i Tuczno. Duży wpływ na krajobraz ma rzeka Warta, oraz drobne cieki biegnące południkowo. Ubogie gleby zajmują bory sosnowe na słabych siedliskach boru świeżego i boru suchego ( 95% wszystkich lasów), pozostałe 5% zajmują lasy mieszane i olsy. Na tym obszarze znajduje się rezerwat przyrody Kolno Międzychodzkie.

 • Buczyna Łagowska

  [~ 26.6 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment lasu bukowego na granicy jego naturalnego zasięgu, z domieszką innych gatunków drzew - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.