Mapa Sieprawice

21-002 Sieprawice

Sieprawice w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Radawiec Duży

  [~ 12 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Pozostałości zespołu dworskiegoz zachowanymi cennymi okazami drzew w szczególności potęznych modrzewi oraz nieużytkowanymi stawami zasilanymi wodą źródlaną.

 • Stasin

  [~ 12.2 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu liściastego z dużym udziałem brzozy czarnej (Betula obscura)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi

  [~ 13.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi obejmuje dolinę rzeki Ciemięgi na północ od Lublina. Jego powierzchnia wynosi 2627 ha. Jest to fragment Równiny Nałęczowskiej, porozcinanej wąwozami lessowymi. Dominuje krajobraz rolniczy, z wilgotnymiłąkami, łęgami oraz ciepłolubnymi murawami na zboczach doliny Ciemięgi i licznych wąwozów.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór

  [~ 16.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór obejmuje fragment Wysoczyzny Lubartowskiej, sąsiadując z Kozłowieckim Parkiem Krajobrazowym. Jego powierzchnia wynosi 12 681 ha. Krajobraz ma charakter równinny.Ponad 40% stanowią lasy, głównie bory mieszane i świeże oraz bory bagienne, świetliste dąbrowy, zbiorowiska grądowe, olsy i łęgi.

 • Kozłowiecki Park Krajobrazowy

  [~ 16.5 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na Równine Lubartowskiej i obejmuje najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym fragmenty Lasów Kozłowieckich. Rzeźba trenu parku została ukształtowana w okresie zlodowacenia środkowopolskiego i północnopolskiego jest raczej płaska, równinna, urozmaicona gdzieniegdzie ciągami wydm, niewielkich wzgórz morenowych i zagłębieniami deflacyjnymi oraz doliną Krzywej Rzeki, przecinającej park. Różnice wysokości na przeważającym obszarze nie przekraczają 10m, wyjątkowo dochodzą do 50m.Kozłowiecki Park Krajobrazowy jest parkiem typowo leśnym. Lasy zajmują tu ponad 90% powierzchni. Dominują bory świeże i wilgotne oraz sosnowo - dębowe bory świeże, spotyka się też bory bagienne. Znaczne powierzchnie parku zajmują drzewostany stare i bardzo stare, o składzie gatunkowym zbliżonym do naturalnego. Niektóre z nich zostały objęte ochroną w rezerwacie przyrody Kozie Góry. Lasy parku charakteryzują się stosunkowo dużą zgodnością składu gatunkowego z warunkami siedliskowymi. Dzięki temu w runie leśnym występuje wiele roślin rzadkich i ginących jak: nasięźrzał pospolity, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, orlik pospolity, listera jajowata, podkolan biały, bluszcz, liczne storczyki. W śródleśnych stawach występują grzybienie białe i północne, grążel żółty, żabiściek pływający.W lasach występują jelenie, daniele, sarny i dziki, a wilgotnych partiach lasów łosie. Gnieździ się tu wiele rzadkich gatunków ptaków, m.in. bielik, orlik krzykliwy, myszołów kania, pustułka, bocian czarny, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł czarny, kraska, dudek, muchołówka. W dolinie rzeki Mininy swoje stanowisko ma rzadki żółw błotny.Do najcenniejszych i najbardziej znanych zabytków kultury materialnej tego regionu jest póżnobarokowy zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, będący w przeszłości siedzibą ordynacji Zamojskich.

 • Kozie Góry

  [~ 16.9 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowy z przewagą dębu bezszypułkowego (Quercus sessilis)

 • Wierzchowiska

  [~ 27.2 km] Rezerwaty przyrody

  grąd z lokalną przewagą dębu (Quercus sp.) lub lipy (Tilia sp.); rzadkie i chronione gatunki w runie

