Mapa Trutowo

87-620 Trutowo

Trutowo w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie

  [~ 6.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie położony jest w północno-zachodniej części województwa włocławskiego w obrębie Wysoczyzny Dobrzyńskiej.Rzeźba powierzchni jest wyjątkowo urozmaicona. Wiąże się to przede wszystkim z występowaniem unikalnych form polodowcowych jakimi są drumliny. Tworzą one ciągi bochenkowatych pagórków o różnym kierunku przebiegu.Sieć hydrograficzną tworzą trzy jeziora: Wojnowskie, Sitno i Zbójeńskie. Uzupełnienie stanowi cały system drobnych rowów, cieków i drobnych oczek wodnych. Szata roślinna jest bardzo uboga. Dotyczy to zwłaszcza lasów, które zajmują łączną powierzchnię 117ha. Ubóstwo lasów jest wynikiem intensywnych wyrębów i uzyskiwania w ten sposób terenów dla rolnictwa o glebach charakteryzujących się wysokimi klasami bonitacyjnymi.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Nizina Ciechocińska

  [~ 14.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Nizina Ciechocińska położony jest w obrębie Kotliny Toruńskiej, stanowiącej fragment pradoliny Wisły.Rzeźba powierzchni charakteryzuje się niewielkimi spadkami i w większości jest płaska. Jedynie rejony przykrawędziowe Wysoczyzny Kujawskiej oraz fragmenty wydmowe w północno-zachodniej części obszaru charakteryzują się dużą malowniczością wynikającą z dużych deniwelacji terenu.Osią hydrograficzną tego terenu jest rzeka Wisła.Trwałym i bardzo ważnym składnikiem szaty roślinnej Niziny są lasy. Są to przede wszystkim bory sosnowe mające ogromne znaczenie dla mikroklimatu Ciechocinka. Mikroklimat ten powstał w wyniku połączenia naturalnych predyspozycji z dziłalnością człowieka (budowa i eksploatacja tężni solankowych) i decyduje o funkcji tego obszru.

 • Bobrowisko

  [~ 20.2 km] Rezerwaty przyrody

  modrzew polski (Larix polonica) na granicy zasięgu

 • Ciechocinek

  [~ 21 km] Rezerwaty przyrody

  zespół słonorośli z solirodem zielnym (Salicornia herbacea)

 • Tomkowo

  [~ 23.2 km] Rezerwaty przyrody

  las grądowy z udziałem modrzewia polskiego (Larix polonica)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu doliny Drwęcy

  [~ 24.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy zajmuje powierzchnię 57 569 ha i jest główną osią ekologiczną województwa.Dolina Drwęcy stanowiła drogę odpływu wód fluwioglacjalnych z sandrów fazy pomorskiej. Wyróżniono 11 stopni tarasowych na których wystepują liczne jeziora wytopiskowe. Dolina składa się z dwóch części o różnym charakterze. Poniżej Brodnicy są to kotlinowate rozszerzenia i zwężenia. Sa to Kotlina Młyniecka, Kotlina Elgiszewska, zwężenie k/Golubia-Dobrzynia, Kotlina konstancjewska i Kotlina Rypniewska. Powyżej Brodnicy Drwęca zatacza wielki łuk a dolina zwęza się do 1-2 km, jest to Przełom Lubawski k/Nowego Miasta, po czym ponownie się rozszerza przechodząc w poziomy sandrowe. Wyższe piaszczyste tarasy zajmują lasy. Drwęcę na całej długości objęto ochroną rezerwatową. Jest to największy w kraju rezerwat ichtiologiczny. Poza tym znajdują się tu jeszcze 2 rezerwaty ze stanowiskiem modrzewia polskiego Tomkowo i Bobrowisko.

 • Torfowisko Mieleńskie

  [~ 24.6 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowisko roślinne o charakterze naturalnym z udziałem gatunków reliktowych

 • Kępa Bazarowa

  [~ 29.4 km] Rezerwaty przyrody

  Łęg wierzbowo-topolowy o cechach naturalnych porastający wyspę w korycie Wisły.Stare, pomnikowe egzemplarze topoli czarnej

 • Kresy

  [~ 30.2 km] Rezerwaty przyrody

  różnorodne leśne zbiorowiska oligotroficzne oraz torfowiska wysokie

 • Kulin

  [~ 33.1 km] Rezerwaty przyrody

  najbogatsze w Polsce stanowisko dyptamu jesionolistnego (Dictamnus albus) wraz z bogatym zespołem roślinności stepowej

 • Obszar Chronionego Krajobrazu kompleksu torfowiskowo-jeziorno-leśnego Zgniłka-Wieczno-Wronie

  [~ 34 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Obszar Kompleksu Torfowiskowo - Jeziorno - Leśnego Zgniłka - Wieczno - Wronie o powierzchni 11140 ha położony jest w centralnej części województwa w dorzeczu Strugi Wąbrzeskiej na Pojezierzu Chełmżyńskim.Na obszarze tym znajduje się rezerwat Wronie jest to fragment buczyny pomorskiej przy północno-zachodnim zasięgu buka.Występuje tu 7 pomników przyrody i 7 zabytkowych parków wiejskich.

 • Wydmowy Obszar Chronionego Krajobrazu na południe od Torunia

  [~ 34.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Obszar Wydmowy na południe od Torunia o powierzchni 15 697 ha w obrębie Kotliny Toruńskiej. W rejonie tym dolina Wisły tworzy znaczne rozszerzenie, z zachodniej jego części wody odprowadzane są do Noteci. Pomiędzy dorzeczem Wisły a dorzeczem Noteci rozpościera się wysoki, piaszczysty taras, przekształcony eolicznie w wielkie pole wydm. Ten obszar składający się z pozrastanych ramionami wydm parabolicznych, zwróconych wypukłościami na wschód, zajmują rozległe bory sosnowe noszące nazwę Puszczy Bydgoskiej.Na obszrze tym znajdują się 3 pomniki przyrody.

 • Jezioro Urszulewskie

  [~ 35.6 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Jezioro wraz z pasem przybrzeżnym.

 • Jezioro Szczutowskie

  [~ 35.7 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Jezioro wraz z pasem przybrzeżnym.

 • Las Piwnicki

  [~ 36.2 km] Rezerwaty przyrody

  las sosnowo-dębowy z pomnikowymi okazami dębów, grąd i łęg olchowy