Mapa Bychawa

23-100 Bychawa

Bychawa w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Podzamcze

  [~ 0.4 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowisko roślinności kserotermicznej (murawa kserotermiczna) z rzadkimi gatunkami roślin.

 • Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 8.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu leży w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego i łączy się z Krzczonowskim Parkiem Krajobrazowym. Jego powierzchnia wynosi 19 510 ha. Charakteryzuje go krajobraz rolniczy, ale z dość dużymi kompleksami leśnymi i urozmaiconym krajobrazem ( liczne źródła i doliny rzeczne).

 • Olszanka

  [~ 12.1 km] Rezerwaty przyrody

  starodrzew dębowy z domieszką grabu zwyczajnego (Carpinus betulus) i sosny (Pinus sp.)

 • Chmiel

  [~ 13.9 km] Rezerwaty przyrody

  grąd z drzewami pomnikowymi i kresowe stanowisko buka (Fagus silvatica)

 • Las Królewski

  [~ 15 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowiska rzadkich roślin kserotermicznych oraz wielogatunkowych drzewostanów o charakterze naturalnym

 • Kamienny Wąwóz

  [~ 18.8 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Fragment południowego zboczagłęboko wciętej dolinydenudacyjno-erozyjnej, porośniętej murawami kserotermicznymi, z wieloma rzadkimi gatunkami roślin - m.in. stanowisko dziewięćsiłu bezłodygowego.

 • Krzczonowski Park Krajobrazowy

  [~ 20.8 km] Parki krajobrazowe

  Park zajmuje centralną część Wyniosłości Giełczewskiej, stanowiącej subregion Wyżyny Lubelskiej. Występują tu typowe dla tego regionu krajobrazy: wzniesienia o znacznych wysokościach względnych (deniwelacje sięgają tu 100 m), rozległe obszary pokryte lessem pocięte licznymi wąwozami, głęboko wcięte doliny, liczne źródła. Charakterystycznym rysem rzeźby terenu są ostańce denudacyjne zbudowane z piaskowców krzemionkowych, wznoszące się ponad poziom zrównania w formie wzgórz sięgających 300 m n.p.m. Występują one w zachodniej i północnej części parku.Teren Parku rozcinają doliny dwu rzek: Giełczwi i Radomirki. Jest to również jeden z najważniejszych obszarów źródliskowych tego regionu. Zinwentaryzowano tu 45 źródeł z których 4 uznano za pomniki przyrody. Lasy zajmują około 25% powierzchni. W związku z dużą mozaikowatością gleb, w lasach występuje duże zróżnicowanie zespołów roślinnych. Spotyka się tu olsy, łęgi, lasy dębowo- grabowe z domieszką buka, świetliste dąbrowy, bory mieszane. Na terenie parku spotyka się ponad 75% gatunków roślin rzadkich występujących na Lubelszczyźnie. Większość z nich to rośliny leśne. Utworzono trzy rezerwaty przyrody: Olszanka, Chmiel i Las Królewski. W rezerwacie Las Królewski występuje stanowisko niezwykle rzadkiej rośliny - cieszynianki wiosennej, ponadto rosną tu storczyki: podkolan biały i gnieźnik leśny. Na śródleśnych polanach występują rośliny stepowe jak oman wąskolistny, ostrożeń panoński, pajęcznica gałęziasta i inne. Na zboczach doliny Radomirki oraz na stokach wzgórz rosną murawy i zarośla kserotermiczne. Obszar Parku jest dość intensywnie użytkowany rolniczoNajbardziej poznanym elementem fauny jest ornitofauna. Występują tu liczne gatunki ptaków leśnych, m.in.: grubodziób, dzięcioł czarny, wilga, pełzacz leśny, kruk, myszołów. W dolinach rzek i stawach występują ptaki wodne, m.in.: perkozek, perkoz rdzawoszyi, głowienka, czernica, sieweczka rzeczna, a także chronione płazy: kumak nizinny, ropucha szara i rzekotka drzewna

 • Skierbieszowski Park Krajobrazowy

  [~ 21.1 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w obrębie Działów Grabowieckich - jednego z najciekawszych regionów Wyżyny Lubelskiej. Cechą charakterystyczną krajobrazu parku i jednocześnie jego wielkim walorem jest obecność dużej ilości malowniczych wąwozów lessowych i jarów, których powstanie związane jest z działalnością wód na grubą warstwę podłoża lessowego. Teren jest silnie pofałdowany, najwyższe wzniesienia osiągają wysokość do 313 m n.p.m., a deniwelacje dochodzą do 100m. Ze zboczy wzniesień i wąwozów wypływają liczne źródła.Szata roślinna tego obszaru jest bardzo bogata. W parku występują cenne lasy bukowe przy północno-wschodniej granicy zasięgu buka. Na wilgotnych siedliskach w buczynach obserwuje się duży udział takich gatunków jak: klon zwyczajny, klon jawor, wiąz górski i lipa szerokolistna. Najciekawsze zbiorowiska leśne zostały objęte ochroną w rezerwacie Głęboka Dolina, planowane jest utworzenie dalszych. Buk, który jest głównym gatunkiem lasotwórczym, charakteryzuje się dużą ekspansywnością i dorodnością. Jego udział w drzewostanie i podszycie sięga ok. 25% wszystkich gatunków i jest większy niż na Roztoczu. Flora parku jest różnorodna, ogółem zinwentaryzowano 1130 gatunków roślin naczyniowych, z których 29 objętych jest ochroną gatunkową lub znajduje się na liście roślin zagrożonych m. in. wiśnia karłowata, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, żmijowiec czerwony, kosaciec bezlistny, ostrożeń pannoński, powojnik prosty, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, oman wąskolistny. W granicach rezerwatu Broczówka, chronione są fragmenty grądu, dąbrowa świetlista porastająca erozyjne zbocza oraz naturalne stanowiska roślinności kserotermicznej.Fauna Parku jest różnorodna. Oprócz dużych ssaków leśnych, jak jelenie, sarny, dziki, na szczególną uwagę zasługują bóbr europujski i suseł perełkowany oraz ptaki z takimi gatunkami jak bąk, błotniak stawowy, rybitwa czarna, brzęczka.

 • Wierzchowiska

  [~ 21.1 km] Rezerwaty przyrody

  grąd z lokalną przewagą dębu (Quercus sp.) lub lipy (Tilia sp.); rzadkie i chronione gatunki w runie

 • Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu II

  [~ 21.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje obszar o dużej różnorodności typów ekosystemów charakterystycznych dla pasm Roztocza. Bezpośrednio sąsiadyje z Kraśnickim OChK oraz z Parkirm Krajobrazowym Lasy Janowskie

 • Stasin

  [~ 22.7 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu liściastego z dużym udziałem brzozy czarnej (Betula obscura)

 • Radawiec Duży

  [~ 24.5 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Pozostałości zespołu dworskiegoz zachowanymi cennymi okazami drzew w szczególności potęznych modrzewi oraz nieużytkowanymi stawami zasilanymi wodą źródlaną.

 • Wierzchowiska

  [~ 26.9 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Teren niszy źródliskowej.

 • Potok Stany

  [~ 31.3 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Teren niszy źródliskowej

 • Dolina Marianki

  [~ 32.1 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Zróżnicowany krajobraz z zespołem stawów, fragmentem dobrze uwilgotnionej i mało przekształconej doliny Marianki i wzgórzem ostańcowym - Górą Poariańską