Mapa Cisownik

21-470 Cisownik

Cisownik w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Jata

  [~ 19.4 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowy las pochodzenia naturalnego z udziałem jodły pospolitej (Abies alba) poza północno- wschodnią granicą jej zasięgu

 • Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 22.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się na Równinie Łukowskiej na zachód od Łukowa. Zajmuje powierzchnię 22 900 ha, z czego większość jest zalesiona i dodatkowo chroniona w rezerwacie Kryńszczak oraz Jata, Topór, Kulak i Kra Jurajska. Krajobraz jest słabo zróżnicowany. Równinę Łukowską budują głównie piaski glacjofluwialne, na których wykszałciły się słabe gleby. Zachowane kompleksy leśne z udziałem jodły są urozmaicone mokradłami w dolinie Krzny i wydmami.

 • Kulak

  [~ 22.8 km] Rezerwaty przyrody

  Zachowanie różnorodnych stanowisk roślinnych ze stanowiskami roślin chronionych i rzadkich, w szczególności rosiczki długolistnej.

 • Ruda Chlebacz

  [~ 23.3 km] Rezerwaty przyrody

  łęg olszowy ze stanowiskiem widłaka wrońca (Lycopodium selago)

 • Kra Jurajska

  [~ 23.7 km] Rezerwaty przyrody

  pokład iłów zawierający muszle amonitów z okresu jurajskiego

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza

  [~ 24.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza Jego powierzchnia wynosi 33 159 ha. Łączy się z doliną Wisły. Ma znaczenie jako korytarz ekologiczny.leży w północnej części województwa lubelskiego, obejmując dolinę rzeki Wieprz o silnie zmeandrowanym korycie. Warunki takie sprzyjają występowania rzdkich gatunkóe roślin i zwierząt. - żówia błotnego oraz licznych gat. ptaków: derkacza, brodźca piskliwego, krwawodzioba.

 • Topór

  [~ 24.6 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z udziałem jodły pospolitej (Abies alba) poza granicą jej zasięgu na Wyżynie Lubelskiej

 • Dąbrowy Seroczyńskie

  [~ 25.8 km] Rezerwaty przyrody

  unikalny kompleks leśny z dębem bezszypułkowym (Quercus sessilis)

 • Czapliniec koło Gołębia

  [~ 27.3 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe czapli siwej (Ardea cinerea)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Annówka

  [~ 28.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Annówka jest niewielkim fragmentem Równiny Łukowskiej na północ od Kocka w północnej części województwa lubelskiego. Jego powierzchnia wynosi 2 069 ha. Dominuje zalesiony krajobraz równinn (głównie bory suche i świeże).

 • Czapliniec w Uroczysku Feliksówka

  [~ 29.7 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe czapli siwej (Ardea cinerea); 135-letni drzewostan sosnowy i dębowy

 • Las Wagramski

  [~ 30.2 km] Rezerwaty przyrody

  stanowiska wawrzynka główkowego (Daphne cneorum) w drzewostanie sosnowo-brzozowo-dębowym

 • Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 32 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje niewielki fragment Równiny Łukowskiej przez który przepływają Krzna Północna i Krzna Południowa.Doliny tych rzek są dość rozległe i charakteryzują się wysokim poziomem wód gruntowych. Jego powierzchnia wynosi 3 700 ha, w tym rezerwat Las Wagramski oraz grupa 3 dębów szypułkowych jako pomnik przyrody. Jest to teren o niewielkich deniwelacjach i w dużej części zalesiony. W granicach obszaru występują płaty dwóech zbiorowisk, których stan zachowania pozwala zaliczy ć je do rzadkich w skali regionu.Są to grąd typowy i dębniak turzycowy. Występuje tu jodła a brak jest naturalnych stanowisk buka i modrzewia.Z roślin chronionych występuje widłak torfowy, goździsty, lilia złotogłów, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, wawrzynek główkowy.

 • Piskory

  [~ 34.5 km] Rezerwaty przyrody

  Zespół ekosystemów wodnych, bagiennych i leśnych o dużej różorodności biologicznej

 • Kania

  [~ 35.6 km] Rezerwaty przyrody

  dobrze zachowane zbiorowiska lasów liściastych, rzadkie w Polsce zbiorowiska dębniaka turzycowego.