Mapa Księżomierz

37-456 Księżomierz

Księżomierz w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Marynopole

  [~ 6.3 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan jodłowy na północno-wschodniej granicy zasięgu jodły pospolitej (Abies alba)

 • Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 8.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu jest położony na Wzniesieniach Urzędowskich, których rzeźbę urozmaica rozczłonkowanie erozyjne. Jest to obszar o wyskokiej atrakcyjności krajobrazowej W wąwozach pod Kraśnikiem występują rzadkie gatunki roślin, m.in. obuwik. Bardzo bogate florystycznie są torfowiska w dolinie Wyżnicy, gdzie występuje pełnik europejski. W drzewostanach leśnych występuje buk i jodła. W faunie na uwagę zasługuje jedyne w woj. lubelskim stanowisko żołny.

 • Doły Szczeckie

  [~ 8.6 km] Rezerwaty przyrody

  skalne formy krasowo-morfologiczne porośnięte naturalnym lasem z dużym udziałem buka

 • Przedborski Park Krajobrazowy

  [~ 10.7 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej, i obejmuje fragmenty Pasma Przedborsko-Małogoskiego, zbudowanego z wapieni górnojurajskich i kredowych piaskowców, oraz fragmenty Niecki Włoszczowskiej a także Wzgórz Łopuszańskich i Opoczyńskich . Teren ten jest mocno zróżnicowany pod względem wysokości względnych, które wahają się od 220 m do 346 m npm. W zachodniej części występuje falista równina z ciekawymi, parabolicznymi wydmami zbudowanymi z czwartorzędowych piasków, we wschodniej podmokłe obszary leśne i łaki nad rzeką Czarną Włoszczowską i jej dopływami. Duże zróźnicowanie rzeźby terenu, malownicze krajobrazy i czystość środowiska przyrodniczego powodują iż obszar parku wyróżnia się na tle regionu i warty jest wzmożonej ochrony. Lasy zajmują około 63% powierzchni Parku. Są to przede wszystkim zbiorowiska borów sosnowych wprowadzonych sztucznie oraz lasów liściastych, głównie łęgów jesionowo-olszowych, olsów, grądów i świetlistych dąbrowów. Flora tego obszaru jest bardzo różnorodna i liczy około 900 gatunków roślin naczyniowych. Niezwykle cenne są zbiorowiska roślin wapieniolubnych, muraw kserotermicznych, a także torfowych. Na terenie parku występuje wiele roślin całkowicie chronionych, m.in. cis pospolity, wawrzynek wilczełyko, wierzba borówkolistna, wiśnie karłowate, widłaki, zawilec wielokwiatowy, śnieżyczka przebiśnieg, pełnik europejski, obuwik pospolity szereg innych. Do ciekawych roślin należy również wolfia bezkorzeniowa (wodna), najmniejsza roślina kwiatowa na świecie. Najcenniejsze fragmenty parku chronione są w czterech rezerwatach przyrody (2 leśne, torfowiskowy i stepowy) Fauna Parku jest zróżnicowana. Występują tutaj liczne ssaki leśne jaksarny, lisy, borsuki, łosie, dziki, piżmaki, a także introdukowany, chroniony bóbr. Żyje tu wiele gatunków ptaków (około 168, w tym 98 lęgowych), tak wodno-błotnych jak i związanych z terenami leśnymi, np: łabędź niemy, czapla purpurowa, kormoran czarny, żuraw, bocian czarny i biały, rybołów, sowa śnieżna, zięba, cietrzew, dzięcioły a także kilka gatunków płazów i gadów (żmija zygzakowata, zaskroniec).

 • Natalin

  [~ 11.6 km] Rezerwaty przyrody

  jodła pospolita (Abies alba) na granicy zasięgu

 • Zielonka

  [~ 17.6 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny fragment grądu wysokiego lipowo-grabowego

 • Wrzelowiecki Park Krajobrazowy

  [~ 18.3 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej i obejmuje północno-zachodni skraj Wzniesień Urzędowskich, fragment kotliny Chodelskiej oraz fragment doliny Wisły. Znaczną część powierzchni Parku zajmują osady lessowe. Rzeźbę terenu charakteryzuje zmienność form i duże wysokości względne wzniesień. W dolinie Wisły wyraźnie zaznacza się jej stroma krawędź oraz zespoły wydm osiągające 10-15m wysokości, na obszarach lessowych występują suche doliny, wąwozy i parowy. Centralne położenie w parku zajmuje dolina Potoku Wrzelowieckiego, która w środkowej części ma charakter przełomowy. Na terenie Parku dominują uprawy rolne (50% powierzchni) i lasy (38% powierzchni). Zespoły leśne charakteryzują się dużym stopniem naturalności, przeważają bory sosnowo-dębowe oraz grądy grabowo-dębowego. Stosunkowo duże powierzchnie zajmują drzewostany stare, o składzie zbliżonym do naturalnego. W runie lasów występują rośliny rzadkie i chronione jak: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, bluszcz pospolity, tojad dzióbaty, podkolan biały, gnieźnik leśny. Na uwagę zasługują bardzo interesujące zbiorowiska roślin kserotermicznych porastające zbocza dolin z wisienką stepową, omanem wąskolistnym, miłkiem wiosennym i powojnikiem prostym.W lasach żyją m.in. borsuk, kuna, łasica, tchórz, rzadka orzesznica oraz pospolite gatunki ptakow śpiewających. Najbardziej zróżnicowany jest świat owadów, wśród których, zwłaszcza jeśli chodzi o motyle i trzmiele, występuje wiele gatunków rzadkich, związanych z roślinnością ciepłolubną. W pobliżu stawów i w dolinach rzek żyją ptaki wodno-błotne, m.in. perkoz rdzawoszyi, bocian biały i bocian czarny. W granicach parku znajduje się szereg cennych obiektów zabytkowych np. pałac w Kluczkowicach z pięknym parkiem angielskim, pałac Potockich z XVIIIw. Wraz z parkiem, zabytkowe kościoły i spichlerze.

