Mapa Świniary Stare

Świniary Stare

Świniary Stare w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Zamczysko Turskie

  [~ 17.7 km] Rezerwaty przyrody

  starodrzew lipowy

 • Rytwiany

  [~ 20 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Zbiorowisko grądu typowego z charakterystyczną roślinnością runa, drzewostan przylegający bezpośrednio do murów klasztoru tworzą graby i dęby w wieku ok. 140 lat.

 • Pateraki

  [~ 20.4 km] Rezerwaty przyrody

  Fitocenoza grądu subkontynentalnego o wysokim stopniu wewnętrznego zróżnicowania.

 • Góry Pieprzowe

  [~ 23.6 km] Rezerwaty przyrody

  murawy stepu ostnicowego i zarośla kserotermiczne

 • Jaźwiana Góra

  [~ 23.9 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment lasu obrazujący różne różne stadia regeneracji naturalnego drzewostanu jodłowo-bukoweg o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.

 • Ruszcza

  [~ 25.5 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Zabytkowy park w miejscowości Ruszcza z licznymi drzewami pomnikowymi, dębami, grabami i lipami.

 • Dziki Staw

  [~ 26 km] Rezerwaty przyrody

  Zespół ponad stuletnich drzewostanów modrzewiowych. Krajobraz wzbogaca potorfowe jeziorko z wieloma chronionymi gatunkami fauny i flory

 • Karwów

  [~ 27.2 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Odsłonięcie trzeciorzędowe wapieni detrytycznych, odsłonięcie łupków kambryjskich, stożek martwicowy przy ujściu wód źródlanych do koryta potoku.

 • Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 29.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest pomiędzy dolinami Koprzywianki i Czarnej i obejmuje wschodni kraniec Gór Świętokrzyskich, Pogórza Szydłowskiego i Niecki Połanieckiej. Jest to teren o bardzo urozmaiconej rzeźbie i silnie zalesiony - lasy stanowią ok. 55%, a użytki rolne ok. 40%.

 • Pniów

  [~ 32.6 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko orzecha wodnego (Trapa natans) w starorzeczu Sanu

 • Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim

  [~ 32.8 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany o charakterze przejściowym od bukowego do dębowo-grabowego

 • Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 33.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar obejmuje Wysoczyznę Radogoszczańską. Część obszaru porośnięta jestl asami (dwa większe kompleksy leśne) w których największy udział ma zbiorowisko boru mieszanego na siedliskach wilgotnych Z roślin chronionych występuje tu konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity.

 • OChK - otulina Jeleniowskiego PK

  [~ 34 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar pokrywa się z zasięgiem dawnej otuliny Parku i obejmuje tereny o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, których ochrona zapewni zachowanie cennych walorów parku krajobrazowego.

 • Zielonka

  [~ 35.2 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny fragment grądu wysokiego lipowo-grabowego

 • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 36.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym.Występuje tu duża różnorodność środowisk - od piaszczystych wydm do bagien torfowisk i wód. Rosną tu bory sosnowe i mieszane, lasy mieszane, olsy, łęgi, kwasne łąki, szuwary oczeretowe, mannowe, zbiorowiska wydmowe, ziołoroślowe, trzęślicowe, łąki ostrożeniowe i rajgrasowe.