Mapa Rybie

22-360 Rybie

Rybie w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Stawska Góra

  [~ 12.8 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalne zbiorowisko roślinności stepowej z dziewięćsiłem popłocholistnym (Carina onopordifolia).

 • Wolwinów

  [~ 13.1 km] Rezerwaty przyrody

  Polana śródleśna z roślinnością kserotermiczna z miłkiem wiosennym (Adonis vernalis) goryszem alzackim (Peucedanum alsaticum) oleśnikiem górskim (Libanotis montana).

 • Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 13.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje dolinę rzeki Dorohuczy, otoczoną wzniesieniami kredowymi z półkolistym pierścieniem lasów otaczających miejscowość Pawłów oraz fragment doliny rzeki Wieprz na odcinku Trawniki - Krasnystaw.Lasy Pawłowskie, zróżnicowane gatunkowo, rosną na żyznych siedliskach i dzięki temu są dość odporne na zagrożenia emisją pyłów przemysłowych i obniżaniem się lustra wód gruntowych. Obszar oddziela od siebie dwa zagłębia przemysłowe, cementowe z Rejowcem Fabrycznym od Lubelskiego Zagłębia Węglowego.Dość duży kompleks Lasów Pawłowskich w sąsiedztwie doliny rzecznej i licznych stawów rybnych stanowi o atrakcyjności tego obszaru jako miejsca wypoczynku i rekreacji.

 • Bagno Serebryskie

  [~ 16.2 km] Rezerwaty przyrody

  kompleks torfowisk węglanowych rzadkie gatunki roślin i zwierząt

 • Chełmski Park Krajobrazowy

  [~ 19.3 km] Parki krajobrazowe

  Park utworzony został w celu ochrony interesujących przyrodniczo kompleksów leśnych oraz ciekawych torfowisk powstałych na podłożu bogatym w wapń. Położony jest na terenie dwóch jednostek fizyczno-geograficznych - Pagórów Chełmskich i Kotliny Dubienki. Krajobraz Chełmskiego Parku Krajobrazowego jest dość urozmaicony. W północno-zachodniej części, obejmującej masywne, ostańcowe Pagóry Chełmskie różnice wysokości dochodzą do 60 m. W południowej części Parku - w Kotline Dubienki dominyują płaskie, wypełnione torfem zagłębienia. Torfowiska te są największą osobliwością Parku. Mają charakter półnaturalny, a o ich ich wyjątkowych wartościach florystycznych decydują specyficzne siedliska wynikające z położenia obszaru na pograniczu wilgotnych terenów bagiennych Polesia Lubelskiego i osadów kredowych Wyżyny Lubelskiej. Konsekwencją takiego położenia jest występowanie tu unikalnej w skali europejskiej mozaiki dwóch skrajnie różnych siedlisk - wilgotnych bagien i torfowisk oraz suchych kserotermicznych wysepek, będacych wychodniami kredowego podłoża - zwanych grądzikami. Torfowiska powstały na skutek akumuklacji materiału organicznego i mineralnego w zagłębieniach terenu na podłożu kredowym. Na najbardziej podtopionych powierzchniach rosną trzciny i wysokie turzyce których duże powierzchnie dominują w krajobrazie. Jest to jedno z największych w Polsce skupisk kłoci wiechowatej. Występujące wśród bagien i torfowisk liczne wychodnie kredowe porośnięte są roślinnością kserotermiczną i wapieniolubną z wieloma gatunkami rzadkimi jak: omam wąskolistny, zawilec wielkokwiatowy, goryczka krzyżowa, liczne storczyki i inne. Obszar bagien i torfowisk jest miejscem bytowania wielu gatunków ptaków wodno - błotnych, znajdujących tu schronienie w okresie gniazdowania i przelotów. Wśród nich są 2 gatunki zagrożone w skali światowej: wodniczka i derkacz oraz 34 gatunki zagrożone w skali Europy i Polski, m.in. bąk, błotniak łąkowy, batalion dubelt, brodziec leśny, kulik wielki, rybitwa białoskrzydła, sowa błotna, podróżniczek i kropiatka. Z dużych ssaków występuje tu łoś, a z rzadkich gadów chroniony żółw błotny. Z uwagi na walory florystyczne i faunistyczne torfowisk planowane jest objęcie ich ochroną jako ostoi o randze międzynarodowej RAMSAR orfowiska otoczone są łąkami wykorzystywanymi rolniczo. Około 44% powierzchni Parku zajmują lasy. Występują one głównie w północnej części Parku i są to drzewostany o bardzo zróżnicowanym składzie gatunkowym na siedliskach dość żyznych. Dominują lasy świeże (ok.50%) i mieszane z dębem, brzozą i sosną w drzewostanie i domieszką świerka, modrzewia, grabu, lipy, jesionu. Na terenie Parku utworzono trzy rezerwaty: - Bachus (leśny), Brzeźno (torfowiskowy) i Bagno Serebryskie (torfowiwskowy). Walory turystyczne Parku skupiają się głównie na terenie Pagórów Chełmskich, gdzie zróżnicowanie rzeźby i duża lesistość sprzyjają wędrówkom krajoznawczym. Mocno zabagniona południowa część Parku ma głównie walory naukowe i jest wartościowym i inreresującym miejscem do uprawiania turystyki przyrodniczej oraz do prowadzenia badań naukowych.

