Mapa Kruszyniec

56-200 Kruszyniec

Kruszyniec w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy

  [~ 10 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy znajduje się w południowej części woj. leszczyńskiego i obejmuje dolinę Baryczy i Odry wraz z ich dopływami Orlą, Rowem Polskim i Rowem Śląskim. Mimo braku jezior obszar ten jest atrakcyjny turystycznie i krajobrazowo ze względu na bogate w grzyby i zwierzynę lasy zajmujące ok. 60% powierzchni. Liczne oczka wodne występują w międzywalu Odry i w rozlewiskach Baryczy. Bagnisto-torfowiskowe łąki i zadrzewienia dolin w pobliżu wsi Wyszanów stwarzają dogodne warunki do gniazdowania i żerowania licznych chronionych gatunków ptaków oraz tereny odpoczynku dla migrujących sezonowo ptaków.

 • Dębno

  [~ 16.9 km] Rezerwaty przyrody

  bór mieszany z dominującą sosną (Pinus sp.)

 • Dolinka

  [~ 25.2 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko pełnika europejskiego (Trollius europaeus)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Kompleks leśny Śmigiel-Święcichowa

  [~ 27.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Kompleks leśny Śmigiel-Święcichowa zajmuje zwarty kompleks leśny wraz z doliną rzeki Sanicy o cennych wartościach krajobrazowych i przyrodniczych. Szczególnie w jego części północnej, gdzie czysta rzeczka płynie licznymi meandrami pośród łąk i lasów. Ze względu na atrakcyjność krajobrazową obszar stanowi potencjalne miejsce wypoczynku ludnośco Leszna i okolic. Na terenie tym brak jest zbiorników wodnych. Bardzo małe zaludnienie terenu, brak przemysłu oraz zwartość kompleksu leśnego stanowia sprzyjające warunki bytowania wielu gatunków zwierząt i ptaków. Obszar ten (najmniejszy w woj. leszczyńskim - pow. ok. 90 km2) łączy się korytarzem ekologicznym, od zachodu z OCHK Pojezierze Przemęcko-Wschowskie w rejonie miejscowości Krzycko Małe, Krzycko Wielkie i Koczury, natomiast od wschodu w rejonie miejscowości Goniembice i Lipno z OCHK Pojezierze Krzywińsko-Osieckie.

 • Ostoja Żółwia Błotnego

  [~ 27.8 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko żółwia błotnego (Emys orbicularis) w naturalnym biotopie - bagno połączone z jeziorem w kompleksie leśnym

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Krzywińsko-Osiecki

  [~ 31.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Krzywińsko-Osieckie rozciąga się od granicy z Parkiem Krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego na północy, przez centralną część woj. leszczyńskiego aż do granicy z OCHK Dolina Baryczy na południu. Znajduje się na terenie mezoregionu Równina Kościańska i Pojezierze Krzywińskie neleżące do makroregionu Pojezierze Leszczyńskie oraz w południowej części na terenie Wysoczyzny Leszczyńskiej należącej do makroregionu Nizina Południowowielkopolska. Szczególnie cennymi pod względem krajobrazowym i przyrodniczym sa tereny dolin: Rowu Polskiego i Rowu Śląskiego oraz jeziora okolic Świerczyny. Wysoka lesistośc (ok.40%), liczne jeziora i rzeki oraz bogactwo form rzeźby polodowcowej stanowią o atrakcyjności turystyczno-krajobrazowej tego obszaru. Róznorodność biotopów stwarza dogodne warunki do bytowania licznych gatunków flory i fauny, w tym rzadkich i chronionych gatunków ptaków. Na Obszarze znajdują się trzy rezerwaty przyrody: Ostoja żółwia błotnego, Czerwona Wieś i Torfowisko źródliskowe Gostyń Stary.Zarówno wielkość obszaru, jak i różnorodność ekosystemów zapewniają warunki do swobodnego bytowania i migracji roślin i zwierząt, a także możliwość wykorzystania jego walorów naturalnych dla turystyki i wypoczynku.

