Mapa Grudziądz

Grudziądz [Graudenz]

Grudziądz w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Ulice

Rejony chronione w okolicy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu strefy krawędziowej doliny Wisły

  [~ 6.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły obejmuje wschodnią część doliny Wisły wzdłuż granicy województwa powyżej Grudziądza i jest to fragment mezoregionu Dolina Fordońska. Powstała ona w związku ze zmianą kierunku spływu Prawisły do Bałtyku z zachodniego na północno-wschodni w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej pod koniec plejstocenu.Dno doliny w zasadzie jest bezleśne, zachowały się jedynie fragmenty lasów łęgowych i grądów.

 • Jezioro Fletnowskie

  [~ 9.7 km] Rezerwaty przyrody

  unikatowa pod względem geomorficznym rynna jeziora Fletnowskiego wraz z przylegającymi lasami bagnami wrzosowiskami i gruntami rolnymi

 • Grabowiec

  [~ 11.8 km] Rezerwaty przyrody

  obszar torfowisk oraz lasu o charakterze gradu zboczowego z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin zielnych

 • Rogóźno Zamek

  [~ 14.2 km] Rezerwaty przyrody

  Las liściasty z udziałem brekinii (Sorbus torminalis); w runie pluskwica europejska (Cimicifuga foetida), na zboczu rzeki Gardęgi.

 • Śnieżynka

  [~ 14.9 km] Rezerwaty przyrody

  najwieksze w woj. bydgoskim stanowisko śnieżyczki przebiśnieg

 • Dolina Osy

  [~ 15.8 km] Rezerwaty przyrody

  Dolny odcinek doliny rzeki Osy z ciekawą szatą roślinną. Różnorodne zbiorowiska łąkowe i leśne: olsy, grądy, buczyna pomorska.

 • Jamy

  [~ 16.2 km] Rezerwaty przyrody

  buczyna pomorska z bukiem (Fagus silvatica) na granicy zasięgu oraz grąd typowy

 • Jamy

  [~ 16.2 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko lnu austriackiego (Linus austriacum)

 • Białochowo

  [~ 16.9 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Fragment wysoczyzny morenowej ze strefą zboczową Basenu Grudziądzkiego z licznymi niszami źródliskowymi i wychodnią zlepieńca plejstoceńskiego.

 • Wronie

  [~ 19.7 km] Rezerwaty przyrody

  grąd subkontynentalny i buczyna pomorska przy północno-wschodniej granicy zasięgu buka (Fagus silvatica); w runie wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum),

 • Osiny

  [~ 20.7 km] Rezerwaty przyrody

  śródleśne torfowisko wysokie z roślinnością torfowiskowo-bagienną m.in. przygiełka biała (Rhynchospora alba) bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris) rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia) i rosiczka długolistna (D. anglica)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu doliny Osy i Gardęgi

  [~ 21 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi zajmuje północny fragment Kotliny Grudziądzkiej, część Doliny Kwidzyńskiej oraz Pojezierza Iławskiego. Martwe zakola dolinne po wschodniej stronie współczesnej doliny zalewowej są wypełnione piaskami na których powstały wydmy i zabagnienia. Stary meander Wisły wykorzystuje Osa w swym dolnym biegu. Dorzecze Osy jest asymetryczne i charakteryzuje sie dobrze rozwiniętą siecia hydrograficzną. Dolina jest bardzo malownicza, a jej fragment jest rezerwatem krajobrazowym. Znajduje sie tu wiele drobnych jezior. Północna część obszaru porastają wielogatunkowe lasy liściaste m. in. buczyny pomorskie.Na tym obszarze znajduja sie 2 rezerwaty leśne: Jamy - fragment buczyny pomorskiej z udziałem ponad 200-letnich buków; Rogóźno-Zamek - las liściasty z udiałem brekini. Występują tu również 40 pomników przyrody i parków wiejskich.

 • Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 22.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny przykrawędziowe Doliny Kwidzyńskiej. Jego powierzchnia wynosi 6879 ha, w tym użytki rolne - 7,7%, lasy i zakrzewienia - 83,7%, a wody powierzchniowe - 1,2%. Urozmaiceniem leśnego krajobrazu są rozcięcia erozyjne Liwy i Sadlinki. W rejonie Kwidzyna istnieje rezerwat florystyczny Kwidzyńskie Ostnice. Rośnie w nim ostnica, miłek wiosenny, przetacznik austriacki, oman szorstki i inne.

 • Świecki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 23.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Świecki Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Równiny Świeckiej - rozciętej doliną rzeki Wdy - o dużych walorach krajobrazowych. Na terenie obszaru znajduje się zbiornik w Gródku. Rzeka Wda posiada zlewnię chronioną. Ponad 70% powierzchni porastają lasy. Okolice jez. Deczno posiadają szereg walorów rekreacyjno wypoczynkowych.

 • Kuźnica

  [~ 24 km] Rezerwaty przyrody

  bór bagienny sukcesywnie zarastający jezioro Rumacz