Mapa Dębowa Łąka

87-207 Dębowa Łąka

Dębowa Łąka w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu doliny Drwęcy

  [~ 11.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy zajmuje powierzchnię 57 569 ha i jest główną osią ekologiczną województwa.Dolina Drwęcy stanowiła drogę odpływu wód fluwioglacjalnych z sandrów fazy pomorskiej. Wyróżniono 11 stopni tarasowych na których wystepują liczne jeziora wytopiskowe. Dolina składa się z dwóch części o różnym charakterze. Poniżej Brodnicy są to kotlinowate rozszerzenia i zwężenia. Sa to Kotlina Młyniecka, Kotlina Elgiszewska, zwężenie k/Golubia-Dobrzynia, Kotlina konstancjewska i Kotlina Rypniewska. Powyżej Brodnicy Drwęca zatacza wielki łuk a dolina zwęza się do 1-2 km, jest to Przełom Lubawski k/Nowego Miasta, po czym ponownie się rozszerza przechodząc w poziomy sandrowe. Wyższe piaszczyste tarasy zajmują lasy. Drwęcę na całej długości objęto ochroną rezerwatową. Jest to największy w kraju rezerwat ichtiologiczny. Poza tym znajdują się tu jeszcze 2 rezerwaty ze stanowiskiem modrzewia polskiego Tomkowo i Bobrowisko.

 • Tomkowo

  [~ 13.6 km] Rezerwaty przyrody

  las grądowy z udziałem modrzewia polskiego (Larix polonica)

 • Bobrowisko

  [~ 14.1 km] Rezerwaty przyrody

  modrzew polski (Larix polonica) na granicy zasięgu

 • Obszar Chronionego Krajobrazu kompleksu torfowiskowo-jeziorno-leśnego Zgniłka-Wieczno-Wronie

  [~ 14.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Obszar Kompleksu Torfowiskowo - Jeziorno - Leśnego Zgniłka - Wieczno - Wronie o powierzchni 11140 ha położony jest w centralnej części województwa w dorzeczu Strugi Wąbrzeskiej na Pojezierzu Chełmżyńskim.Na obszarze tym znajduje się rezerwat Wronie jest to fragment buczyny pomorskiej przy północno-zachodnim zasięgu buka.Występuje tu 7 pomników przyrody i 7 zabytkowych parków wiejskich.

 • Wronie

  [~ 14.7 km] Rezerwaty przyrody

  grąd subkontynentalny i buczyna pomorska przy północno-wschodniej granicy zasięgu buka (Fagus silvatica); w runie wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum),

 • Mieliwo

  [~ 20.4 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z bukiem (Fagus silvatica) na granicy zasięgu położony na wysokim zboczu rynny jeziora Mieliwo

 • Stręszek

  [~ 22.7 km] Rezerwaty przyrody

  jezioro z pasem torfowiska przejściowego i wysokiego; roślinność torfowiskowo-bagienna

 • Brodnicki Park Krajobrazowy

  [~ 23.7 km] Parki krajobrazowe

  Park obejmuje najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym tereny Pojezierza Brodnickiego. Krajobraz parku jest bardzo atrakcyjny, z dużymi powierzchniami leśnymi i malowniczo położonymi wśród nich jeziorami. Dominuje krajobraz młodoglacjalny, z dużą ilością form polodowcowych, jak rynny glacjalne wypełnione wodą, moreny czołowe czy jeziora oczka. W granicach parku położonych jest 58 jezior, głównie rynnowych i wytopiskowych, układających się w dwa główne ciągi.Atrakcyjnej rzeźbie terenu towarzyszą bujne lasy, w niewielkim stopniu przekształcone. Przeważają wśród nich naturalne zespoły borowe; bory sosnowe świeże i bory bagienne, z głównym gatunkiem lasotwórczym - sosną i domieszkami dębu, olszy i jesionu, a także grądy, dąbrowy świetliste i lasy łęgowe. Ze względu na różnorodność siedlisk wodnych, duży udział na obszarze parku mają zbiorowiska roślinności wodnej i szuwarowej. W zarośniętych zatokach przepływowych jezior występują torfowiska niskie, a gdzieniegdzie również przejściowe i wysokie. Spotkać można wiele ciekawych roślin chronionych, w tym reliktów jak np. żurawinę drobnolistkową czy zimoziół północny, a także bardzo interesującą roślinność jeziorną. Z powodu dużej różnorodności siedlisk, fauna występująca w Parku jest liczna i zróżnicowana. Zaobserwowano 135 gatunków lęgowych i 30 gatunków przelotnych ptaków. Do najcenniejszych, umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt należą: bocian czarny, kania rdzawa, bielik, orlik krzykliwy, bąk i żuraw. Z ptaków drapieżnych występują jastrzębie, pustułki i krogulce. Wiosną i jesienią zalatuje orzeł przedni i rybołów, a zimą myszołów włochaty. Z gatunków żyjących w środowiskach wodno-błotnych w granicach parku występują m in. kszyk, krwawodziób, derkacz, błotniak stawowy i płaskonos . W wodach jezior, rzek i strumieni żyje 25 gatunków ryb, wśród których najliczniejsze są płocie, leszcze, węgorze, sieje, sielawy, szczupaki, okonie, sandacze liny i karpie. Na wilgotnych siedliskach spotkać można wszystkie gatunki płazów charakterystyczne dla niżu Polski oraz 5 gatunków gadów (jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata). W lasach Parku żyją ssaki łowne: jelenie, łosie, sarny, daniele, dziki, i zające. Spotkać można również lisy, borsuki, kuny leśne oraz jenoty i rzadką na tych terenach wydrę.

