Mapa Bonów

21-044 Bonów

Bonów w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Nadwieprzański Park Krajobrazowy

  [~ 8.6 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego nad środkowym biegiem Wieprza. Obejmuje teren wzdłuż rzeki wąskim pasem o szerokości od 250 m do 3 km. Objęta ochroną dolina Wieprza ma odmienny charakter w północnej i południowej części parku. Północna część obejmuje tzw. Łęczyński Przełom Wieprza o wybitnych walorach krajobrazowych. Dolina zwęża się tu do 100 - 300m a na jej stromych zboczach, dochodzących do 25 m wysokości, miejscami odsłaniają się skały kredowe. Skarpy doliny porozcinane są dodatkowo dolinkami bocznymi, co czyni krajobraz jeszcze bardziej interesującym i malowniczym. W części południowej parku, leżącej w subregionie Obniżenie Dorohuckie, rzeka ma charakter typowa nizinny, płynie szeroką doliną, tworząc liczne meandry i starorzecza gdzieniegdzie porośnięte lasami i zakrzaczeniami łęgowymi.Lasy, zajmujące ponad 40% powierzchni parku porastają wierzchowinę wysoczyzny i terasy doliny Wieprza oraz jego dopływu Mogielnicy. Przeważają tu bory sosnowe. Nad samą rzeką spotyka się lasy łęgowe. Na zboczach doliny występuje roślinność zielna i płaty roślinności krzaczastej oraz pojedyncze drzewa i grupy drzew. Dno doliny zajmują głównie łąki na których spotkać można rzadkie i chronione gatunki roślin, jak kosaciec syberyjski, czy storczyk szerokolistny. Murawy kserotermiczne z wieloma cennymi gatunkami roślin ciepłolubnych rozwijają się na zboczach doliny oraz w zakolach rzeki. Spotyka się tutaj takie rośliny jak: miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, macierzanka Marschalla, ożanka właściwa. W starorzeczach występują rzadkie rośliny wodne jak: grążel żółty, grzybienie białe, salwinia pływająca, rzęsa garbata. Fauna Parku nie wyróżnia się na tle fauny obszarów przyległych. Występują tu pospolite gatunki drobnych ssaków, ale również kilka gatunków nietoperzy. W lasach żyją ptaki śpiewające a na siedliskach związanych z wodą brodziec krwawodzioby, bocian biały, błotniak stawowy, rybitwa czarna i inne.

 • Dolina Marianki

  [~ 10.5 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Zróżnicowany krajobraz z zespołem stawów, fragmentem dobrze uwilgotnionej i mało przekształconej doliny Marianki i wzgórzem ostańcowym - Górą Poariańską

 • Ciechanki Łańcuchowskie

  [~ 10.6 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Fragment lasu w miejscowości Ostrówek w którym znajduje się miejsce pamięci narodowej-mogiła z okresu II Wojny Światowej (nadl.Świdnik, lesnictwo Milejów)

 • Wierzchowiska

  [~ 15.7 km] Rezerwaty przyrody

  grąd z lokalną przewagą dębu (Quercus sp.) lub lipy (Tilia sp.); rzadkie i chronione gatunki w runie

 • Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 15.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje dolinę rzeki Dorohuczy, otoczoną wzniesieniami kredowymi z półkolistym pierścieniem lasów otaczających miejscowość Pawłów oraz fragment doliny rzeki Wieprz na odcinku Trawniki - Krasnystaw.Lasy Pawłowskie, zróżnicowane gatunkowo, rosną na żyznych siedliskach i dzięki temu są dość odporne na zagrożenia emisją pyłów przemysłowych i obniżaniem się lustra wód gruntowych. Obszar oddziela od siebie dwa zagłębia przemysłowe, cementowe z Rejowcem Fabrycznym od Lubelskiego Zagłębia Węglowego.Dość duży kompleks Lasów Pawłowskich w sąsiedztwie doliny rzecznej i licznych stawów rybnych stanowi o atrakcyjności tego obszaru jako miejsca wypoczynku i rekreacji.

