Mapa Modliborzyce

23-310 Modliborzyce

Modliborzyce w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

  [~ 6.7 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na terenie Niziny Sandomierskiej, w środkowej części piaszczystej Równiny Biłgorajskiej (woj podkarpackie 1094 ha, woj lubelskie 38056 ha). Lasy Janowskie są jednym z większych zwartych kompleksów leśnych w Polsce i stanowią część Puszczy Solskiej. Jest to teren płaski, urozmaicony wzniesieniami wydmowymi, lekko nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Zachował się tu na znacznych powierzchniach unikatowy w skali Europy krajobraz leśny z bogatymi ekosystemami leśnymi, wodnymi i bagiennymi o dużym stopniu naturalności i bogactwie gatunkowym. Swoim zasięgiem park obejmuje teren dawnego Parku Krajobrazowego Nad Branwią .Lasy są głównym walorem i bogactwem parku, tak ze względu na ich wielkość jak i na różnorodność siedlisk - stwierdzono występowanie 202 zespołów roślinnych, w tym 33 leśnych. W drzewostanach dominują zbiorowiska borowe - bór świeży, bór wilgotny i bór bagienny. Udział sosny w drzewostanach wynosi około 90%. Lasy charakteryzuje dobry stan zdrowotny. Najbardziej zróżnicowane sa zbiorowiska roślinności torfowiskowej i wodnej, związane z bagnami i stawami. Na terenie Parku rośnie ponad 130 gatunków roślin rzadkich w Polsce, w tym ok. 50 gatunków chronionych., m.in. pióropusznik strusi, bagnica torfowa, storczyk plamisty, rosiczka okrągłolistna, lilia złotogłów, grzybienie białe.Rozległe obszary leśne sprzyjają bogactwu fauny. Występują tu m.in. łoś, jeleń, dzik, wilk, gronostaj, a spośród ptaków swoje miejsca lęgowe mają: bielik, orlik grubodzioby i krzykliwy, cietrzew, kraska, zimorodek oraz liczne gatunki ptaków wodno- błotnych jak: rybołów, bocian czarny, żuraw, łabądź niemy. Żyją tu również liczne płazy i gady (żmija zygzakowata) oraz wiele ciekawych gatunków owadów. Park ma duże znaczenie historyczne jako miejsce walk o niepodległść. Obecnie na terenie Lasów Janowskich znajduje się wiele miejsc pamieci narodowej z czasów powstań: listopadowego, styczniowego oraz z okresu II wojny światowej.

 • Wierzchowiska

  [~ 7 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Teren niszy źródliskowej.

 • Potok Stany

  [~ 10.7 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Teren niszy źródliskowej

 • Skierbieszowski Park Krajobrazowy

  [~ 11.5 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w obrębie Działów Grabowieckich - jednego z najciekawszych regionów Wyżyny Lubelskiej. Cechą charakterystyczną krajobrazu parku i jednocześnie jego wielkim walorem jest obecność dużej ilości malowniczych wąwozów lessowych i jarów, których powstanie związane jest z działalnością wód na grubą warstwę podłoża lessowego. Teren jest silnie pofałdowany, najwyższe wzniesienia osiągają wysokość do 313 m n.p.m., a deniwelacje dochodzą do 100m. Ze zboczy wzniesień i wąwozów wypływają liczne źródła.Szata roślinna tego obszaru jest bardzo bogata. W parku występują cenne lasy bukowe przy północno-wschodniej granicy zasięgu buka. Na wilgotnych siedliskach w buczynach obserwuje się duży udział takich gatunków jak: klon zwyczajny, klon jawor, wiąz górski i lipa szerokolistna. Najciekawsze zbiorowiska leśne zostały objęte ochroną w rezerwacie Głęboka Dolina, planowane jest utworzenie dalszych. Buk, który jest głównym gatunkiem lasotwórczym, charakteryzuje się dużą ekspansywnością i dorodnością. Jego udział w drzewostanie i podszycie sięga ok. 25% wszystkich gatunków i jest większy niż na Roztoczu. Flora parku jest różnorodna, ogółem zinwentaryzowano 1130 gatunków roślin naczyniowych, z których 29 objętych jest ochroną gatunkową lub znajduje się na liście roślin zagrożonych m. in. wiśnia karłowata, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, żmijowiec czerwony, kosaciec bezlistny, ostrożeń pannoński, powojnik prosty, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, oman wąskolistny. W granicach rezerwatu Broczówka, chronione są fragmenty grądu, dąbrowa świetlista porastająca erozyjne zbocza oraz naturalne stanowiska roślinności kserotermicznej.Fauna Parku jest różnorodna. Oprócz dużych ssaków leśnych, jak jelenie, sarny, dziki, na szczególną uwagę zasługują bóbr europujski i suseł perełkowany oraz ptaki z takimi gatunkami jak bąk, błotniak stawowy, rybitwa czarna, brzęczka.

 • Imielity Ług

  [~ 11.7 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowisko roślin bagiennych charakterystycznych dla Lasów Janowskich; ostoja licznych gatunków ptaków wodnych i błotnych

 • Łęka

  [~ 12.9 km] Rezerwaty przyrody

  Wielogatunkowe lasy o cechach naturalnych - fragment Lasów Janowskich

 • Szklarnia

  [~ 12.9 km] Rezerwaty przyrody

  fragment Puszczy Solskiej - drzewostany pochodzenia naturalnego ze znacznym udziałem jodły pospolitej (Abies alba)

 • Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu II

  [~ 16 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje obszar o dużej różnorodności typów ekosystemów charakterystycznych dla pasm Roztocza. Bezpośrednio sąsiadyje z Kraśnickim OChK oraz z Parkirm Krajobrazowym Lasy Janowskie

 • Lasy Janowskie

  [~ 17.3 km] Rezerwaty przyrody

  kompleks lasów mieszanych; miejsce upamiętnione największą na ziemiach polskich bitwą partyzantów polskich i radzieckich z najeźdźcą hitlerowskim

 • Jastkowice

  [~ 20 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowo-jodłowo-sosnowy

 • Marynopole

  [~ 23.4 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan jodłowy na północno-wschodniej granicy zasięgu jodły pospolitej (Abies alba)

 • Doły Szczeckie

  [~ 23.7 km] Rezerwaty przyrody

  skalne formy krasowo-morfologiczne porośnięte naturalnym lasem z dużym udziałem buka

 • Kacze Błota

  [~ 25.9 km] Rezerwaty przyrody

  charakterystyczny fragment dawnej Puszczy Solskiej, bagnami, zarastającymi zbiornikami wodnymi

 • Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 30.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu jest położony na Wzniesieniach Urzędowskich, których rzeźbę urozmaica rozczłonkowanie erozyjne. Jest to obszar o wyskokiej atrakcyjności krajobrazowej W wąwozach pod Kraśnikiem występują rzadkie gatunki roślin, m.in. obuwik. Bardzo bogate florystycznie są torfowiska w dolinie Wyżnicy, gdzie występuje pełnik europejski. W drzewostanach leśnych występuje buk i jodła. W faunie na uwagę zasługuje jedyne w woj. lubelskim stanowisko żołny.

 • Pniów

  [~ 31.4 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko orzecha wodnego (Trapa natans) w starorzeczu Sanu