 • Bachotek

  [~ 24.4 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalne zespoły szuwarowe i leśne oraz stanowiska kłoci wierzchowatej (Cladium mariscus). Torfowisko niskie z lasem olsowym, łęgiem olchowym, brzeziną bagienną, torfowiskiem przejściowym i borem mieszanym.

 • Wyspa na Jeziorze Wielkie Partęczyny

  [~ 24.6 km] Rezerwaty przyrody

  Las grądowy ze stanowiskem obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus)

 • Okonek

  [~ 24.6 km] Rezerwaty przyrody

  zarastające dystroficzne jezioro z torfowiskiem wysokim i fragmentem boru mieszanego.

 • Retno

  [~ 25 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowiska leśne (las dębowo-grabowy, grąd oraz łęg olszowo-jesionowy) o cechach naturalnych na stromym zboczu rynny jeziora Retno.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu doliny Osy i Gardęgi

  [~ 25.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi zajmuje północny fragment Kotliny Grudziądzkiej, część Doliny Kwidzyńskiej oraz Pojezierza Iławskiego. Martwe zakola dolinne po wschodniej stronie współczesnej doliny zalewowej są wypełnione piaskami na których powstały wydmy i zabagnienia. Stary meander Wisły wykorzystuje Osa w swym dolnym biegu. Dorzecze Osy jest asymetryczne i charakteryzuje sie dobrze rozwiniętą siecia hydrograficzną. Dolina jest bardzo malownicza, a jej fragment jest rezerwatem krajobrazowym. Znajduje sie tu wiele drobnych jezior. Północna część obszaru porastają wielogatunkowe lasy liściaste m. in. buczyny pomorskie.Na tym obszarze znajduja sie 2 rezerwaty leśne: Jamy - fragment buczyny pomorskiej z udziałem ponad 200-letnich buków; Rogóźno-Zamek - las liściasty z udiałem brekini. Występują tu również 40 pomników przyrody i parków wiejskich.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Skępskie

  [~ 26.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Skąpskie leży w obrębie Wysoczyzny Dobrzyńskiej we wschodniej części sandru Skrwy. Rzeźba powierzchni charakteryzuje się małymi spadkami co stwarza pewną notonię, urozmaicenie wprowadzają zagłębienia rynnowe idolina rzeki Mioń.W kompleksie leśnym na południu występują również formy eoliczne wykształcone w postaci niedużych wydm.Oś hydrograficzną omawianego terenu stanowi rzeka Mień. Przepływa ona przez cały kompleks Jezior Skąpskich oraz system stawów.Największym z jezior jest Jezioro Skąpskie Wielkie zajmujące powierzchnię ok. 120 ha.Głównym składnikiem szaty roślinnej są lasy zajmujące powierzchnię około 4000 ha. Są to w przeważającej części bory sosnowe, głównie suche. Istotnym elementem są również łąki. Koncentrują się one głównie w południowej części obszaru oraz w rejonie wielkich stawów w okolicy wsi Wólka.

 • Żurawie Bagno

  [~ 26.6 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko przejściowe z rosiczką okrągłolistną (Drosera rotundifolia); miejsce gnieżdżenia się żurawia (Grus grus)