Mapa Miłkowice

59-222 Miłkowice

Miłkowice w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Zimna Woda

  [~ 6.7 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne zbiorowiska grądowe z drzewami pomnikowymi oraz wieloma gatunkami roślin chronionych i rzadkich

 • Ponikwa

  [~ 10.8 km] Rezerwaty przyrody

  Lasy grądowe, łęgowe i olsy z bogatą i unikalną florą.

 • Błyszcz

  [~ 10.8 km] Rezerwaty przyrody

  Obszar lasów grądowych, łęgowych i podmokłych łąk z unikalną florą

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Czarnej Wody

  [~ 11.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Czarnej Wody zajmuje środkową część zlewni tej rzeki i w dużej części pokryty jest kompleksami leśnymi lasu mieszanego.Dominującym elementem krajobrazu tego obszaru są płaskie, rozległe dna dolin, w których rozwinął się skomplikowany system wód powierzchniowych. Główną rzeką jest Czarna Woda a do niej wpadają Nidzica, Brenna, Karkoszka i Brochotka oraz duża ilość bezimiennych potoków, kanałów i rowów. Uformowana została w ten sposób gęsta sieć cieków odwadniających często podmokłe lub zabagnione fragmenty dolin.

 • Torfowisko Kunickie

  [~ 14.4 km] Rezerwaty przyrody

  fitocenozy bagienne oraz złoża torfu

 • Brekinia

  [~ 20.2 km] Rezerwaty przyrody

  Obszar lasu z jedynym poza terenami górskimi stanowiskiem cennej brekini (Sorbus torminalis).

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Chocianowskie

  [~ 20.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Chocianowskie położony jest w obniżeniu rzeki Szprotawy, z całym jej systemem wód powierzchniowych. Obejmuje zwarte powierzchnie leśne, rozległe obszary łąk w dolinach rzecznych oraz północną część miasta Chocianów z bardzo ciekawym florystycznie parkiem podworskim.Obszar ten ma charakter krajobrazu nizinnych dolin rzecznych. Rzeki płyną słabo wciętymi dolinami z dużą ilością kanałów, odgałęzień i rozlewisk.Duże wartości przyrodnicze prezentuje szata roślinna. Zbiorowiska leśne są reprezentowane przez lasy mieszane, fragmenty lasów dębowych oraz lasy łęgowe, z olszą czarną i wierzbą iwą. Interesujące są zbiorowiska roślinne torfowisk składające się głównie z mchów i turzyc (mech mokradłosz, sierpolist i brabik drzewkowaty). W miejscach stale podmokłych rozwija się bujna roślinność szuwarowa.

 • Wilcza Góra

  [~ 21.7 km] Rezerwaty przyrody

  fragment czopu wulkanicznego z charakterystycznymi słupami bazaltowymi

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Grodziec

  [~ 22.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Grodziec prezentuje sobą znaczne walory przyrodnicze. Wzgórze Grodziec położone w centrum obszaru jest ściętym stożkiem wulkanicznym. Określony jest jako zjawisko unikatowe, tworzy swoisty krajobraz rzeźby wulkanicznej.W części szczytowej znajdują się ruiny zamku.

