Mapa Dębiany

87-500 Dębiany

Dębiany w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy

  [~ 10.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy zajmuje północno-wschodnie fragmenty województwa włocławskiego. Morfologicznie w całości leży w obrębie Sandru Skrwy. Orograficznie teren jest dosyć jednorodny i tylko w zachodniej części wykazuje większe zróżnicowanie. Dominantą jest tutaj rozmyta rynna Jeziora Urszulewskiego.Głównym elementem hydrograficznym jest wspomniane wyżej jezioro, będące trzecim co do wielkości zbiornikiem wodnym w województwie (294 ha). Ponadto na tym terenie znajduje się drugie duże jezioro Skrwilno z którego wypływa rzeka Skrwa.Szatę roślinną tworzą głównie lasy. Ponadto ważny ekologicznie i znaczący terytorialnie element stanowią kompleksy łąk i bagien.

 • Jezioro Urszulewskie

  [~ 11 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Jezioro wraz z pasem przybrzeżnym.

 • Okalewo

  [~ 12.3 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z przewagą świerka (Picea abies) na północno-wschodniej granicy zasięgu

 • Jezioro Szczutowskie

  [~ 12.3 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Jezioro wraz z pasem przybrzeżnym.

 • Kresy

  [~ 14.7 km] Rezerwaty przyrody

  różnorodne leśne zbiorowiska oligotroficzne oraz torfowiska wysokie

 • Torfowisko Mieleńskie

  [~ 17.3 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowisko roślinne o charakterze naturalnym z udziałem gatunków reliktowych

 • Mszar Płociczno

  [~ 18.8 km] Rezerwaty przyrody

  Obszar lasu i torfowisk przejściowych z udziałem gatunków roślin chronionych i reliktowych.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej

  [~ 20.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Lewej położony jest na granicy południowej części Równiny Urszulewskiej i Równiny Raciąskiej i chroni wyróżniające się krajobrazowo i przyrodniczo tereny o różnych typach ekosystemów.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie

  [~ 21.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie położony jest w północno-zachodniej części województwa włocławskiego w obrębie Wysoczyzny Dobrzyńskiej.Rzeźba powierzchni jest wyjątkowo urozmaicona. Wiąże się to przede wszystkim z występowaniem unikalnych form polodowcowych jakimi są drumliny. Tworzą one ciągi bochenkowatych pagórków o różnym kierunku przebiegu.Sieć hydrograficzną tworzą trzy jeziora: Wojnowskie, Sitno i Zbójeńskie. Uzupełnienie stanowi cały system drobnych rowów, cieków i drobnych oczek wodnych. Szata roślinna jest bardzo uboga. Dotyczy to zwłaszcza lasów, które zajmują łączną powierzchnię 117ha. Ubóstwo lasów jest wynikiem intensywnych wyrębów i uzyskiwania w ten sposób terenów dla rolnictwa o glebach charakteryzujących się wysokimi klasami bonitacyjnymi.

 • Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego

  [~ 22.6 km] Rezerwaty przyrody

  las grądowy i łęg olszowy położony na zboczu rynny jeziornej Jeziora Młyńskiego; liczne źródliska, urozmaicona rzeźba terenu; pod ochroną ścisłą 5,71 ha

 • Tomkowo

  [~ 22.9 km] Rezerwaty przyrody

  las grądowy z udziałem modrzewia polskiego (Larix polonica)

 • Jezioro Bledzewskie

  [~ 23.6 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Jezioro wraz z pasem przybrzeżnym.

 • Bobrowisko

  [~ 24.4 km] Rezerwaty przyrody

  modrzew polski (Larix polonica) na granicy zasięgu

 • Obszar Chronionego Krajobrazu doliny Drwęcy

  [~ 24.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy zajmuje powierzchnię 57 569 ha i jest główną osią ekologiczną województwa.Dolina Drwęcy stanowiła drogę odpływu wód fluwioglacjalnych z sandrów fazy pomorskiej. Wyróżniono 11 stopni tarasowych na których wystepują liczne jeziora wytopiskowe. Dolina składa się z dwóch części o różnym charakterze. Poniżej Brodnicy są to kotlinowate rozszerzenia i zwężenia. Sa to Kotlina Młyniecka, Kotlina Elgiszewska, zwężenie k/Golubia-Dobrzynia, Kotlina konstancjewska i Kotlina Rypniewska. Powyżej Brodnicy Drwęca zatacza wielki łuk a dolina zwęza się do 1-2 km, jest to Przełom Lubawski k/Nowego Miasta, po czym ponownie się rozszerza przechodząc w poziomy sandrowe. Wyższe piaszczyste tarasy zajmują lasy. Drwęcę na całej długości objęto ochroną rezerwatową. Jest to największy w kraju rezerwat ichtiologiczny. Poza tym znajdują się tu jeszcze 2 rezerwaty ze stanowiskiem modrzewia polskiego Tomkowo i Bobrowisko.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry

  [~ 25.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry obejmuje ochroną obszar dwóch naturalnych w swym charakterze dolin rzecznych - Skrwy i Wkry, z łąkami i grupami drzew i zakrzaczeniami, oraz obszarów łąk, pól i zadrzewień między nimi.