 • Potok Stany

  [~ 18.9 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Teren niszy źródliskowej

 • Pniów

  [~ 20.8 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko orzecha wodnego (Trapa natans) w starorzeczu Sanu

 • Sadkowice

  [~ 24.9 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko roślin kserotermicznych z lnem złocistym (Linum flavum)

 • Łęka

  [~ 26.3 km] Rezerwaty przyrody

  Wielogatunkowe lasy o cechach naturalnych - fragment Lasów Janowskich

 • Skierbieszowski Park Krajobrazowy

  [~ 28.4 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w obrębie Działów Grabowieckich - jednego z najciekawszych regionów Wyżyny Lubelskiej. Cechą charakterystyczną krajobrazu parku i jednocześnie jego wielkim walorem jest obecność dużej ilości malowniczych wąwozów lessowych i jarów, których powstanie związane jest z działalnością wód na grubą warstwę podłoża lessowego. Teren jest silnie pofałdowany, najwyższe wzniesienia osiągają wysokość do 313 m n.p.m., a deniwelacje dochodzą do 100m. Ze zboczy wzniesień i wąwozów wypływają liczne źródła.Szata roślinna tego obszaru jest bardzo bogata. W parku występują cenne lasy bukowe przy północno-wschodniej granicy zasięgu buka. Na wilgotnych siedliskach w buczynach obserwuje się duży udział takich gatunków jak: klon zwyczajny, klon jawor, wiąz górski i lipa szerokolistna. Najciekawsze zbiorowiska leśne zostały objęte ochroną w rezerwacie Głęboka Dolina, planowane jest utworzenie dalszych. Buk, który jest głównym gatunkiem lasotwórczym, charakteryzuje się dużą ekspansywnością i dorodnością. Jego udział w drzewostanie i podszycie sięga ok. 25% wszystkich gatunków i jest większy niż na Roztoczu. Flora parku jest różnorodna, ogółem zinwentaryzowano 1130 gatunków roślin naczyniowych, z których 29 objętych jest ochroną gatunkową lub znajduje się na liście roślin zagrożonych m. in. wiśnia karłowata, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, żmijowiec czerwony, kosaciec bezlistny, ostrożeń pannoński, powojnik prosty, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, oman wąskolistny. W granicach rezerwatu Broczówka, chronione są fragmenty grądu, dąbrowa świetlista porastająca erozyjne zbocza oraz naturalne stanowiska roślinności kserotermicznej.Fauna Parku jest różnorodna. Oprócz dużych ssaków leśnych, jak jelenie, sarny, dziki, na szczególną uwagę zasługują bóbr europujski i suseł perełkowany oraz ptaki z takimi gatunkami jak bąk, błotniak stawowy, rybitwa czarna, brzęczka.

 • Góry Pieprzowe

  [~ 28.9 km] Rezerwaty przyrody

  murawy stepu ostnicowego i zarośla kserotermiczne

 • Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 30.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu jest położony w Kotlinie Chodelskiej w zachodniej części województwa lubelskiego. Jego powierzchnia wynosi 23 339 ha. Przez obszar przepływa rzeka Chodel, uchodząca do Wisły. W Kotlinie występuje zatorfiona dolina, mająca istotne walory przyrodnicze. Obszar łączy się z doliną Wisły i stanowi pomost pomiędzy Kazimierskim Parkiem Krajobrazowym oraz Wrzelowieckim Parkiem Krajobrazowym.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Solec n/Wisłą

  [~ 30.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Solec n/Wisłą obejmuje teren położny na zachodnim brzegu Wisły. Jest on pocięty licznymi jarami i charakteryzuje się dużymi walorami turystycznymi i rekreacyjnymi.Powierzchnia ogólna terenu wynosi 14500 haw tym grunty Lasów Państwowych 1 330 ha grunty lasów niepaństwowych 1 820 ha parki wiejskie 2 haElementy środowiska podlegające ochronie prawnej: - rezerwat przyrody stepowy Sadkowice - pomniki przyrody 2 drzewa - park wiejski