Mapa Wrzesiny

68-113 Wrzesiny

Wrzesiny w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Ulice

Rejony chronione w okolicy

 • Dąbrowa Brzeźnicka

  [~ 6.7 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment grądu i dąbrowy świetlistej; pomnikowe dęby (Quercus sp.).

 • Zimna Woda

  [~ 19 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment lasu olszowego o charakterze pierwotnym z jesionem (Fraxinus excelsior) i brzozą (Betula sp.) oraz runem torfowiskowym.

 • Bażantarnia

  [~ 24.2 km] Rezerwaty przyrody

  Las mieszany o charakterze naturalnym z pojedynczymi okazami drzew pomnikowych.

 • Buczyna Szprotawska

  [~ 26.2 km] Rezerwaty przyrody

  Las mieszany z fragmentami buczyny karpackiej i bogatym runem, lęgowisko gołębia siniaka, miejsce gniazdowania bielika - proponowany do ochrony w sieci Natura 2000.

 • Bukowa Góra

  [~ 27.4 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko pajęcznicy liliowatej (Anthericum liliago); las bukowo-modrzewiowy porastający strome zboczedoliny Odry.

 • Bukowa Góra III

  [~ 27.4 km] Rezerwaty przyrody

  starodrzew bukowy z domieszką grabu (Carpinus betulus) jaworu (Acer pseudoplatanus) i innych: klonów (Acer sp.) wiązu (Ulmus sp.) i lipy (Tilia sp.); liczne źródła

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Dalkowskie województwa zielonogórskiego

  [~ 27.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Dalkowskie województwa zielonogórskiego obejmuje część wzgórz, stanowiących fragment Wału Trzebnickiego przy południowo-wschodniej granicy województwa zielonogórskiego. Jego powierzchnia wynosi 5 900 ha. Obszar charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą i wyraźnie wyodrębnia się w okolicy.

 • Buczyna Piotrowicka

  [~ 28.4 km] Rezerwaty przyrody

  Lasy łęgowe, grądowe i olsy z bogatą i unikalną florą.

 • Annabrzeskie Wąwozy

  [~ 28.7 km] Rezerwaty przyrody

  Las mieszany ze świerkiem (Picea abies) i bukiem (Fagus silvatica) i cennymi gatunkami roślin w runie

 • Łęgi źródliskowe koło Przemkowa

  [~ 28.8 km] Rezerwaty przyrody

  Lasy łęgowe i grądowe z dużą ilością źródlisk, wysięków i gęstą siecią strumieni.

 • Stawy Przemkowskie

  [~ 29.5 km] Rezerwaty przyrody

  stawy i bagna oraz otaczające je lasy będące ostoją licznych gatunków ptaków

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Dalkowskie

  [~ 30.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Dalkowskie leżący na zachód od linii wyznaczonej przez miejscowości Gostyń - Dalków - Szczepów jest pod względem krajobrazowym najbardziej interesującym fragmentem ciągu wzniesień. Decydują o tym intensywne urzeźbienie terenu i porastające go lasy. Wyróżniającym się elementem rzeźby są liczne pagórki i grzbiety podzielone licznymi dolinkami. Wyniosłości osiągają 220m n.p.m. Dolinki wcinają się kilkadziesiąt metrów poniżej wierzchowiny wzgórz. Stoki wzniesień i zbocza dolin są stosunkowo krótkie ale o znacznych nachyleniach.Duże znaczenie krajoznawcze odgrywają lasy. Są to różnego wieku drzewostany sosnowe z domieszką drzew liściastych.Wśród miejscowości na szczególną uwagę zasługują Dalków i Szczepów z parkami podworskimi.

 • Wrzosiec

  [~ 31.3 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko wrzośca bagiennego (Erica tetralix) w drzewostanie sosnowym

 • Dalkowskie Jary

  [~ 31.5 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany o cechach zespołu naturalnego

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Dolnośląskie

  [~ 36.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Dolnośląskie obejmuje niewielki fragment Borów Dolnośląskich w pobliżu południowej granicy województwa zielonogórskiego. Jego powierzchnia wynosi 5 100 ha.