Mapa Chichy

67-320 Chichy

Chichy w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Buczyna Szprotawska

  [~ 15.8 km] Rezerwaty przyrody

  Las mieszany z fragmentami buczyny karpackiej i bogatym runem, lęgowisko gołębia siniaka, miejsce gniazdowania bielika - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Buczyna Piotrowicka

  [~ 17.8 km] Rezerwaty przyrody

  Lasy łęgowe, grądowe i olsy z bogatą i unikalną florą.

 • Dąbrowa Brzeźnicka

  [~ 18 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment grądu i dąbrowy świetlistej; pomnikowe dęby (Quercus sp.).

 • Łęgi źródliskowe koło Przemkowa

  [~ 20.3 km] Rezerwaty przyrody

  Lasy łęgowe i grądowe z dużą ilością źródlisk, wysięków i gęstą siecią strumieni.

 • Stawy Przemkowskie

  [~ 22 km] Rezerwaty przyrody

  stawy i bagna oraz otaczające je lasy będące ostoją licznych gatunków ptaków

 • Przemkowski Park Krajobrazowy

  [~ 27.7 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w południowo - zachodniej Polsce, na terenie Niziny Śląsko - Łużyckiej. Rzeźba terenu Parku ukształtowała się w wyniku działalności lądolodu (stadium Odry), którego efektem są osady moreny dennej na Równinie Szprotawskiej i Legnickiej oraz zlodowacenia środkowopolskiego (stadium Warty) , po którym pozostały moreny czołowe tworzące Wzniesienia Chocianowskie. Terasy rzeczne oraz piaszczyste wydmy, zajmujące około połowę powierzchni Parku, są efektem procesów denudacyjnych i akumulacyjnych związanych z rzekami Bobrem i Szprotawą. Park położony jest w obrębie dwóch dorzeczy - Bobru i Kaczawy, głównie w zlewni rzeki Szprotawy. System wodny wzbogacony jest gęstą siecią rowów melioracyjnych oraz licznymi stawami hodowlanymi w okolicach Przemkowa, Karpii i Ostaszowa.Szata roślinna Parku jest różnorodna. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, występująca na siedlisku boru świeżego i mieszanego świeżego (81%), a z roślin liściastych brzoza (13%), buk (1,2%), olsza (1,7%), a także w niewielkim stopniu jesion, klon, grab, lipa, topola, osika. Największe powierzchnie zajmuje ubogi florystycznie suboceaniczny bór świeży z sosną zwyczajną, brzozą i dębem w drzewostanie. W obniżeniach terenu występują płaty śródlądowego boru wilgotnego z domieszką brzozy omszonej, a w bezodpływowych zagłębieniach terenu płaty kontynentalnego boru bagiennego. Bory mieszane, występujące w kompleksie z borami sosnowymi, są przeważnie mocno przekształcone w wyniku działalności gospodarczej człowieka.Na niewielkich powierzchniach, głównie wzdłuż cieków i wokół zbiorników wodnych, występują fragmenty lasów liściastych (lasy olszowe i jesionowo-olszowe), a w okolicach Przemkowa jedyne w Parku płaty grądów o typowej strukturze. Najmniejsze powierzchnie zajmują buczyny. Na uwagę zasługują występujące w sąsiedztwie borów zbiorowiska torfowisk przejściowych i wysokich, które są ostoją dla bardzo rzadkich na tym terenie roślin torfowiskowych i bagiennych, takich jak: rosiczka okrągłolistna i pośrednia, żurawina błotna, modrzewnica pospolita, wełnianka pochwowata. Ciekawymi zbiorowiskami są zbiorowiska azonalne (szuwarowe, błotne i wodne), towarzyszące ciekom i zbiornikom wodnym, a wśród nich szczególnie malowniczy zespół lilii wodnych.Na terenie Parku występuje 18 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą łąk, które mają w jego granicach 57 stanowisk. Najliczniej reprezentowany jest bluszcz pospolity (19 stanowisk) i grzybienie białe (14 stanowisk).Dużym walorem Parku jest bardzo liczna awifauna. Rezerwat Stawy Przemkowskie spełnia kryteria ostoi ptaków o randze międzynarodowej. Występują tu ptaki zagrożone wyginięciem, jak; bielik, derkacz, podgorzałka oraz rzadkie, znajdujące się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, m.in. kormoran czarny, bąk, kania ruda, błotniak zbożowy, kropiatka, zielonka, derkacz, kulik, sóweczka, sowa błotna, włochatka, wąsatka. Z zasługujących na wyjątkowa uwagę ssaków, na terenie Parku występują popielica, wydra, gacek szary, a prawdopodobnie również wilk.W granicach Parku znajdują się obiekty zabytkowej architektury pochodzące głównie z XIX i początków XX w. m.in.: obiekty sakralne, obiekty użyteczności publicznej, zespoły dworskie, przemysłowe, budynki mieszkalne, stare cmentarze oraz podworskie parki krajobrazowe.

 • Annabrzeskie Wąwozy

  [~ 28.2 km] Rezerwaty przyrody

  Las mieszany ze świerkiem (Picea abies) i bukiem (Fagus silvatica) i cennymi gatunkami roślin w runie

 • Torfowisko Borówki

  [~ 28.5 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko przejściowe, bór bagienny, płytkie dystroficzne jeziorka.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Dalkowskie

  [~ 28.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Dalkowskie leżący na zachód od linii wyznaczonej przez miejscowości Gostyń - Dalków - Szczepów jest pod względem krajobrazowym najbardziej interesującym fragmentem ciągu wzniesień. Decydują o tym intensywne urzeźbienie terenu i porastające go lasy. Wyróżniającym się elementem rzeźby są liczne pagórki i grzbiety podzielone licznymi dolinkami. Wyniosłości osiągają 220m n.p.m. Dolinki wcinają się kilkadziesiąt metrów poniżej wierzchowiny wzgórz. Stoki wzniesień i zbocza dolin są stosunkowo krótkie ale o znacznych nachyleniach.Duże znaczenie krajoznawcze odgrywają lasy. Są to różnego wieku drzewostany sosnowe z domieszką drzew liściastych.Wśród miejscowości na szczególną uwagę zasługują Dalków i Szczepów z parkami podworskimi.

 • Dalkowskie Jary

  [~ 29.3 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany o cechach zespołu naturalnego

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Dalkowskie województwa zielonogórskiego

  [~ 29.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Dalkowskie województwa zielonogórskiego obejmuje część wzgórz, stanowiących fragment Wału Trzebnickiego przy południowo-wschodniej granicy województwa zielonogórskiego. Jego powierzchnia wynosi 5 900 ha. Obszar charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą i wyraźnie wyodrębnia się w okolicy.

 • Zimna Woda

  [~ 31 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment lasu olszowego o charakterze pierwotnym z jesionem (Fraxinus excelsior) i brzozą (Betula sp.) oraz runem torfowiskowym.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Dolnośląskie

  [~ 31.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Dolnośląskie obejmuje niewielki fragment Borów Dolnośląskich w pobliżu południowej granicy województwa zielonogórskiego. Jego powierzchnia wynosi 5 100 ha.

 • Bażantarnia

  [~ 33.6 km] Rezerwaty przyrody

  Las mieszany o charakterze naturalnym z pojedynczymi okazami drzew pomnikowych.

 • Wrzosiec

  [~ 34.7 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko wrzośca bagiennego (Erica tetralix) w drzewostanie sosnowym