Mapa Wola Kuczkowska

29-145 Wola Kuczkowska

Wola Kuczkowska w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Borek I

  [~ 10.8 km] Rezerwaty przyrody

  las sosnowo-dębowy

 • Ługi

  [~ 14.6 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków wodno-błotnych i bagiennych

 • Cisy w Hucie Starej

  [~ 18.3 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko cisa (Taxus baccata)

 • Bukowa Kępa

  [~ 20.2 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowiska lasów bukowych na podłożu wapiennym i lessowym

 • Sokole Góry

  [~ 20.3 km] Rezerwaty przyrody

  las bukowy i mieszany; wychodnie skał wapiennych ukształtowane erozją

 • Kaliszak

  [~ 20.3 km] Rezerwaty przyrody

  bór jodłowo-sosnowy z domieszką świerka (Picea abies) dębu (Quercus sp.) i buka (Fagus silvatica)

 • Dębowiec I

  [~ 21.1 km] Rezerwaty przyrody

  grąd z lipą szerokolistną (Tilia platyphyllos) oraz łęg wiązowo-jesionowy

 • Wielki Las I

  [~ 21.7 km] Rezerwaty przyrody

  las olszowo-jesionowy z domieszką innych drzew liściastych.

 • Park Krajobrazowy Stawki

  [~ 22.2 km] Parki krajobrazowe

  PARK KRAJOBRAZOWY STAWKI 22 utworzono uchwałą WRN w Częstochowie nr XVI/70/82 z dn. 22.09.1982 r. [Dz. Urz. WRN w Częstochowie nr 2, poz.17].Powierzchnia parku: 1745 haJest to najmniejszy z parków Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (ZJPK). Jako jedyny położony jest poza Wyżyną Krakowską - w Niecce Włoszczowskiej stanowiącej część Niecki Nidziańskiej. Jego krajobraz jest odmienny od jurajskiego, a głównym walorem są cenne zespoły leśne o charakterze zbliżonym do naturalnego. Najcenniejsze lasy objęte są ochroną rezerwatową. Teren parku jest dość płaski, wilgotny, a miejscami podmokły ze względu na liczne obszary źródliskowe. Zachodnia część parku porośnięta jest widnym lasem mieszanym z dębem szypułkowym, klonem, lipą, brzozą, grabem, topolą i sosną w drzewostanie. W lasach wschodniej, wilgotnej części obszaru znaczny udział ma jodła oraz olsza czarna i jesion. W runie występuje wiele rzadkich na niżu gatunków górskich jak skrzyp olbrzymi, bluszcz, niektóre storczyki. Z 55 gatunków występujących tu ptaków warto wymienić bociana czarnego, wilgę, gila, orlika krzykliwego.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych

  [~ 23 km] Obszary chronionego krajobrazu

  OChK Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych jest położony w południowej części woj. częstochowskiego i stanowi otulinę dla Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, tzn. dla Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki.Obszar ten obejmuje tereny Wyżyny Częstochowskiej, której krajobraz charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem oraz interesującymi walorami przyrodniczymi, kulturowymi i turystycznymi. Na szczególną uwagę zasługują wapienne ostańce i inne formy rzeźby terenu (np. tzw. jurajska kuesta). Są to również jedne z najsłynniejszych w Polsce obszarów krasowych, z rozwiniętymi jaskiniami i formami powierzchniowymi. Najcenniejsze zespoły roślinne są związane z występowaniem buczyn i roślinności kserotermicznej. Obszar jest dosyć gęsto zamieszkały i dlatego nosi wyraźne piętno kulturowe. Krajobraz ma charakter rolniczy: mozaika pól, łąk, pastwisk i lasów jest uzupełniona zabudową wiejską - zwartą i rozproszoną.

 • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

  [~ 23.9 km] Parki krajobrazowe

  Park należy do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (ZJPK).Park ten jest największym spośród siedmiu wchodzących w skład ZJPK. Obejmuje najbardziej skalistą i najwyżej położoną część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Krajobraz Parku jest unikatowy w skali kraju. W północnej części jurajskie skały wapienne wznoszą się na wysokość kilkudziesięciu metrów nad powierzchnią Wyżyny, w południowej części tworzą urwiste ściany, doliny i wąwozy, a pojedyncze skałki przybierają kształty pałek, maczug, igielnic czy organów. Charakterystyczną cechą krasowego krajobrazu Parku są liczne jaskinie (ok. 350) z naciekami oraz źródła krasowe zwane wywierzyskami.Najciekawsze zbiorowiska roślinne tego terenu to murawy naskalne, murawy piaskowe, zarośla kserotermiczne oraz buczyna sudecka i bory sosnowe na piaskach. Największą osobliwością florystyczną jest endemit - przytulia krakowska.Park ma również wysokie walory kulturowe, znajdują się tutaj m.in. liczne ruiny średniowiecznych zamków i strażnic zbudowanych na urwistych jurajskich skałach. Istnieje zamysł, by na tych terenach powołać park narodowy.Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych składa się z siedmiu parków położonych na terenie Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej zwanej także Jurą i obejmujących ochroną unikatowy, a jednocześnie największy w Polsce obszar zbudowany ze skał węglanowych oraz największy teren występowania zjawisk krasowych. Cechą charakterystyczną obszaru Jury są występujące tu liczne wychodnie górnojurajskich wapieni, w obrębie których tworzą się różnorodne, kształtowane procesami krasowymi formy skalne oraz jaskinie, których na obszarze ZJPK jest około 1000. Dominujące w krajobrazie Jury skałki wapienne dochodzą do 20 m wysokości i tworzą malownicze skupiska o niezwykłych kształtach. Jaskinie są w większości niewielkich rozmiarów i również tworzą skupiska o długości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Najwiekszą jaskinią jest jaskinia Wierna o długości 1100 m, a najgłębszą jaskinia Studnisko, licząca 68 m głębokości. Bogactwo rzeźby Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej ma bezpośredni wpływ na mozaikowatość i bogactwo siedlisk. Roślinność ZJPK jest mocno zróżnicowana, z wieloma gatunkami górskimi, kserotermicznymi oraz wapieniolubnymi. Fauna tego obszaru również jest bogata. Z licznych gatunków żyjących tu zwierząt warto wymienić przede wszystkim nietoperze ( 12 gatunków ), które znalazły dogodne warunki życia w licznych jaskiniach parków. Ważne i cenne są również walory kulturowe ZJPK, do których należy zaliczyć znaleziska jaskiniowe z okresu środkowego paleolitu, kiedy to zostały one zasiedlone przez człowieka, ruiny budowli obronnych pochodzących z okresu średniowiecza ( tzw. Orle Gniazda) oraz wiele innych zabytków architektury ( zamki, dwory, zespoły pałacowo- parkowe, budowle sakralne).

 • Góra Zborów

  [~ 24.5 km] Rezerwaty przyrody

  skały wapienne tworzące malowniczą grupę ostańców na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

 • Parkowe

  [~ 25.4 km] Rezerwaty przyrody

  dolina rz. Wiercicy porosła lasem bukowym i mieszanym; liczne skałki wapienne o osobliwych kształtach

 • Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 26.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje kompleksy torfowisk wysokich i przejsiowych, olsów, borów sosnowych. Doliny rzeczne porastają lasy liściate łegu jesionowo-olszowego oraz wilgotne grądy. Rezerwat Gaj charakteryzuje się torfowiskami wysokimi, niskimi i przejsciowymi. Rezerwat ornitologiczny Ługi jest miejscem legowym wielu cennych gatunków ptaków.Najważniejszą funkcją obszaru jest ochrona zlewni Pilicy i Nidy oraz zbiornika wód podziemnych Niecka Miechowska.

 • Ostrężnik

  [~ 27 km] Rezerwaty przyrody

  las sosnowo-bukowo-grabowy; w runie śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), ruiny zamczyska, ciekawe formy skalne