Mapa Wałbrzych

Wałbrzych [Waldenburg]

Wałbrzych w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Ulice

Rejony chronione w okolicy

 • Jeziorko Daisy

  [~ 6 km] Rezerwaty przyrody

  Skamieniałości fauny górnego dewonu odsłoniętych w nieczynnym kamieniołomie wapienia

 • Przełomy pod Książem

  [~ 7.5 km] Rezerwaty przyrody

  Przełom Pełcznicy pod Książem o wysokich walorach krajobrazowych wraz różnorodnością fauny i flory.

 • Góra Choina

  [~ 10 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany porastający wzgórze z ruinami zamku piastowskiego

 • Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich

  [~ 11.3 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w Sudetach Środkowych, w mezoregionie Gór Kamiennych i Gór Wałbrzyskich i powstał na terenie istniejącego wcześniej Obszaru Chronionego Krajobrazu Gór Kamiennych. W granicach parku można wyróżnić kilka pasm górskich: Góry Suche - graniczące z Republiką Czeską z najwyższym szczytem Waligóra (936 m n.p.m.), Pasmo Lesiste z kulminacjami szczytowymi Lesista Wielka (851 m n.p.m.) i Lesista Mała (836 m n.p.m.) oraz Pasmo Dzikowca o równoległym przebiegu do Pasma Lesistej i najwyższym szczycie Dzikowiec (836 m n.p.m.). Intensywne wietrzenie skał spowodowało powstanie głębokich dolin i kotlin śródgórskich ( Kotlina Sokołowska i Mieroszowa). Malowniczym elementem rzeźby terenu parku jest również dolina Przełomu Ścinawki. Ponad 22% powierzchni parku pokrywają lasy. Są to przeważnie monokultury świerkowe, niewielki procent zajmują lasy bukowe i lasy mieszane. W drzewostanie oprócz świerka występuje buk, dąb, brzoza, lipa, modrzew, jawor i inne gatunki regla dolnego. Podszycie i runo są bogate, szczególnie na obszarze lasu mieszanego. Występuje tu rośliny rzadkie i chronione jak: śnieżyca wiosenna, zimowit jesienny, kopytnik pospolity, marzanka wonna a także wiele innych ciekawych gatunków: szczawik zajęczy, narecznica samcza, starzec Fuksa, czosnek niedźwiedzi.Fauna parku nie odbiega gatunkowo od innych partii Sudetów. Z dużych ssaków występują tu jelenie, sarny, dziki, lisy, z drobnych wiewiórki, krety, ryjówki górskie. Bogata ilościowo jest ornitofauna, żyją tu myszołowy, zięby, dzięcioły, kowaliki, pluszcze, sikory. W nielicznych, ale czystych potokach górskich żyją pstrągi. Obszar parku ze względu na zróżnicowaną topografię i bogactwo gatunkowe lasów ma duże znaczenie jako teren wypoczynkowy dla Wałbrzycha i Szczawna Zdroju.

