Mapa Patrówek

87-821 Patrówek

Patrówek w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Jezioro Zuzinowiskie

  [~ 3.2 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Jezioro wraz z pasem przybrzeżnym.

 • Jezioro Przytomne

  [~ 4 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Jezioro wraz z pasem przybrzeżnym.

 • Jezioro Gościąż

  [~ 4.6 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Jezioro wraz z pasem przybrzeżnym.

 • Grodno

  [~ 6.5 km] Rezerwaty przyrody

  Jezioro Grodno posiada unikalną szmaragdową barwę wody. Otaczają je naturalne zbiorowiska leśne

 • Lubaty

  [~ 6.5 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny krajobraz jeziora Lubaty wraz z otaczającymi je bagnami i lasami

 • Olszyny Rakutowskie

  [~ 8 km] Rezerwaty przyrody

  olsy i łęgi jesionowo-olszowe zachowane w stanie naturalnym

 • Komory

  [~ 8.6 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne zbiorowiska boru mieszanego, grądu, olsu i i szuwarów porastających brzei jeziora Lucień.

 • Lucień

  [~ 9.1 km] Rezerwaty przyrody

  bór mieszany i fragment olsu ze znacznym udziałem jesionu (Fraxinus excelsior)

 • Jezioro Lucieńskie

  [~ 9.1 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Jezioro wraz z pasem przybrzeżnym.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Skrwy Lewej

  [~ 9.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Lewej położony jest na granicy południowej części Równiny Urszulewskiej i Równiny Raciąskiej i chroni wyróżniające się krajobrazowo i przyrodniczo tereny o różnych typach ekosystemów.

 • Jezioro Rakutowskie

  [~ 9.3 km] Rezerwaty przyrody

  jezioro wraz z towarzyszącymi mu zbiorowiskami roślinnymi i miejscami bytowania rzadkich ptaków

 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

  [~ 10.3 km] Parki krajobrazowe

  Park obejmuje część Pojezierza Gostynińskiego leżącego na lewym brzegu Wisły pomiędzy Płockiem, Gostyninem i Włocławkiem. Obszar ten wyróżnia się zwartymi kompleksami leśnymi, unikalną rzeźbą wydmowo-glacjalną oraz licznymi jeziorami i stawami. Lasy Gostynińsko-Włocławskie,zajmujące ponad 60% powierzchni Parku i stanowią jeden z ważniejszych ciągów przyrodniczych w dolinie Wisły. W Parku występują wszystkie typy siedliskowe lasów nizinnej Polski, ale przeważają bory z dominującą sosną pospolitą. Wielogatunkowe lasy liściaste, mieszane i dąbrowy zachowały się tylko na zboczach głębokich jarów, zboczach pradolinnych, i w zabagnionych uroczyskach. Świat roślinny i zwierzęcy wykazuje dużą różnorodność. Występuje tu duże zróżnicowanie biocenoz wodnych, od łąk ramienicowych tworzonych przez wiele gatunków glonów porastających dna najgłębszych zbiorników wodnych (np. Jeziora Rakutowskiego) do zespołów roślinnych charakterystycznych dla wód płytkich, z grzybieniami białymi, grążelem żółtym, rdestem ziemnowodnym, i in. roślinami o pływających liściach. Szczególnie interesująca jest roślinność nadwodna związana z procesem zarastania jezior. Ich płytkie brzegi porasta roślinność szuwarowa tworząc pasy szuwarów z trzciną pospolitą, pałką wąskolistną i szerokolistną, tatarakiem, manną mielec. Nad brzegami jezior, w miejscach wilgotnych i w obniżeniach terenu występują różnego typu torfowiska o charakterze naturalnym, z takimi roślinami jak: żurawina błotna, turzyca bagienna, przygiełka biała, wełnianka pochwowata czy też chroniona rosiczka okrągłolistna. Z uwagi na znaczną lesistość Parku w faunie występują licznie duże ssaki leśne jak: jeleń, sarna, dzik, łoś, a także zając, królik, lis, borsuk, wydra oraz introdukowany tutaj bóbr. Najliczniejszą grupę stanowią ptaki, dla których duże powierzchnie lasów, łąk, torfowisk oraz zbiorników wodnych stanowią doskonałe miejsce do życia. Liczne populacje tworzy ptactwo wodno - błotne: kaczki, gęsi, nury, perkozy, łabędzie, błotniaki , czaple, bociany. W lasach żyją zięby, kosy, rudziki, dzięcioły a także ptaki drapieżne jak kruk, kania, myszołów, jastrząb, pustułka, krogulec, kania rdzawa czy orlik krzykliwy. Płazy reprezentowane są przez kumaka nizinnego, grzebieniuszkę ziemną, ropuchę paskówkę i rzekotkę drzewną, a z gadów najliczniej występuje jaszczurka zwinka i zaskroniec zwyczajny. Na terenie Parku znajdują się również dwa stanowiska gniewosza plamistego - gatunku bardzo rzadkiego w tym regionie kraju.

 • Dybanka

  [~ 10.4 km] Rezerwaty przyrody

  fragment ozu

 • Drzewce

  [~ 10.7 km] Rezerwaty przyrody

  grądowe zbiorowiska leśne położone w pradolinie rzeki Skrwy Lewej

 • Gościąż

  [~ 12.6 km] Rezerwaty przyrody

  Jezioro Gościąż wraz z otaczającymi je kompleksami leśnymi.