 • Kazimierski Park Krajobrazowy

  [~ 27.6 km] Parki krajobrazowe

  Kazimierski Park Krajobrazowy położony jest na Wyżynie Lubelskiej i obejmuje swoimi granicami obszary znacznie różniące się pod względem fizjograficznym - fragmenty subregionów: Płaskowyżu Nałęczowskiego, Równiny Bełżyckiej, Doliny Przełomowej Środkowej Wisły, Kotliny Chodelskiej i Równiny Radomskiej. Powoduje to znaczne urozmaicenie rzeźby terenu Parku. Dotyczy to szczególnie Płaskowyżu Nałęczowskiego, którego lessowa pokrywa o grubości dochodzącej do 30 m, w wyniku silnych procesów erozyjnych została pocięta gęstą siecią wąwozów (ok. 11km/km2), których głębokość osiąga 30 m. Procesy erozyjne mają tu charakter czynny, z roku na rok krajobraz lessowy się zmienia, co czyni ten teren niezwykle atrakcyjnym turystycznie, lecz jednocześnie niekorzystnym i uciążliwym dla mieszkańców. Równina Bełżycka ma rzeźbę bardziej monotonną, pozbawioną utworów lessowych, natomiast z piaszczystymi wydmami porośniętymi lasami sosnowymi. Kontrastuje z nią płaska otwarta przestrzeń Kotliny Chodelskiej, pokrytej żyznymi utworami naniesionymi przez wody Wisły i Chodelki . Bardzo atrakcyjny krajobrazowo jest Małopolski Przełom Wisły, o którego walorach decyduje zmienna szerokość doliny Wisły oraz urwiste, wysokie na 50-90 m zbocza doliny. Obszar Parku to rejon typowo rolniczy - 70% powierzchni zajmują użytki rolne, a tylko ok. 21% powierzchni - lasy. Na terenie pokrytej lessem Równiny Nałęczowskiej są to przeważnie niewielkie powierzchnie zalesione, tworzone przez różne gatunki drzew liściastych jak: klon, jesion, lipa, dąb, grab. W obwałowanej dolinie Wisły lasy łęgowe zostały prawie całkowicie wycięte i obecnie jaj głównym walorem florystycznym jest ciepłolubna roślinność kserotermiczna porastająca strome, lessowe skarpy doliny z takimi roślinami jak: wisienka karłowata, ostnica włosowata, ostnica włosowata, len złocisty, goryczka krzyżowa, aster gawędka i inne. W granicach Parku stosunkowo największe powierzchnie leśne występują na terenie Równiny Bełżyckiej i Równiny Radomskiej i są to głównie bory sosnowe z niewielką domieszką drzew liściastych, natomiast żyzna i wykorzystywana głównie rolniczo Kotlina Chodelska jest niemal zupełnie pozbawiona lasów.Z dużą różnorodnością siedlisk wiąże się bogactwo faunistyczne Parku. Z kserotermicznymi murawami porastającymi skarpy i zbocza wąwozów związane są interesujące gatunki owadów np. modraszek orion będący endemitem okolic Kazimierza, oraz płazy. Dolina Wisły i sama rzeka są miejscem żerowania i gniazdowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych i posiada walory kwalifikujące do ochrony w ramach Konwencji RAMSAR, jako ostoję o znaczeniu międzynarodowym. Z żyjących tu gatunków ptaków wymienić należy: mewę śmieszkę, mewę zwyczajną, mewę białoskrzydłą i czarnogłową, sieweczkę rzeczną i obrożną, ostrygojada, rybitwę białoczelną i zwyczajną. Liczną grupę stanowią nietoperze (17 gatunków) oraz małe gryzonie. Brak jest dużych ssaków związanych z większymi komplaksami leśnymi , liczne są natomiast gatunki związane z brzegiem lasu i pól- sarny, dziki, zające, lisy. Wyjątkowym walorem Parku jest krajobraz kulturowy z licznymi zabytkami kultury materialnej. Należą do nich m.in. unikatowe zabytki architektury renesansowej w Kazimierzu Dolnym, zespół Parkowo-pałacowy w Nałęczowie, zamki i pałace w Kazimierzu, Janowcu i Wąwolnicy, a także wiele innych.

 • Ścianka Pożaryskich

  [~ 27.6 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Nieczynny Kamieniołom komorowy w którym obserwować można różnowiekowe odsłonięcia skalne z licznymi, dobrze zachowanymi skamieniałościami.

 • Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 27.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu leży w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego i łączy się z Krzczonowskim Parkiem Krajobrazowym. Jego powierzchnia wynosi 19 510 ha. Charakteryzuje go krajobraz rolniczy, ale z dość dużymi kompleksami leśnymi i urozmaiconym krajobrazem ( liczne źródła i doliny rzeczne).

 • Łęg na Kępie w Puławach

  [~ 31.5 km] Rezerwaty przyrody

  nadwiślański wiązowy las łęgowy

 • Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 31.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu jest położony w Kotlinie Chodelskiej w zachodniej części województwa lubelskiego. Jego powierzchnia wynosi 23 339 ha. Przez obszar przepływa rzeka Chodel, uchodząca do Wisły. W Kotlinie występuje zatorfiona dolina, mająca istotne walory przyrodnicze. Obszar łączy się z doliną Wisły i stanowi pomost pomiędzy Kazimierskim Parkiem Krajobrazowym oraz Wrzelowieckim Parkiem Krajobrazowym.

 • Podzamcze

  [~ 33.4 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowisko roślinności kserotermicznej (murawa kserotermiczna) z rzadkimi gatunkami roślin.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza

  [~ 34.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza Jego powierzchnia wynosi 33 159 ha. Łączy się z doliną Wisły. Ma znaczenie jako korytarz ekologiczny.leży w północnej części województwa lubelskiego, obejmując dolinę rzeki Wieprz o silnie zmeandrowanym korycie. Warunki takie sprzyjają występowania rzdkich gatunkóe roślin i zwierząt. - żówia błotnego oraz licznych gat. ptaków: derkacza, brodźca piskliwego, krwawodzioba.

 • Chmiel

  [~ 34.7 km] Rezerwaty przyrody

  grąd z drzewami pomnikowymi i kresowe stanowisko buka (Fagus silvatica)