Mapa Ostrowo

89-115 Ostrowo

Ostrowo w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Hedera

  [~ 8.5 km] Rezerwaty przyrody

  Stanowisko bluszczu pospolitego i wiciokrzewu pomorskiego w dolinie Noteci

 • Skarpy Ślesińskie

  [~ 9.7 km] Rezerwaty przyrody

  Ciekawe zbiorowiska roślinne porasyające strome skarpy doliny Noteci-

 • Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 9.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje południowo-zachodni fragment województwa konińskiego, będąc częściową otuliną dla Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten leży na Równinie Rychwalskiej, graniczącej od północy z doliną Warty (Doliną Konińską). Miejscami, tam gdzie osady piaszczyste zalegają na glinie morenowej, utworzyły się zabagnienia. Urozmaicenie krajobrazu stwarza przeplatanie się lasów, łąk i torfowisk oraz pól uprawnych.

 • Łąki Ślesińskie

  [~ 11.5 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko brzozy niskiej (Betula humilis)

 • Kruszyn

  [~ 12.4 km] Rezerwaty przyrody

  zbocza pradoliny Noteci z fragmentami typowo wykształconych gradów zboczowych

 • Wąwelno

  [~ 12.8 km] Rezerwaty przyrody

  las grądowy z bukiem (Fagus silvatica) i brekinią (Sorbus torminalis)

 • Obszar chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich

  [~ 15.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rynna Jezior Byszewskich leży na terenie Pojezierza Krajeńskiego i stanowi klasyczny przykład znakomicie wykształconej i zachowanej formy polodowcowej na Niżu Polskim, z licznymi jeziorami o dość dobrej jakości wód. Zarówno forma polodowcowa jak i jej funkcja turystyczna zasługują w pełni na ochronę, a szczególnie zasoby wodne zgromadzone w jej największych zagłębieniach. Wydzielony obszar zajmuje łączną powierzchnię 18 km2 z czego na lasy przypada zaledwie 4 km2 powierzchni, wody zajmują 3,33 km2 i pozostałe tereny (na ogół o intensywnej gospodarce rolnej) 10,67 km2. Szerokość obszaru - mieści się w zasadzie w granicach morfologicznych rynny.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Więcborskiego

  [~ 16 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Więcborskiego charakteryzują typowe cechy krajobrazu Pojezierza Krajeńskiego z jeziorami i otaczającymi je wzgórzami morenowymi. W granicach obszaru są dwa jeziora: Więcborskie i Runowskie - częściowo o charakterze rekreacyjnym. Zachodnia część rejonu obejmuje przyjezierny fragment miasta Więcborka. Ochrona obszaru jest niezbędna, ze względu na walory krajobrazowe i możliwość degradacji obu jezior. Powierzchnia obszaru wynosi ok. 10 km2 .

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich

  [~ 16.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich obejmuje fragment Pojezierza Krajeńskiego, charakteryzujący się występowaniem młodego krajobrazu polodowcowego z ozami. Granice regionu wymagają ewentualnej korekty w wyniku szczegółowego kartowania geomorfologicznego. Powierzchnia obszaru wynosi 8.15 km2. Są to głównie tereny rolne i częściowo osiedleńcze - w okolicach Sośna.

 • Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 20.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na granicy Pojezierza Krajeńskiego i Doliny Środkowej Noteci. W strefie kontaktu tych jednostek wykształciły sie wysokie walory krajobrazowe, potęgowane znacznymi deniwelacjami (dochodzącymi w okolicach Dębowej Góry do 193 m npm). Na terenie obszaru znajduje się rezerwat przyrody Borek. Ochrony wymagają również , poza strefą krawędziową, łąki nadnoteckie.

 • Borek II

  [~ 21.3 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy jesionowo-olszowy i grąd z okazami starych dębów (Quercus sp.)

 • Torfowisko Messy

  [~ 22.3 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Torfowisko z cennymi zespołami roślinnymi i zwierzęcymi oraz wysokimi walorami krajobrazowymi

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki

  [~ 23.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Sępolenki obejmuje fragment doliny rzeki wciętej w Pojezierze Krajeńskie .

 • Krajeński Park Krajobrazowy

  [~ 24 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w centralnej części Pojezierza Krajeńskiego i obejmuje obszary szczególnie cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym.Rzeźba terenu parku została ukształtowana w czasie ostatniego zlodowacenia i charakteryzuje się dużą różnorodnością form morfologicznych, takich jak: wzniesienia morenowe o niespotykanych na terenach niżowych deniwelacjach, skarpy, ozy, kemy, drumliny, rynny subglacjalne i zagłębienia bezodpływowe. Znajduje się tu największe nagromadzenie ozów w Polsce. Sieć wodna parku charakteryzuje się obfitością terenów podmolłych, rzek, strumieni i jezior o stosunkowo czystych wodach, które połączone są ze sobą w ciągi i zespoły jezior rynnowych. Na terenie parku znajduje się ponad 50 jezior oraz wypływa 9 rzek a powierzchnia wód stanowi 4,5 % jego powierzchni . Pod względem krajobrazowym wyróżnia się sieć jazior sypniewskich, więcborskich i sępoleńskich oraz meandrująca rzeka Orla i Sępolenka.Średnia lesistość parku wynosi 29%, natomiast większość obszaru użytkowana jest rolniczo. Na morenach występują głównie lasy mieszane z dominacją grądów z udziałem dębów, grabów i buka. Wzniesienia porastają lasy bukowe oraz dębowo - grabowe z jaworem, lipą klonem, stanowiące typowy dla tego obszaru zespół zwany buczyną pomorską. W obniżeniach i dolinach rzecznych występują głównie łęgi jesionowo - wiązowe.Roślinność Parku jest bardzo zróżnicowana, bogata w gatunki reliktowe, chronione i rzadkie, szczególnie na terenie torfowisk, bagien, ozów, łąk, zbiorników wodnych i śródpólnych zadrzewień. Zróżnicowanie siedlisk wpływa na obecność wielu gatunków zwierząt. Szczególnie bogata gatunkowo jest fauna związana z siedliskami wilgotnymi oraz jeziorami. Na terenie Parku zachowały się rzadkie na terenie kraju gatunki płazów, ssaków i ptaków.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

  [~ 26.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Koronowski Obszar Chronionego Krajobrazu należy do największych jednostek chronionych w woj. bydgoskim. Charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi i turystycznymi. Położony jest na terenie mezoregionu Dolina Brdy. Malowniczość przyrodniczo-krajobrazowa tego obszaru wynika z występowania na jego powierzchni doliny rzeki Brdy, zbiornika Koronowskiego, znacznej ilości jezior i lasów (ok. 70% powierzchni).