Mapa Radcze

21-210 Radcze

Radcze w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Czarny Las

  [~ 6 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowy las mieszany pochodzenia naturalnego; rzadkie gatunki roślin w runie

 • Warzewo

  [~ 18.7 km] Rezerwaty przyrody

  ostoja wielu gatunków ptaków miejsca lęgowe; bagno śródpolne

 • Królowa Droga

  [~ 19.2 km] Rezerwaty przyrody

  starodrzew dębowy naturalnego pochodzenia z pomnikowymi okazami debu szypułkowego.

 • Stawy Siemień

  [~ 19.8 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Zespół stawów rybnych stanowiących ostoje lęgowe i przelotne rzadkich gatunków ptaków.

 • Jezioro Obradowskie

  [~ 20.6 km] Rezerwaty przyrody

  jezioro dystroficzne z rzadkimi gatunkami roślin torfowiska przejściowego

 • Liski II

  [~ 24.2 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny las z licznymi gatunkami roślin rzadkich i chronionych

 • Lasy Parczewskie

  [~ 24.8 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny drzewostan dębowo-sosnowy, drzewostany pomnikowe, miejsce walk partyzanckich

 • Torfowisko przy Jeziorze Czarnym

  [~ 26.7 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko wysokie z aldorowandą pęcherzykowatą (Aldrovanda vesiculosa) wywłócznikiem skrętoległym (Myriophyllum alternifolium) wąkrotką zwyczajną (Hydrocotyle vulgaris)

 • Czapliniec w Uroczysku Feliksówka

  [~ 30.5 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe czapli siwej (Ardea cinerea); 135-letni drzewostan sosnowy i dębowy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Annówka

  [~ 34.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Annówka jest niewielkim fragmentem Równiny Łukowskiej na północ od Kocka w północnej części województwa lubelskiego. Jego powierzchnia wynosi 2 069 ha. Dominuje zalesiony krajobraz równinn (głównie bory suche i świeże).

 • Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 35.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje niewielki fragment Równiny Łukowskiej przez który przepływają Krzna Północna i Krzna Południowa.Doliny tych rzek są dość rozległe i charakteryzują się wysokim poziomem wód gruntowych. Jego powierzchnia wynosi 3 700 ha, w tym rezerwat Las Wagramski oraz grupa 3 dębów szypułkowych jako pomnik przyrody. Jest to teren o niewielkich deniwelacjach i w dużej części zalesiony. W granicach obszaru występują płaty dwóech zbiorowisk, których stan zachowania pozwala zaliczy ć je do rzadkich w skali regionu.Są to grąd typowy i dębniak turzycowy. Występuje tu jodła a brak jest naturalnych stanowisk buka i modrzewia.Z roślin chronionych występuje widłak torfowy, goździsty, lilia złotogłów, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, wawrzynek główkowy.

 • Las Wagramski

  [~ 35.4 km] Rezerwaty przyrody

  stanowiska wawrzynka główkowego (Daphne cneorum) w drzewostanie sosnowo-brzozowo-dębowym

 • Poleski Park Krajobrazowy

  [~ 36 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i obejmuje obszar wokół Poleskiego Parku Narodowego. Krajobraz Parku jest wybitnie równinny z charakterystycznymi łagodnymi zagłębieniami zajętymi przez bagna lub trudno dostępne jeziora, otoczone rozległymi torfowiskami. Ekosystemy wodno-torfowiskowe zajmują około 60% powierzchni (torfowiska niskie, przejściowe i wysokie, śródbagienne jeziora). Powierzchnie niektórych jezior są prawie całkowicie zarośnięte i przekształcają się w bagniska, powierzchnie innych pokrywają pływające kożuchy splątanych korzeni, łodyg roślin zielnych i krzewinek.Wśród roślin dominują torfowce i turzyce. Osobliwością florystyczną Parku jest duże nagromadzenie roślin strefy atlantyckiej w tym wiele chronionych: brzoza niska, wierzba lapońska i borówkolistna, rosiczki, storczyki, rzadkie turzyce, gnidosz królewski. Obszar ten jest uznawany za miniaturę europejskiej tundry i lasotundry.Świat zwierzęcy Parku jest bardzo bogaty. Szczególnie ciekawa jest awifauna dla której teren ten jest ważną ostoją. Występuje tu wiele gatunków kaczek, perkozów, gnieżdżą się także rzadkie gatunki, jak: gęś gęgawa, batalion, żuraw, sowa błotna, gadożer i inne. Spośród ssaków interesujące są wydra i łoś.

 • Poleski Park Narodowy

  [~ 36.9 km] Parki narodowe

  Park położony jest w środkowo-zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Jest to pierwszy w Polsce park o charakterze wodno-torfowiskowym. Powstał on na bazie istniejących wcześniej rezerwatów przyrody, stanowiących obecnie dużą część jego powierzchni. Są to: Durne Bagno, Jezioro Moszne, Jezioro Długie i Torfowisko Orłowskie oraz przyłączony do Parku w 1994 r., rezerwat Bagno Bubnów. Elementem przewodnim w rzeźbie są równiny torfowiskowe, a płaskość terenu oraz słaba przepuszczalność podłoża (iły i mułki) dają wrażenie dużego bogactwa wodnego. Na obszarze Parku występują liczne jeziora z gęstą siecią odpływów, rozległe podmokłości i bagna.Najcenniejszym elementem szaty roślinnej Parku są rozległe torfowiska porośnięte karłowatą sosną, brzozą i wierzbą. Gdzieniegdzie występują również bory wilgotne, świeże i olsy. Obszar Parku jest miniaturą europejskiej tundry i lasotundry najbardziej wysuniętą w Europie na południowy zachód. Na torfowiskach rośnie wiele gatunków roślin rzadkich, reliktów okresu borealnego, jak: turzyca strunowa, torfowa i bagienna, gnidosz królewski, wierzba borówkolistna i in. Lista roślin całkowicie chronionych liczy 43 gatunki.Fauna Parku jest bardzo bogata. Stwierdzono występowanie wielu nowych dla Polski gatunków bezkręgowców. Wśród rzadkich kręgowców występują także płazy i gady jak ropucha paskówka, żółw błotny, żmija zygzakowata. W awifaunie najcenniejsze są gatunki wodno-błotne, wśród których niektóre zagrożone są wyginięciem, np.: błotniak zbożowy, gęś gęgawa, orlik krzykliwy, żuraw i in. Najcenniejsze gatunki ssaków łownych występujących w Parku to wydra, łoś i wilk.

 • Kania

  [~ 37.5 km] Rezerwaty przyrody

  dobrze zachowane zbiorowiska lasów liściastych, rzadkie w Polsce zbiorowiska dębniaka turzycowego.