 • Książański Park Krajobrazowy

  [~ 13.1 km] Parki krajobrazowe

  Książański Park Krajobrazowy jest jednym z najmniejszych z dotychczas utworzonych Parków. Obejmuje zwarte kompleksy leśne brzeżnej strefy Pogórza Wałbrzyskiego, między dolinami rzeki Strzegomki na zachodzie i Witoszowskiego Potoku na wschodzie, w strefie przełomów rzecznych Czyżynki, Szczawnika, Pełcznicy i Lubiechowskiej Wody.Obszar Parku charakteryzuje się mocno zróżnicowaną rzeźbą. Występujące tu spłaszczenia wierzchowinowe zostały rozcięte przez liczne rzeki i potoki o górskim charakterze, które wytworzyły niezwykle malownicze, wąskie i głębokie wąwozy i jary. Wysokości ich ścian dochodzą miejscami do 80 m. Ponad spłaszczenia wznoszą się kopulaste pagóry o wysokościach względnych 20-30 m.Szata roślinna Parku jest bogata i urozmaicona. Głównym jej elementem są lasy mieszane, w których dominuje buk, dąb grab i klon z domieszką świerka, sosny, lipy i brzozy. Wyższe partie porasta modrzew europejski, buk pospolity, świerk. Wyróżnić można trzy podstawowe zespoły roślinne: kwaśną buczynę górską, grąd i olszynę podgórską Z roślin objętych ochroną na obszarze Parku spotykamy m.in.: cisa pospolitego, wawrzynka wilczełyko, lilię złotogłów, bluszcz pospolity, kaliną koralową, dziewięćsiła bezłodygowego, różanecznika żółtego.Pomimo bezpośredniego sąsiedztwa z terenami silnie zurbanizowanymi, fauna Parku jest bogata. Dotyczy to głównie bezkręgowców - mięczaków, pajęczaków i owadów. Występują wśród nich endemity dla Sudetów - gatunki na granicy swoich zasięgów oraz gatunki bardzo rzadkie. Ssaki reprezentowane są m in. przez takie gatunki jak muflony, wiewiórki i 8 gatunków nietoperzy. Z ptaków żyją tu myszołowy, jastrzębie, sowy, dzięcioły, pliszki górskie, krogulce, kosy, drozdy, zięby. Z płazów i gazów występują: salamandra plamista, rzekotka drzewna, jaszczurka zwinka, gniewosz plamisty, padalec i zaskroniec.Głównym obiektem zabytkowym Parku jest Zamek Książ. Ten największy zamek na Dolnym Śląsku położony jest na cyplu skalnym i otoczony zakolem Pełcznicy. Założył go książę Bolko I ze świdnickiej linii Piastów w latach 1288-92. Zamek przechodził burzliwe koleje losu, zmieniał właścicieli, był rozbudowywany i przebudowywany w XVI i XVIII wieku. W ogromnej, bo liczącej 146000 m2 kubaturze pomieszczono m.in. muzeum zamkowe i liczne wystawy. Zamek otacza piękny Park w stylu angielskim, w którym założony został ogród dendrologiczny. Park odwiedzany jest licznie przez mieszkańców Wałbrzycha i kuracjuszy ze Szczawna Zdroju.Zamek w Książu odwiedza ok. 200 000 osób rocznie. W jego obrębie znajduje się hotel i zaplecze gastronomiczne. Atrakcję stanowi również stadnina ogierów.Wśród wielu innych, ciekawymi zabytkami są XIII-wieczny Zamek Cisy nad doliną Czyżówki oraz pochodzący z XIV wieku kościół w Strudze.

 • Głazy Krasnoludków

  [~ 17.9 km] Rezerwaty przyrody

  interesujące formy wietrzenia piaskowca wieku kredowego

 • Buki Sudeckie

  [~ 20.9 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowiska leśne reprezentujące bogaty florystycznie las bukowy

 • Kruczy Kamień

  [~ 21.8 km] Rezerwaty przyrody

  wzniesienie przedstawiające formę intruzji porfiru w skały osadowe; las o charakterze górskim; liczne rośliny zielne ciepłolubne

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Chełmca

  [~ 22.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Fragment dawnego obszaru chronionego krajobrazu Kopuły Chełmca, Trójgarbu i Krzyżowej Góry k/Strzegomia obejmujący obszary leśne tych wzniesień. Leżą one w obrębie Wzgórz Strzegomskich,które są granitową intruzją w obrebie zmetamorfizowanych łupków paleozoicznych.Specyficzne piętno nadają krajobrazowi kamieniołomy granitu i bazaltów okolicy Strzegomia.

 • Bukowa Kalenica

  [~ 23.8 km] Rezerwaty przyrody

  las bukowy; w runie wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) i lilia złotogłów (Lilium martagon)

 • Nad Groblą

  [~ 25.7 km] Rezerwaty przyrody

  Jedno z największych w Polsce skupień drzewiastych form brekinii na naturalnych stanowiskach z licznymi gatunkami roślin chronionych, położone na różnych typach skał wulkanicznych.

 • Wąwóz Myśliborski koło Jawora

  [~ 27.4 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko paproci języcznika zwyczajnego (Phylitis scolopendrium) i innych rzadkich roślin (paprotnika kolczystego, jemioły jodłowej i śledzieńnicy naprzeciwlistnej).

