Mapa Borzymowice

87-850 Borzymowice

Borzymowice w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Rogoźno

  [~ 12.1 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z bukiem zwyczajnym (Fagus silvatica) i klonem polnym (Acer campestre)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie

  [~ 18 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie znajduje się w obrębie Wysoczyzny Kujawskiej. Rzeżba terenu wykazuje duże urozmaicenie. Wiąże się to głównie z występowaniem młodoglacjalnych form takich jak pagórki morenowe i rynny. Największa rynna Jeziora Modzerowskiego wcina się w otaczający teren na głębokość ponad 20m. Jezioro Modzerowskie tworzy wraz ze znajdującym się w sąsiedztwie Jeziorem Brdowskim obszar źródłowy rzeki Noteć.Głównym elementem trwałej szaty roślinnej są lasy zajmujące zaledwie 1/7 powierzchni obszaru.

 • Wójtowski Grąd

  [~ 18.2 km] Rezerwaty przyrody

  zespoły grądu i boru mieszanego występujące na terenach wydmowych nad Jeziorem Wójtowskim Dużym

 • Grodno

  [~ 18.4 km] Rezerwaty przyrody

  Jezioro Grodno posiada unikalną szmaragdową barwę wody. Otaczają je naturalne zbiorowiska leśne

 • Olszyny Rakutowskie

  [~ 18.8 km] Rezerwaty przyrody

  olsy i łęgi jesionowo-olszowe zachowane w stanie naturalnym

 • Jezioro Rakutowskie

  [~ 19.3 km] Rezerwaty przyrody

  jezioro wraz z towarzyszącymi mu zbiorowiskami roślinnymi i miejscami bytowania rzadkich ptaków

 • Gostynińsko-Gąbiński Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 20.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Gostynińsko-Gąbiński Obszar Chronionego Krajobrazu łączy się z innymi obszarami chronionymi regionu w ekologiczny system zapewniający przyrodniczą ciągłość terenów o cennym, mało zniekształconym środowisku. Obejmuje on obszary leśne i rolnicze, z kępami śródpólnych zadrzewień, pasami przydrożnych drzew i młodnikami lasów.

 • Ostrowy

  [~ 22.6 km] Rezerwaty przyrody

  grąd typowy z dużym udziałem lipy drobnolistnej (Tilia cordata)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie

  [~ 23.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Jezioro Głuszyńskie położony jest an Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim. Rzeżba powierzchni charakteryzuje się dużym urozmaiceniem i jest wynikiem działalności lądolodu, wód lodowcowych i postglacjalnych procesów erozyjnych.Głównym elementem hydrograficznym jest Jez. Głuszyńskie. Jest to klasyczne jezioro rynnowe, charakteryzujące się wydłużonym kształtem, dużymi i zróżnicowanymi głębokościami oraz bardzo urozmaiconą linią brzegową. Uzupełnienie sieci wodnej stanowią jeziora Czarny Bród i Chalno, rzeka Zgłowiączka oraz system stawów, drobnych oczek wodnych i cieków.Zasadniczym składnikiem szaty roślinnej są lasy zajmujące powierzchnię 576 ha (Las Orle), mają one ogromne znaczenie ekologiczne dla prawie bezleśnych Kujaw. Uzupełnienie stanowią ważne, zwłaszcza z ekologicznego punktu widzenia, kompleksy łąkowo-bagienne.Okolice jeziora posiadają wyjątkowe walory krajobrazowe.

 • Kulin

  [~ 23.7 km] Rezerwaty przyrody

  najbogatsze w Polsce stanowisko dyptamu jesionolistnego (Dictamnus albus) wraz z bogatym zespołem roślinności stepowej

 • Ostrowy-Bażantarnia

  [~ 24.7 km] Rezerwaty przyrody

  las liściasty ze starodrzewiem dębowym (Quercus sp.)

 • Kawęczyńskie Brzęki

  [~ 25.5 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowo-grabowy z jarząbem brekinią (Sorbus torminalis)

 • Jazy

  [~ 25.7 km] Rezerwaty przyrody

  kolonia czapli siwej (Ardea cinerea)

 • Jezioro Zuzinowiskie

  [~ 27.3 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Jezioro wraz z pasem przybrzeżnym.

 • Dąbrowa Świetlista

  [~ 27.3 km] Rezerwaty przyrody

  świetlista dąbrowa