 • Brzeźno

  [~ 20.4 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko węglanowe z licznymi rzadkimi gatunkami roślin; jedyne stanowisko w Polsce starca wielkolistnego (Senecio doria)

 • Roskosz

  [~ 22.6 km] Rezerwaty przyrody

  unikatowe zbiorowiska torfowisk węglanowych a także ostoje ptaków

 • Głęboka Dolina

  [~ 23 km] Rezerwaty przyrody

  malownicze doliny z wawozami porośnięte lasami jaworowo-debowymi z bukiem wystepujacym na granicy zasięgu

 • Strzelecko-Grabowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 24.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Strzelecko-Grabowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się pasem o szerokości 2 - 8 km w południowej części dawnego woj. chełmskiego graniczącej z woj. zamojskim. Zachodnia część obszaru obejmuje bogato urzeźbiony teren Działów Grabowieckich, rozcięty doliną rzeki Wojsławki, środkowa - nasłonecznione wzgórza Pagórów Chełmskich, a wschodnia - doliny rzeki Bug i Wełnianki, które ograniczają od północy i wschodu teren Strzeleckiego Parku Krajobrazowego. Urozmaicona rzeźba terenu, o dużych walorach widokowych, charakteryzuje sie obecnością długich stoków o ekspozycji południowej oraz systemu suchych dolinek i wąwozów wiążących się z występowaniem pokrywy lessowej.Bogata i zróżnicowana szata roślinna, czyste wody i powietrze, korzystne warunki klimatyczne i sanitarne stanowią o walorach przyrodniczych tego obszaru zarówno dla szeroko rozumianej rekreacji jak też celów naukowo-dydaktycznych.

 • Dolina Marianki

  [~ 24.4 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Zróżnicowany krajobraz z zespołem stawów, fragmentem dobrze uwilgotnionej i mało przekształconej doliny Marianki i wzgórzem ostańcowym - Górą Poariańską

 • Serniawy

  [~ 25 km] Rezerwaty przyrody

  Łęg olszowo-wiązowy i grąd niski z udziałem lipy drobnolistnej (Tilia cordata)

 • Broczówka

  [~ 25.3 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowiska kserotermiczne z rzadkimi gatunkami roślin stepowych

 • Bachus

  [~ 25.8 km] Rezerwaty przyrody

  Las liściasty z dębem bezszypułkowym (Quercus sessilis) i rzadkimi gatunkami runa jak: groszek wschodniokarpacki (lathyrus laevigatus) zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides), turzyca orzęsiona (Carex pilosa).

 • Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 27.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga sie półkolem w środkowo - wsch. części woj. lubelskiego, w dolinie rzeki Świnki dochodząc w kierunku wschodnim do doliny rzeki Bug (w okolicy Świerża) i w kierunku południowym obejmując rejon Pobołowic. W części środkowej obszaru zlokalizowany jest Chełmski Park Krajobrazowy. W granicach obszaru znajdują się charakterystyczne krajobrazy Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki. Są to masywne wyniosłości naprzemian z podmokłymi zagłębieniami przeważnie pochodzenia krasowego, które cechują się zróżnicowaną sztą roślinną. Lasy, które zajmują ok. 20% powierzchni w większości zachowały swój pierwotny charakter. Budują je wielogatunkowe drzewostany z bogatym runem podszytem na żyznych siedliskach. W obszarze znajdują sie dwa rezerwaty przyrody: :Świerszczów i Serniawy. W obniżeniach terenu spotyka sie prawie wszystkie typy torfowisk niskich, z których najbardziej charakterystyczne są torfowiska węglanowe.

 • Jezioro Świerszczów

  [~ 29.1 km] Rezerwaty przyrody

  Śródleśne jezioro eutroficzne z grzybieniami białymi (Nympheae alba) i aldrowandą pęcherzykowatą (Aldrovanda visiculosa), otoczone pasem torfowisk niskich i przejściowych oraz lasem grądowym.