Mapa Zegartowice

86-221 Zegartowice [Segartowitz]

Zegartowice w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Łęgi na Ostroiwu Panieńskim

  [~ 8 km] Rezerwaty przyrody

  Drzewostany łęgowe o naturalnym charakterze (łęg wiązowo-jesionowy).

 • Płutowo

  [~ 10 km] Rezerwaty przyrody

  las grądowy z lilią złotogłów (Lilium martagon) w runie, na stromych zboczach jaru przecinającego krawędź doliny Wisły.

 • Zbocza Płutowskie

  [~ 11.6 km] Rezerwaty przyrody

  płaty roślinności kserotermicznej na zboczu doliny Wisły z miłkiem wiosennym (Adonis vernalis) i ostnicami.

 • Góra św. Wawrzyńca

  [~ 12.4 km] Rezerwaty przyrody

  Wał obronny dawnego grodziska porośnięty przez roślinność kserotermiczną z ostnicą włosowatą (Stipa capillata).

 • Ostrów Panieński

  [~ 13.7 km] Rezerwaty przyrody

  las łęgowy z dużym udziałem klonu polnego (Acer campestre), dębu szypułkowego (Quercus robur stare egzemplarze) i wiązu (120 - 150 -letnie egzemplarze Ulmus leavis)

 • Linje

  [~ 16.8 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko przejściowe z brzozą karłowatą (Betula nana)

 • Ostnicowe Parowy Gruczna

  [~ 17.2 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowiska kserotermiczne w parowach doliny Wisły.

 • Las Piwnicki

  [~ 18.2 km] Rezerwaty przyrody

  las sosnowo-dębowy z pomnikowymi okazami dębów, grąd i łęg olchowy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu strefy krawędziowej Kotliny Toruńskiej

  [~ 19.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej zajmuje powierzchnię 11 811 ha i jest położony w północnej części Kotliny Toruńskiej powyżejej Torunia. Przez środek tego obszaru przepływa Struga Toruńska tworząc podmokłą dolinkę. Krawędż kotliny jest bardzo silnie urzeźbiona z silnie rozwiniętymi procesami erozyjnymi i denudacyjnymi.Lasy zajmują ponad 50% powierzchni tego obszaru i zachowały cechy naturalne. Fragment kompleksu leśnego podlega ochronie rezerwatowej (rez. Las Piwnicki). Ponadto znajduje się tu 9 pomników przyrody i 3 parki wiejskie.

 • Reptowo

  [~ 20.6 km] Rezerwaty przyrody

  kolonia czapli siwej (Ardea cinerea)

 • Śnieżynka

  [~ 20.8 km] Rezerwaty przyrody

  najwieksze w woj. bydgoskim stanowisko śnieżyczki przebiśnieg

 • Grabowiec

  [~ 21.1 km] Rezerwaty przyrody

  obszar torfowisk oraz lasu o charakterze gradu zboczowego z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin zielnych

 • Ostromęcki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 23.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Ostromęcki Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na skrzyżowaniu równoleżnikowej pradoliny Wisły z południkową doliną Dolnej Wisły. Obejmuje system skomplikowany morfologicznie, leżący w charakterystycznym zakolu Wisły (tzw. Dolinie Fordońskiej). Pod względem fizyczno-geograficznym leży w obrębie trzech jednostek , obok w.w. - również częściowo na Pojezierzu Chełmińskim. Obszar charakteryzują duże walory krajoznawcze i częściowo funkcjonalne - jako rejon znajdujący się w strefie penetracji codziennej i świątecznej mieszkańców aglomeracji bydgoskiej. Duże zróżnicowanie morfologiczne geokompleksów, interesująca szata roślinna terasy zalewowej oraz krawędzi teras i wysoczyzny. W granicach obszaru znajdują się 2 istniejące rezerwaty przyrody: Wielka Kępa Ostromęcka i Las Mariański (stanowiący swoistą ochronę wód dobrej jakości jako surowca do produkcji wody gazowanej). W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru sa dwa dalsze rezerwaty przyrody: Linje i Reptowo W miejscowości Ostromęcko jest duży zespół ogrodowo-pałacowy (wymagający rekultywacji).

 • Obszar Chronionego Krajobrazu kompleksu torfowiskowo-jeziorno-leśnego Zgniłka-Wieczno-Wronie

  [~ 23.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Obszar Kompleksu Torfowiskowo - Jeziorno - Leśnego Zgniłka - Wieczno - Wronie o powierzchni 11140 ha położony jest w centralnej części województwa w dorzeczu Strugi Wąbrzeskiej na Pojezierzu Chełmżyńskim.Na obszarze tym znajduje się rezerwat Wronie jest to fragment buczyny pomorskiej przy północno-zachodnim zasięgu buka.Występuje tu 7 pomników przyrody i 7 zabytkowych parków wiejskich.

 • Las Mariański

  [~ 24.5 km] Rezerwaty przyrody

  las grądowy na zboczach doliny Wisły z udziałem zdrojówki rutewkowatej (Isopyrum thalictroides)