Powiat wołowski

Rejony chronione

 • Jodłowice

  Rezerwaty przyrody

  las mieszany z udziałem jodły pospolitej (Abies alba) na granicy jej zasięgu

 • Zabór

  Rezerwaty przyrody

  las olszowy z brzozą (Betula sp.) i dębem (Quercus sp.)

 • Uroczysko Wrzosy

  Rezerwaty przyrody

  Naturalne zespoły leśne (ols porzeczkowy i łęg olszowo-jesionowy) z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, drzewami pomnikowymi, lęgowiskami ptaków wodno-błotnych i ostojami zwierząt.

 • Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy

  Parki krajobrazowe

  Park położony jest na obszarze Obniżenia Ścinawskiego , na prawym brzegu Odry i obejmuje Dolinę Jezierzycy w jej środkowym i dolnym biegu. Teren Parku posiada wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze wynikające z dużego zróżnicowania zbiorowisk roślinnych związanych z siedliskami wilgotnymi i bagiennymi. W rzeźbie terenu wyróżniają się terasy zalewowe i nadzalewowe, poprzecinane licznymi ciekami naturalnymi i rowami melioracyjnymi. Najcenniejsze ze względu na charakter i skład florystyczny są fitocenozy związane z terenami wilgotnymi i bagiennymi, tj. olsu porzeczkowego, łęgu jesionowo-olszowego, wilgotnego boru sosnowego oraz rzadkie fitocenozy wodne, jak: zespół wolffii bezkorzeniowej i rzęsy garbatej oraz zespół spirodeli wielokorzeniowej i salwinii pływającej. Dobrze zachowane są pasy szuwarów wzdłuż cieków wodnych wraz z turzycowiskami. We florze występują 22 gatunki objęte ochroną ścisłą, m.in.: barwinek pospolity, długosz królewski, listera jajowata, podkolan biały, storczyk szerokolistny, śnieżyca wiosenna, wawrzynek wilczełyko, widłak goździsty i jałowcowaty, grążel żółty i grzybień biały. Z terenami leśnymi i podmokłymi związane są rzadkie gatunki ptaków (45 gatunków), takich jak: bąk, bocian czarny, kania rdzawa, bielik, kropiatka, nurogęś, kania czarna, derkacz, brodziec, dudek, cyraneczka, bekas, trzmielojad, lelek, zimorodek, gil, czyż, krzyżodziób i in. Z walorów kulturowych tego terenu należy wymienić grodzisko z okresu kultury łużyckiej w Kretowicach, szkieletowe cmentarzysko w Orzeszkowie oraz kościół renesansowo-barokowy z początku XVI wieku w Krzydlinie Wielkiej.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Odry

  Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Odry ma rzadko spotykany rodzaj krajobrazu zasługujący na zabezpieczenie. Oprócz funkcji wodochronnej jaką pełnią lasy, spełniają one jeszcze rolę pasa zieleni przechwytującego zanieczyszczenia przenoszone z wiatrami z LGOM.Lasy tu występujące odznaczają się bogatym zespołem łęgowym oraz drzewostanami dębowo-grabowymi. Występuje tu także bogata fauna z rzadkimi ptakami: Czaplą siwą, bocianem czarnym, kanią rdzawą i pustułką.

 • Odrzyska

  Rezerwaty przyrody

  bogate stanowisko kotewki - orzecha wodnego (Trapa natans) oraz salwinii pływającej (Salvinia natans)

 • Łęg Korea

  Rezerwaty przyrody

  Lasy łęgowe z bogatą ornitofauną.

 • Brekinia

  Rezerwaty przyrody

  Obszar lasu z jedynym poza terenami górskimi stanowiskiem cennej brekini (Sorbus torminalis).

 • Góra Zamkowa

  Rezerwaty przyrody

  zespoły grądów cenne gatunki roślin chronionych zabytki kultury materialnej

 • Las Bukowy w Skarszynie

  Rezerwaty przyrody

  Starodzrew bukowy z udziałem dębu bezszypułkowego (Quercus petraea) i domieszką grabu (Carpinus betulus) i lipy (Tilia sp.); w runie kokorycz wątła (Corydalis fabacea)

 • Radziądz

  Rezerwaty przyrody

  las dębowy z bukiem (Fagus silvatica) o charakterze naturalnego zespołu ubogiego lasu mieszanego

 • Torfowisko Kunickie

  Rezerwaty przyrody

  fitocenozy bagienne oraz złoża torfu

 • Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy

  Parki krajobrazowe

  Park położony jest na Równinie Wrocławskiej i obejmuje swymi granicami fragment doliny rzeki Bystrzycy, od Jeziora Mietkowskiego na południu, do zachodnich okolic Wrocławia na północy. Rzeka Bystrzyca w południowej części Parku przepływa przez Wzgórza Strzegomskie, dalej na północ płynie po terenie płaskim, mało urozmaiconym pod względem rzeźby. Dolina Bystrzycy objęta granicami parku charakteryzuje się bogatą siecią dopływów, których koryta przebiegają równolegle w stosunku do koryta Bystrzycy, co stwarza specyficzne warunki krajobrazowe i hydrograficzno - siedliskowe w obrębie doliny W dolinie rzeki występują niewielkie powierzchnie porośnięte lasami łęgowymi, dominują łąki podmokłe i tereny bagienne. Znajdujący się w południowej części parku zbiornik zaporowy na Bystrzycy, zwany Jeziorem Mietkowskim, oprócz znaczenia przeciwpowodziowego i gospodarczo - przemysłowego odgrywa również dużą rolę rekreacyjną i krajobrazową. Dolina rzeki Bystrzycy, z jej podmokłymi łąkami i łęgami jest doskonałym miejscem bytowania dla wielu gatunków ptaków oraz płazów. W wodach rzeki żyją ryby, choć ze względu na dość poważne zanieczyszczenia, brak jest gatunków rzadkich i szlachetnych.

 • Błyszcz

  Rezerwaty przyrody

  Obszar lasów grądowych, łęgowych i podmokłych łąk z unikalną florą

 • Ponikwa

  Rezerwaty przyrody

  Lasy grądowe, łęgowe i olsy z bogatą i unikalną florą.