Mapa Kowalewo

89-200 Kowalewo

Kowalewo w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Ostrów koło Pszczółczyna

  [~ 12.6 km] Rezerwaty przyrody

  grąd niski z czosnkiem niedźwiedzim (Allium ursinum) i łęg olszowy z lipą szerokolistną (Tilia platyphyllos)

 • Łąki Ślesińskie

  [~ 18.3 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko brzozy niskiej (Betula humilis)

 • Dziki Ostrów

  [~ 19.5 km] Rezerwaty przyrody

  świetlista dąbrowa z rzadkimi gatunkami kserotermicznymi jak pszczelnik wąskolistny (Dracocephalum Ruyschiana) miodunka wąskolistna (Pulmonaria angustifolia); fragment łęgu olszowego

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie

  [~ 19.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar obejmuje kompleks zmiennowilgotnych łąk i torfowisk położonych wokół Kanału Noteckiego poprzecinanych siecią kanałów i rowów melioracyjnych. Występuje tu wiele ciekawych łąkowo-torfowiskowych zbiorowisk roślinnych (dominują torfowiska przeobrażone), gdzieniegdzie zachowały się naturalne torfowiska ze zbiorowiskami turzycowisk.

 • Kruszyn

  [~ 19.9 km] Rezerwaty przyrody

  zbocza pradoliny Noteci z fragmentami typowo wykształconych gradów zboczowych

 • Skarpy Ślesińskie

  [~ 20.1 km] Rezerwaty przyrody

  Ciekawe zbiorowiska roślinne porasyające strome skarpy doliny Noteci-

 • Hedera

  [~ 21.7 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko bluszczu pospolitego i wiciokrzewu pomorskiego w dolinie Noteci

 • Grocholin

  [~ 21.9 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy jesionowo-wiązowy i grąd niski w dorzeczu Noteci

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich

  [~ 22.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich obejmuje 2 systemy jezior, usytuowanych w granicach Pojezierza Gnieźnieńskiego (lub tzw. Żnińskiego), różniących się zasadniczo wyglądem: rynnę zachodnią, z jeziorami Dużym i Małym Żnińskim, Weneckim, Biskupińskim, Gąsawskim i in. charakteryzują płaskie brzegi i niski stopień lesistości. Natomiast rynna wschodnia charakteryzuje się wyższym stopniem lesistości brzegów , głębszym wcięciem rynny i wyższymi walorami krajobrazowymi i przydatnością do wypoczynku. Zachodnia rynna spełnia rolę obszaru wskazanego do ochrony również ze względów kulturowo-historycznych (Biskupin, Gąsawa, Żnin, Wenecja).W obręb jednostki wchodzi także fragment miasta Żnin, stanowiący integralną część rynny jeziornej.

 • Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 25.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje południowo-zachodni fragment województwa konińskiego, będąc częściową otuliną dla Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten leży na Równinie Rychwalskiej, graniczącej od północy z doliną Warty (Doliną Konińską). Miejscami, tam gdzie osady piaszczyste zalegają na glinie morenowej, utworzyły się zabagnienia. Urozmaicenie krajobrazu stwarza przeplatanie się lasów, łąk i torfowisk oraz pól uprawnych.

 • Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 26.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na granicy Pojezierza Krajeńskiego i Doliny Środkowej Noteci. W strefie kontaktu tych jednostek wykształciły sie wysokie walory krajobrazowe, potęgowane znacznymi deniwelacjami (dochodzącymi w okolicach Dębowej Góry do 193 m npm). Na terenie obszaru znajduje się rezerwat przyrody Borek. Ochrony wymagają również , poza strefą krawędziową, łąki nadnoteckie.

 • Tarkowo

  [~ 26.4 km] Rezerwaty przyrody

  fragment świeżego boru sosnowego ze stanowiskiem wiśni karłowatej (Prunus fruticosa)

 • Borek II

  [~ 27.1 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy jesionowo-olszowy i grąd z okazami starych dębów (Quercus sp.)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich

  [~ 27.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich obejmuje ciąg jezior rynnowych z największymi: Rogowskim, Zioło i Wolskim. O wydzieleniu obszaru zadecydowały względy ochronne: niezbędne przeciwdziałanie dalszej degradacjui Jez. Zioło (wody poniżej III kl. czystości) oraz pozostałych akwenów narażonych na eutrofizację wód, spowodowaną spływaniem związków mineralnych i organicznych z obszarów rolnych.Obszar posiada fragmenty przydatne do rekreacji.

 • Mierucinek

  [~ 29.3 km] Rezerwaty przyrody

  fragment dobrze wykształconego lasu dębowego na siedlisku zbiorowisk grądowych