 • Kamienny Wąwóz

  [~ 17 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Fragment południowego zboczagłęboko wciętej dolinydenudacyjno-erozyjnej, porośniętej murawami kserotermicznymi, z wieloma rzadkimi gatunkami roślin - m.in. stanowisko dziewięćsiłu bezłodygowego.

 • Krzczonowski Park Krajobrazowy

  [~ 17.4 km] Parki krajobrazowe

  Park zajmuje centralną część Wyniosłości Giełczewskiej, stanowiącej subregion Wyżyny Lubelskiej. Występują tu typowe dla tego regionu krajobrazy: wzniesienia o znacznych wysokościach względnych (deniwelacje sięgają tu 100 m), rozległe obszary pokryte lessem pocięte licznymi wąwozami, głęboko wcięte doliny, liczne źródła. Charakterystycznym rysem rzeźby terenu są ostańce denudacyjne zbudowane z piaskowców krzemionkowych, wznoszące się ponad poziom zrównania w formie wzgórz sięgających 300 m n.p.m. Występują one w zachodniej i północnej części parku.Teren Parku rozcinają doliny dwu rzek: Giełczwi i Radomirki. Jest to również jeden z najważniejszych obszarów źródliskowych tego regionu. Zinwentaryzowano tu 45 źródeł z których 4 uznano za pomniki przyrody. Lasy zajmują około 25% powierzchni. W związku z dużą mozaikowatością gleb, w lasach występuje duże zróżnicowanie zespołów roślinnych. Spotyka się tu olsy, łęgi, lasy dębowo- grabowe z domieszką buka, świetliste dąbrowy, bory mieszane. Na terenie parku spotyka się ponad 75% gatunków roślin rzadkich występujących na Lubelszczyźnie. Większość z nich to rośliny leśne. Utworzono trzy rezerwaty przyrody: Olszanka, Chmiel i Las Królewski. W rezerwacie Las Królewski występuje stanowisko niezwykle rzadkiej rośliny - cieszynianki wiosennej, ponadto rosną tu storczyki: podkolan biały i gnieźnik leśny. Na śródleśnych polanach występują rośliny stepowe jak oman wąskolistny, ostrożeń panoński, pajęcznica gałęziasta i inne. Na zboczach doliny Radomirki oraz na stokach wzgórz rosną murawy i zarośla kserotermiczne. Obszar Parku jest dość intensywnie użytkowany rolniczoNajbardziej poznanym elementem fauny jest ornitofauna. Występują tu liczne gatunki ptaków leśnych, m.in.: grubodziób, dzięcioł czarny, wilga, pełzacz leśny, kruk, myszołów. W dolinach rzek i stawach występują ptaki wodne, m.in.: perkozek, perkoz rdzawoszyi, głowienka, czernica, sieweczka rzeczna, a także chronione płazy: kumak nizinny, ropucha szara i rzekotka drzewna

 • Chmiel

  [~ 19.8 km] Rezerwaty przyrody

  grąd z drzewami pomnikowymi i kresowe stanowisko buka (Fagus silvatica)

 • Olszanka

  [~ 21.8 km] Rezerwaty przyrody

  starodrzew dębowy z domieszką grabu zwyczajnego (Carpinus betulus) i sosny (Pinus sp.)

 • Jezioro Świerszczów

  [~ 23.6 km] Rezerwaty przyrody

  Śródleśne jezioro eutroficzne z grzybieniami białymi (Nympheae alba) i aldrowandą pęcherzykowatą (Aldrovanda visiculosa), otoczone pasem torfowisk niskich i przejściowych oraz lasem grądowym.