 • Rudawski Park Krajobrazowy

  [~ 27.5 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na pograniczu Sudetów Środkowych i Zachodnich, w dolinie Bobru. Obejmuje pasmo Rudaw Janowickich z Górami Sokolimi, oraz Góry Ołowiane będące częścią Gór Kaczawskich.Budowa geologiczna tego obszaru jest mocno zróżnicowana. Zachodnia część Parku zbudowana jest ze skał magmowych - granitów karkonoskich, środkowa ze skał metamorficznych - gnejsów, łupków krystalicznych i amfibolitów, a wschodnia ze skal osadowych - piaskowców, zlepieńców i mułowców. Na podłożu skalnym zalegają osady polodowcowe oraz rzeczne. W zachodniej części Parku występują liczne, naturalne odsłonięcia podłoża skalnego w postaci skałek granitowych o fantastycznych kształtach, tworzących duże zgrupowania i labirynty. Do najbardziej znanych należą Starościńskie Skały - tzw. skalne miasteczko, Skalny Most, Ścianki, Strażnica, Krowiarki. Wschodnia część Parku odznacza się silnie rozczłonowanymi stokami. Sąsiedztwo zwartego masywu górskiego Rudaw Janowickich z przełomem Bobru, liczne, ciekawe formy skalne, głazowiska i gołoborza, decydują o wielkiej malowniczości terenu Parku. Dużą ciekawostką i jednocześnie atrakcją są również tzw. kolorowe jeziorka (Purpurowe, Błękitne, Szmaragdowe) powstałe w nieczynnych wyrobiskach po kopalniach pirytów na zboczach Wielkiej Kopy.Ponad 40% powierzchni Parku i strefy ochronnej zajmują kompleksy leśne. Są to w większości monokultury świerkowe, wprowadzone na siedliska boru górskiego, lasu mieszanego górskiego i lasu mieszanego. Występują tu takie zbiorowiska leśne jak: sudecka świerczyna górnoreglowa, dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy, nadrzeczna olszyna górska, grąd środkowoeuropejski, kwaśna buczyna górska, żyzna buczyna sudecka oraz zespoły jarzębiny górskiej. Oprócz świerka w piętrze pogórza występują: grab, jesion, dąb, jodła, a w drzewostanach regla dolnego - buk, jodła, jawor i jesion.Ze względu na urozmaicony charakter rzeźby oraz zróżnicowanie siedliskowe, na terenie Parku występuje duże bogactwo florystyczne. Wśród roślin występują 33 gatunki chronione, takie jak: storczyk szerokolistny, storczyk bzowy, wawrzynek wilczełyko, dziewięćsił bezłodygowy, lilia złotogłów, goryczka orzęsiona., wiciokrzew pomorski, kruszczyk błotny i inne. Na uwagę zasługuje również roślinność torfowiskowa występująca na Trzcińskich Mokradłach. W granicach Parku i otuliny stwierdzono występowanie 203 gatunków kręgowców, z czego 127 gatunków to ptaki.. Do chronionych przedstawicieli awifauny należą: łabędź niemy, zimorodek, sieweczka rzeczna, pliszka górska, derkacz, trzmielojad, dzięcioł zielonosiwy, jastrząb gołębiarz. Z innych zwierząt objętych ochroną żyję tutaj kilka gatunków biegaczy, paź królowej, paź żeglarz, rzekotka drzewna, salamandra, gronostaj, jeż, łasica. W lasach spotkać można typowe zwierzęta leśne: jelenie, sarny, dziki, zające, lisy i kuny.Na obszarze Parku występuje wiele zabytków kultury materialnej, związanych głównie ze świeckim budownictwem rezydencjonalnym, takich jak dwa średniowieczne zamki obronne, czy rezydencje renesansowe w Bukowcu, Ciechanowicach, Dąbrownicy, Janowicach Wielkich, Kowarach. Pod względem turystycznym jest to obszar niezwykle atrakcyjny. Gęsta sieć (152 km) znakowanych szlaków turystycznych prowadzi do wszystkich najciekawszych krajobrazowo i przyrodniczo miejsc. Najważniejsze węzły turystyczne znajdują się w Janowicach Wielkich, w Górach Sokolich obok schroniska Szwajcarka w Czarnowie i pod Skalnikiem.

 • Wąwóz Lipa

  [~ 27.7 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalne lasy oraz zbiorowiska naskalne wraz z różnymi typami pomnikowych głazów narzutowych. (powiększony w 2002r.)

 • Wąwóz Siedmicki

  [~ 27.9 km] Rezerwaty przyrody

  Ochrona fiticenoz łąkowych z wieloma gatunkami roślin chronionych.