Mapa Mrozowo

89-110 Mrozowo

Mrozowo w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Borek II

  [~ 4.4 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy jesionowo-olszowy i grąd z okazami starych dębów (Quercus sp.)

 • Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 4.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na granicy Pojezierza Krajeńskiego i Doliny Środkowej Noteci. W strefie kontaktu tych jednostek wykształciły sie wysokie walory krajobrazowe, potęgowane znacznymi deniwelacjami (dochodzącymi w okolicach Dębowej Góry do 193 m npm). Na terenie obszaru znajduje się rezerwat przyrody Borek. Ochrony wymagają również , poza strefą krawędziową, łąki nadnoteckie.

 • Zielona Góra II

  [~ 10.7 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowe lasy liściaste

 • Skarpy Ślesińskie

  [~ 19.1 km] Rezerwaty przyrody

  Ciekawe zbiorowiska roślinne porasyające strome skarpy doliny Noteci-

 • Grocholin

  [~ 19.1 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy jesionowo-wiązowy i grąd niski w dorzeczu Noteci

 • Łąki Ślesińskie

  [~ 19.2 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko brzozy niskiej (Betula humilis)

 • Hedera

  [~ 21.3 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko bluszczu pospolitego i wiciokrzewu pomorskiego w dolinie Noteci

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Więcborskiego

  [~ 23.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Więcborskiego charakteryzują typowe cechy krajobrazu Pojezierza Krajeńskiego z jeziorami i otaczającymi je wzgórzami morenowymi. W granicach obszaru są dwa jeziora: Więcborskie i Runowskie - częściowo o charakterze rekreacyjnym. Zachodnia część rejonu obejmuje przyjezierny fragment miasta Więcborka. Ochrona obszaru jest niezbędna, ze względu na walory krajobrazowe i możliwość degradacji obu jezior. Powierzchnia obszaru wynosi ok. 10 km2 .

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Łobzonki i Bory Kujańskie

  [~ 23.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Łobzonki i Bory Kujańskie zajmuje fragment doliny Łobzonki i kompleks lasów nad jez. Borówno. Prezentuje sobą znaczne walory krajobrazowe na tle monotonni pól uprawnych. Najciekawsze elementy przyrodniczo-krajobrazowe tworzą malownicze, z licznymi stanowiskami roślin chronionych i ostojami bobrów, doliny rzek Łobzonki i Lubczy a także rynny polodowcowe z licznymi jeziorami oraz znaczne powierzchnie leśne na żyznych siedliskach, szczególnie w rejonie Kujania.Obszar wyróżnia się znaczną ilością pomników przyrody. Dużym urozmaiceniem krajobrazu rolniczego są zabytkowe parki z licznymi drzewami pomnikowymi w Chlebnie, Górce Klasztornej i Kujaniu.

 • Kruszyn

  [~ 25.7 km] Rezerwaty przyrody

  zbocza pradoliny Noteci z fragmentami typowo wykształconych gradów zboczowych

 • Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 27.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje południowo-zachodni fragment województwa konińskiego, będąc częściową otuliną dla Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten leży na Równinie Rychwalskiej, graniczącej od północy z doliną Warty (Doliną Konińską). Miejscami, tam gdzie osady piaszczyste zalegają na glinie morenowej, utworzyły się zabagnienia. Urozmaicenie krajobrazu stwarza przeplatanie się lasów, łąk i torfowisk oraz pól uprawnych.

 • Torfowisko Kaczory

  [~ 28.8 km] Rezerwaty przyrody

  rzadkie gatunki flory i fauny

 • Wąwelno

  [~ 29.6 km] Rezerwaty przyrody

  las grądowy z bukiem (Fagus silvatica) i brekinią (Sorbus torminalis)

 • Torfowisko Messy

  [~ 30.2 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Torfowisko z cennymi zespołami roślinnymi i zwierzęcymi oraz wysokimi walorami krajobrazowymi

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich

  [~ 31.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich obejmuje fragment Pojezierza Krajeńskiego, charakteryzujący się występowaniem młodego krajobrazu polodowcowego z ozami. Granice regionu wymagają ewentualnej korekty w wyniku szczegółowego kartowania geomorfologicznego. Powierzchnia obszaru wynosi 8.15 km2. Są to głównie tereny rolne i częściowo osiedleńcze - w okolicach Sośna.