 • Park Krajobrazowy Chełmy

  [~ 22.9 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na Pogórzu Kaczawskim, wchodzącym w skład makroregionu Sudetów Zachodnich. Obejmuje ochroną wschodnią część Pogórza Kaczawskiego, między Kaczawą a Nysą Małą, w której wyróżnia się dwie mniejsze jednostki krajobrazowe - Pogórze Złotoryjskie i Rów Świerzawy. Jest to obszar o krajobrazie typowo wyżynnym (powyżej 300m n.p.m.), urozmaiconym licznymi pagórami pochodzenia wulkanicznego oraz głębokimi dolinkami wciosowymi o charakterze górskich wąwozów. Duża zmienność form rzeźby terenu wynika z różnej odporności skał na procesy erozji. Najwyższe wzniesienia Parku znajdują się w jego centralnej części i są to: Mszana (477m n.p.m.), Czartowska Skała (468m n.p.m.) i Jastrzębna (468m n.p.m.). Niezwykle interesujący pod względem geologicznym oraz cenny krajobrazowo jest Wąwóz Myśliborski, o stromych skalnych ścianach i wychodniach diabazów, tworzących zastygłe lawy pukliste. Wąwóz ilustruje najstarszą fazę wulkanizmu na terenie Polski i jest unikatowy na skalę europejską. Na obszarze Parku występują ciekawe odsłonięcia erozyjne, głównie skał triasowych i kredowych, a także twarde bazaltowe stożki.Park położony jest w dorzeczu rzeki Kaczawy. Cieki Parku mają charakter górskich strumieni i charakteryzują się nieregularnymi korytami o dużych spadkach oraz kamienistym dnem.Tereny leśne Parku, to głównie bardzo bogate gatunkowo lasy mieszane. Występują tam wszystkie rodzime gatunki drzew oraz liczne stanowiska gatunków chronionych - cisa i brekinii. Najcenniejsze ponad stuletnie drzewostany jaworowo-jodłowo-świerkowe objęte są ochroną rezerwatową. Do bardzo interesujących zbiorowisk należy zbiorowisko lasu klonowo-lipowego, zajmujące w Parku specyficzne siedlisko stromych zboczy, pokrytych nawarstwieniami luźnych głazów - gołoborzami. Obok lipy drobnolistnej i szerokolistnej, klonu zwyczajnego i jawora, w drzewostanie występuje tu wiąz górski, a w runie gajowiec żółty, marzanka wonna, kokorycz pusta, zawilec żółty i inne cenne rośliny. Podobnym zbiorowiskiem, porastającym duże blokowiska piaskowca i bazaltowe gołoborza jest żyzna buczyna, z wieloma cennymi roślinami w runie, np. narecznica samcza, wietlica samcza, gajowiec żółty, szczyr trwały, zawilec gajowy. W Parku występują również zbiorowiska jaworzyny górskiej, łęgu jesionowo-wiązowego i grądu. W wąwozie Myśliborskim znajduje się unikatowy w skali kraju las jaworowy z jedynym w Sudetach stanowiskiem bardzo rzadkiej paproci - języcznika zwyczajnego. Do innych występujących tam ciekawych roślin należą: zanokcica skalna, kopytnik pospolity , lilia złotogłów.W Parku rośnie wiele starych, pomnikowych drzew, między innymi 400-letnia lipa drobnolistna o obwodzie ponad 7m w Muchowie oraz najgrubszy w Polsce tulipanowiec o obwodzie 4,6m w Sichowie.Wśród zwierząt występujących na tym terenie, na szczególną uwagę zasługuje bogata fauna leśna. Oprócz saren i jeleni żyją tu gronostaje, jenoty, popielice i muflony. Wśród gatunków rzadkich ptaków spotyka się bociana czarnego, krogulca i pliszkę górską, a w czystych wodach potoków pstrągi i chronioną strzeblę potokową. Występuje tutaj również 14 gatunków płazów (np. traszka grzebieniasta, górska, salamandra) oraz 6 gatunków gadów (m.in. gniewosz plamisty, żmija zygzakowata).Bogate złoża kruszców miedzi, żelaza, ołowiu, złota i srebra były podstawą działalności górniczej i hutniczej na Pogórzu Kaczawskim. Na szczególną uwagę zasługuje Leszczyna w dolinie Prusickiego Potoku, gdzie do dzisiaj zachowały się stare zrujnowane piece hutnicze, wyrobiska i hałdy porośnięte lasami. Na Pogórzu Kaczawskim istnieją liczne grodziska i fragmenty wałów obronnych, stanowiących fragmenty dawnych umocnień obronnych wzdłuż Sudetów.

 • Łęg Korea

  [~ 25.1 km] Rezerwaty przyrody

  Lasy łęgowe z bogatą ornitofauną.

 • Odrzyska

  [~ 26 km] Rezerwaty przyrody

  bogate stanowisko kotewki - orzecha wodnego (Trapa natans) oraz salwinii pływającej (Salvinia natans)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Odry

  [~ 27 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Odry ma rzadko spotykany rodzaj krajobrazu zasługujący na zabezpieczenie. Oprócz funkcji wodochronnej jaką pełnią lasy, spełniają one jeszcze rolę pasa zieleni przechwytującego zanieczyszczenia przenoszone z wiatrami z LGOM.Lasy tu występujące odznaczają się bogatym zespołem łęgowym oraz drzewostanami dębowo-grabowymi. Występuje tu także bogata fauna z rzadkimi ptakami: Czaplą siwą, bocianem czarnym, kanią rdzawą i pustułką.

