Mapa Cepno

86-212 Cepno

Cepno w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Łęgi na Ostroiwu Panieńskim

  [~ 5.7 km] Rezerwaty przyrody

  Drzewostany łęgowe o naturalnym charakterze (łęg wiązowo-jesionowy).

 • Ostrów Panieński

  [~ 10.4 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy z dużym udziałem klonu polnego (Acer campestre), dębu szypułkowego (Quercus robur stare egzemplarze) i wiązu (120 - 150 -letnie egzemplarze Ulmus leavis)

 • Płutowo

  [~ 11.2 km] Rezerwaty przyrody

  las grądowy z lilią złotogłów (Lilium martagon) w runie, na stromych zboczach jaru przecinającego krawędź doliny Wisły.

 • Góra św. Wawrzyńca

  [~ 11.2 km] Rezerwaty przyrody

  Wał obronny dawnego grodziska porośnięty przez roślinność kserotermiczną z ostnicą włosowatą (Stipa capillata).

 • Zbocza Płutowskie

  [~ 11.6 km] Rezerwaty przyrody

  płaty roślinności kserotermicznej na zboczu doliny Wisły z miłkiem wiosennym (Adonis vernalis) i ostnicami.

 • Śnieżynka

  [~ 13.7 km] Rezerwaty przyrody

  najwieksze w woj. bydgoskim stanowisko śnieżyczki przebiśnieg

 • Grabowiec

  [~ 14 km] Rezerwaty przyrody

  obszar torfowisk oraz lasu o charakterze gradu zboczowego z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin zielnych

 • Ostnicowe Parowy Gruczna

  [~ 15.6 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowiska kserotermiczne w parowach doliny Wisły.

 • Świecki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 19.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Świecki Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Równiny Świeckiej - rozciętej doliną rzeki Wdy - o dużych walorach krajobrazowych. Na terenie obszaru znajduje się zbiornik w Gródku. Rzeka Wda posiada zlewnię chronioną. Ponad 70% powierzchni porastają lasy. Okolice jez. Deczno posiadają szereg walorów rekreacyjno wypoczynkowych.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu strefy krawędziowej doliny Wisły

  [~ 20.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły obejmuje wschodnią część doliny Wisły wzdłuż granicy województwa powyżej Grudziądza i jest to fragment mezoregionu Dolina Fordońska. Powstała ona w związku ze zmianą kierunku spływu Prawisły do Bałtyku z zachodniego na północno-wschodni w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej pod koniec plejstocenu.Dno doliny w zasadzie jest bezleśne, zachowały się jedynie fragmenty lasów łęgowych i grądów.

 • Linje

  [~ 21 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko przejściowe z brzozą karłowatą (Betula nana)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu kompleksu torfowiskowo-jeziorno-leśnego Zgniłka-Wieczno-Wronie

  [~ 24.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Obszar Kompleksu Torfowiskowo - Jeziorno - Leśnego Zgniłka - Wieczno - Wronie o powierzchni 11140 ha położony jest w centralnej części województwa w dorzeczu Strugi Wąbrzeskiej na Pojezierzu Chełmżyńskim.Na obszarze tym znajduje się rezerwat Wronie jest to fragment buczyny pomorskiej przy północno-zachodnim zasięgu buka.Występuje tu 7 pomników przyrody i 7 zabytkowych parków wiejskich.

 • Wronie

  [~ 24.3 km] Rezerwaty przyrody

  grąd subkontynentalny i buczyna pomorska przy północno-wschodniej granicy zasięgu buka (Fagus silvatica); w runie wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum),

 • Reptowo

  [~ 24.8 km] Rezerwaty przyrody

  kolonia czapli siwej (Ardea cinerea)

 • Las Piwnicki

  [~ 25.3 km] Rezerwaty przyrody

  las sosnowo-dębowy z pomnikowymi okazami dębów, grąd i łęg olchowy