 • Las Królewski

  [~ 23.6 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowiska rzadkich roślin kserotermicznych oraz wielogatunkowych drzewostanów o charakterze naturalnym

 • Jezioro Brzeziczno

  [~ 23.8 km] Rezerwaty przyrody

  interesujące zbiorowisko roślinności torfowiska przejściowego i wysokiego z aldrowandą pęcherzykowatą (Aldrovanda vesiculosa). (

 • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie

  [~ 25.4 km] Parki krajobrazowe

  Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie, położony na Polesiu Lubelskim, w obrębie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Równiny Parczewskiej. Składa się z dwóch części: północnej - obejmującej Lasy Parczewskie i przyległe do nich jeziora, torfowiska, łąki i pola oraz południowej - obejmującej grupę jezior w krajobrazie rolniczym. Krajobraz parku jest równinny, w rzeźbie terenu dominują płaskie, piaszczyste i zabagnione równiny z jeziorami i stawami, urozmaicone niewielkimi wzniesieniami kredowymi. Obszar parku mimo przeprowadzonych w przeszłości zabiegów melioracyjnych nadal jest krainą jezior, stawów torfowisk i mokradeł. Występują tu unikalne ekosystemy leśne i wodne, wokół licznych jezior rozpościerają się torfowiska wysokie i przejściowe. Wśród licznie reprezentowanych gatunków roślin borealnych, atlantyckich i południowych część uznana jest za bardzo rzadkie lub wręcz ginące.Zbiorowiska leśne i zaroślowe zajmują ok. 43% części północnej Parku i 30% części południowej. Lasy Parczewskie znajdujące się w części północnej parku to mozaika różnowiekowych zbiorowisk leśnych, wśród których przeważają bory mieszane. Znaczący udział w zbiorowiskach leśnych parku mają również bór świeży, łęg i ols. Spotyka się tu m.in. wspaniałe fragmenty starodrzewia sosnowego i dębowego.W runie występuje wiele roślin rzadkich i chronionych, m.in: widłak torfowy, parzydło leśne, lilia złotogłów, kruszczyk błotny, goryczka wąskolistna, rosiczki.Charakterystycznym elementem południowej części parku są liczne jeziora, otoczone torfowiskami niskimi, wysokimi i przejściowymi. zajmującymi znaczne powierzchnie. Torfowiska niskie porośnięte są przez zbiorowiska turzycowe, a torfowiska wysokie i towarzyszące im torfowiska przejściowe, porastają karłowate sosny i brzozy. Spotyka się tu większość gatunków rzadkich roślin występujących na terenie parku. Wśród zbiorników wodnych zdecydowanie dominują zarastające jeziora eutroficzne, choć występują też jeziora dystroficzne oraz stawy. W niewielkich oczkach wodnych występuje ginąca aldrowanda pęcherzykowata .Nad brzegami jezior rozwijają się również zbiorowiska szuwarowe i turzycowe. Jezioro Brzeziczno jest chronione jako rezerwat wodno-torfowiskowy.Bogata jest fauna parku. Występują tu m.in. bóbr, żółw błotny, dwa gatunki traszek oraz wiele rzadkich gatunków ptaków, takich jak: bielik, orlik krzykliwy, gadożer, błotniak stawowy, puchacz, żuraw, czapla siwa, gągoł, perkoz rdzawoszyi. Z żyjących tu rzadkich płazów należy wymienić ropuchę zieloną a z ginących gadów - żółwia błotnego.

 • Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 27 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu leży w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego i łączy się z Krzczonowskim Parkiem Krajobrazowym. Jego powierzchnia wynosi 19 510 ha. Charakteryzuje go krajobraz rolniczy, ale z dość dużymi kompleksami leśnymi i urozmaiconym krajobrazem ( liczne źródła i doliny rzeczne).

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi

  [~ 29.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi obejmuje dolinę rzeki Ciemięgi na północ od Lublina. Jego powierzchnia wynosi 2627 ha. Jest to fragment Równiny Nałęczowskiej, porozcinanej wąwozami lessowymi. Dominuje krajobraz rolniczy, z wilgotnymiłąkami, łęgami oraz ciepłolubnymi murawami na zboczach doliny Ciemięgi i licznych wąwozów.