 • Przemkowski Park Krajobrazowy

  [~ 27.6 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest w południowo - zachodniej Polsce, na terenie Niziny Śląsko - Łużyckiej. Rzeźba terenu Parku ukształtowała się w wyniku działalności lądolodu (stadium Odry), którego efektem są osady moreny dennej na Równinie Szprotawskiej i Legnickiej oraz zlodowacenia środkowopolskiego (stadium Warty) , po którym pozostały moreny czołowe tworzące Wzniesienia Chocianowskie. Terasy rzeczne oraz piaszczyste wydmy, zajmujące około połowę powierzchni Parku, są efektem procesów denudacyjnych i akumulacyjnych związanych z rzekami Bobrem i Szprotawą. Park położony jest w obrębie dwóch dorzeczy - Bobru i Kaczawy, głównie w zlewni rzeki Szprotawy. System wodny wzbogacony jest gęstą siecią rowów melioracyjnych oraz licznymi stawami hodowlanymi w okolicach Przemkowa, Karpii i Ostaszowa.Szata roślinna Parku jest różnorodna. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, występująca na siedlisku boru świeżego i mieszanego świeżego (81%), a z roślin liściastych brzoza (13%), buk (1,2%), olsza (1,7%), a także w niewielkim stopniu jesion, klon, grab, lipa, topola, osika. Największe powierzchnie zajmuje ubogi florystycznie suboceaniczny bór świeży z sosną zwyczajną, brzozą i dębem w drzewostanie. W obniżeniach terenu występują płaty śródlądowego boru wilgotnego z domieszką brzozy omszonej, a w bezodpływowych zagłębieniach terenu płaty kontynentalnego boru bagiennego. Bory mieszane, występujące w kompleksie z borami sosnowymi, są przeważnie mocno przekształcone w wyniku działalności gospodarczej człowieka.Na niewielkich powierzchniach, głównie wzdłuż cieków i wokół zbiorników wodnych, występują fragmenty lasów liściastych (lasy olszowe i jesionowo-olszowe), a w okolicach Przemkowa jedyne w Parku płaty grądów o typowej strukturze. Najmniejsze powierzchnie zajmują buczyny. Na uwagę zasługują występujące w sąsiedztwie borów zbiorowiska torfowisk przejściowych i wysokich, które są ostoją dla bardzo rzadkich na tym terenie roślin torfowiskowych i bagiennych, takich jak: rosiczka okrągłolistna i pośrednia, żurawina błotna, modrzewnica pospolita, wełnianka pochwowata. Ciekawymi zbiorowiskami są zbiorowiska azonalne (szuwarowe, błotne i wodne), towarzyszące ciekom i zbiornikom wodnym, a wśród nich szczególnie malowniczy zespół lilii wodnych.Na terenie Parku występuje 18 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą łąk, które mają w jego granicach 57 stanowisk. Najliczniej reprezentowany jest bluszcz pospolity (19 stanowisk) i grzybienie białe (14 stanowisk).Dużym walorem Parku jest bardzo liczna awifauna. Rezerwat Stawy Przemkowskie spełnia kryteria ostoi ptaków o randze międzynarodowej. Występują tu ptaki zagrożone wyginięciem, jak; bielik, derkacz, podgorzałka oraz rzadkie, znajdujące się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, m.in. kormoran czarny, bąk, kania ruda, błotniak zbożowy, kropiatka, zielonka, derkacz, kulik, sóweczka, sowa błotna, włochatka, wąsatka. Z zasługujących na wyjątkowa uwagę ssaków, na terenie Parku występują popielica, wydra, gacek szary, a prawdopodobnie również wilk.W granicach Parku znajdują się obiekty zabytkowej architektury pochodzące głównie z XIX i początków XX w. m.in.: obiekty sakralne, obiekty użyteczności publicznej, zespoły dworskie, przemysłowe, budynki mieszkalne, stare cmentarze oraz podworskie parki krajobrazowe.

 • Torfowisko Borówki

  [~ 27.9 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko przejściowe, bór bagienny, płytkie dystroficzne jeziorka.