Mapa Stradomia Wierzchnia

56-500 Stradomia Wierzchnia

Stradomia Wierzchnia w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Gola

  [~ 10.1 km] Rezerwaty przyrody

  Las mieszany z jodłą pospolitą (Abies alba) na granicy jej zasięgu.

 • Torfowisko koło Grabowna

  [~ 15.7 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko przejściowe z wełnianką pochwowatą (Eriophorum vaginatum)

 • Wyspa na rzece Widawie

  [~ 21.2 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Wyspa w rozwidleniu rzeki Widawy w Namysłowie - teren o wybitnych walorach krajobrazowych, różnorodności świata roślinnego i zwierzęcego, miejsce bytowania i żerowania łabędzia niemego (Cygnus olor) i wydry (Lutra lutra), licznych płazów i ryb.

 • OChK Dolina rzeki Dzierzgoń

  [~ 22.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar obejmuje teren dorzecza rzeki Dzierzgoń należącym do zlewni jeziora Drużno; o strukturze gruntów:Użytki rolne - 68,9%, lasy i zakrzewienia - 21,3%, wody powierzchniowe - 2,2%. W części południowej obszaru przeważa rzeźba pagórkowata i falista, w środkowym natomiast rzeźba wysokofalista i wysokopagórkowata. Rzeka przedziera się tu przez ciąg pagórówi wzgórz moren czołowych okalających miasto Dzierzgoń od południa i zachodu.

 • Studnica

  [~ 24.8 km] Rezerwaty przyrody

  bór sosnowo-dębowy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska

  [~ 25.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska należą do najwartościowszych i najciekawszych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym obszarów w regionie.Wzgórza Ostrzeszowskie są najwyższą częścią Wału Trzebnickiego z kulminacją Kobyla Góra (284 m n.p.m.), Kotlina Odolanowska jest nalowniczym obniżeniem terenu, częściowo zalesionym, z rosległymi łąkami i licznymi stawami rybnymi.(Lasy - 40 000 ha, łąki i pastwiska - 15 400 ha, wody - 2 000, tereny pozostałe - 29 600 ha)

 • Jodły Ostrzeszowskie

  [~ 29.2 km] Rezerwaty przyrody

  bór mieszany z jodłą pospolitą (Abies alba) na granicy jej zasięgu

 • Pieczyska I

  [~ 29.2 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany ze świerkiem pospolitym (Picea abies) i jodłą (Abies alba) w pobliżu granic ich zasięgu; torfowisko zarastające brzozą (Betula sp.) i sosną (Pinus sp.)

 • Wydymacz

  [~ 30.7 km] Rezerwaty przyrody

  łęg jesionowo-olszowy, staw rybny, gatunki chronione, pomnikowe drzewa

 • Stara Buczyna w Rakowie

  [~ 31.6 km] Rezerwaty przyrody

  fragment buczyny na granicy zasięgu buka (Fagus silvatica).

 • Oles w Dolinie Pomianki

  [~ 32.2 km] Rezerwaty przyrody

  typowy ols z bogatym runem

 • Komorzno

  [~ 32.6 km] Rezerwaty przyrody

  buczyna pomorska

 • Las Łęgowy w Dolinie Pomianki

  [~ 34 km] Rezerwaty przyrody

  łęg olszowy z rzadkimi gatunkami roślin w runie

 • Wzgórze Joanny

  [~ 34.5 km] Rezerwaty przyrody

  znaleziska prehistoryczne; wyspowe stanowisko buka (Fagus silvatica) na wschodniej granicy jego zasięgu

 • Las Bukowy w Skarszynie

  [~ 34.9 km] Rezerwaty przyrody

  Starodzrew bukowy z udziałem dębu bezszypułkowego (Quercus petraea) i domieszką grabu (Carpinus betulus) i lipy (Tilia sp.); w runie kokorycz wątła (Corydalis fabacea)