 • Grodowiec

  [~ 31.8 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych (lasy z licznymi drzewami pomnikowymi, i roślinami chronionymi, aleje zabytkowe, malownicze oczka wodne), a także kulturowych (liczne zabytki budownictwa sakralnego) i sakralno-pątniczych ( Wzgórza Kultu Religijnego Kalwaria)

 • Radziądz

  [~ 32 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowy z bukiem (Fagus silvatica) o charakterze naturalnego zespołu ubogiego lasu mieszanego

 • Nadodrzański Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 32.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar obejmuje tereny położone w dolinie Odry i chroni cenne, wilgotne siedliska związane z rzeką - podmolłe łąki, lasy i zarośla łęgowe, będace miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt, głównie ptaków.

 • Czerwona Wieś

  [~ 33.2 km] Rezerwaty przyrody

  skupisko jałowca pospolitego (Juniperus communis)

 • Torfowisku Żródliskowe w Gostyniu Starym

  [~ 33.4 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko niskie z rzadkimi gatunkami roślin - kłocią wiechowatą (Cladium mariscus)

 • Przemęcki Park Krajobrazowy

  [~ 34.9 km] Parki krajobrazowe

  Park utworzono w celu ochrony i zachowania jednego z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce z licznymi jeziorami, rzekami i bogactwem form rzeźby polodowcowej. Występują tu 24 jeziora oraz rozległe i malownicze kanały Obry. Ciekawy jest współczesny układ sieci hydrograficznej parku, z charakterystycznym układem szerokich, płaskich rynien jeziornych o układzie radialnym. Występujące tu jeziora powiązane są ze sobą w jeden system ciekami i rowami i położone są wśród malowniczych wzgórz morenowych, w otoczeniu lasów, pól, łąk i torfowisk. Wszystko to sprawia iż krajobraz parku ma wyjątkowy charakter co przyciąga licznych turystów i amatorów sportów wodnych. Szczególnie atrakcyjne pod kątem wykorzystania rekreacyjnego są jaziora: Dominickie, Radomierskie, Olejnickie i Górskie, których linia brzegowa jest płaska i dostępna a tereny wokół mają charakter leśny i leśno-łąkowy. Lasy stanowią ponad 40% powierzchni. Dominują typy siedliskowe lasu suche i świeże (bór mieszany świeży i bór świeży). W drzewostanie występuje głównie sosna, a w podszycie i runie borówka czarna, trzcinnik leśny, gaik błyszczący, borówka brusznica, wrzos pospolity, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, szczawik zajęczy. Oprócz sosnowych, spotyka się również drzewostany olszowe ( na siedliskach wilgotnych, z wiązówką błotną, sitowiem leśnym,kosaćcem zółtym i jaskren rozłogowym w runie), brzozowe, bukowe i świerkowe także stare dąbrowy Różnorodność biotopów stwarza dogodne warunki do bytowania licznych gatunków fauny, w tym rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych, śpiewających i drapieżnych, np. bąk, gągoł, czapla, żuraw, słowik, kania, kobuz i kruk.

 • Jezioro Trzebidzkie

  [~ 35.4 km] Rezerwaty przyrody

  Zeutrofizowany zbiornik wodny z roślinnością wodną i szuwarową stanowiący ostoję oraz miejsca lęgowe ptactwa wodno-błotnego, zachowanie stanowiska żyznej buczyny pomorskiej

 • Uroczysko Wrzosy

  [~ 36 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalne zespoły leśne (ols porzeczkowy i łęg olszowo-jesionowy) z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, drzewami pomnikowymi, lęgowiskami ptaków wodno-błotnych i ostojami zwierząt.

 • Uroczysko Obiszów

  [~ 36.6 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany o cechach zespołu naturalnego