Mapa Wielgus

28-507 Wielgus

Wielgus w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Koszycko-Opatowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 13.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Dobrze wykształcone kompleksy leśne w postaci zbiorowisk grądowych i świetlistej d_browy. Najpiękniejsze ich fragmenty podlegają ochronie w rezerwatach Kwiatówka, Kłpie na Wyżynie Miechowskiej, Lipny Dół i Lubcza. Obszar posiada duże walory kulturowe: liczne stanowiska archeologiczne, historyczne układy zabudowy miejskiej, zabytki architektury sakralnej, zespoły rezydencjalne i dworsko-parkowe.

 • Wiślisko Kobyle

  [~ 15.9 km] Rezerwaty przyrody

  starorzecze Wisły z bogatymi zbiorowiskami roślinnymi; miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków chronionych

 • Lipówka

  [~ 17 km] Rezerwaty przyrody

  pierwotny starodrzew dębowo-grabowo-lipowy

 • Koło w Puszczy Niepołomickiej

  [~ 19.3 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny las grądowy z grabem (Carpinus betulus) i lipą (Tilia sp.)

 • Gibiel

  [~ 20.5 km] Rezerwaty przyrody

  typowe dla Puszczy Niepołomickiej zbiorowiska leśne

 • Wały

  [~ 21.9 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa z dziewięćsiłem popłocholistnym (Carlina onopordifolia)

 • Dąbie

  [~ 22.9 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa na wzgórzu kredowym

 • Sterczów-Ścianka

  [~ 23.1 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa z omanem wąskolistnym (Inula ensifolia) ostrożeniem pannońskim (Cirsium pannonicum) lnem złocistym (Linum flavum)

 • Dębina III

  [~ 23.3 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowy fragment Puszczy Niepołomickiej

 • Góry Wschodnie

  [~ 24.2 km] Rezerwaty przyrody

  wzgórze gipsowe z roślinnością stepową - miłkiem wiosennym (Adonis vernalis) mikołajkiem polnym (Eryngium campestre) ostnicą włosowatą (Stipa capillata)

 • Zajęcza Góra

  [~ 24.7 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Były kamieniołom górnojurajskich wapieni i zlepieńców z fosforytami, marglami i krzemieniami.

 • Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 24.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar obejmuje Wysoczyznę Szczepanowską, Równinę Buczewską i fragment Niziny Nadwiślańskiej. W krajobrazie wyróżnia sie duży kompleks leśny w rejonie Bratucic i ikilka innych, mniejszych w rejonie Przyborowa. Lasy tworzone są głównie przez zespół sosnowo-dębowego boru mieszanego (27% pow.). Duże znaczenie wśród zbiorowisk maja zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe związane z Niziną Nadwiślańską.We florze na uwagę zasługuje występowanie szafrana spiskiego i paproci - długosza królewskiego.

 • Opalonki

  [~ 24.9 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa na wzgórzu kredowym

 • Wroni Dół

  [~ 25.3 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment grądu bogatego florystycznie, z wieloma gatunkami roślin chronionych

 • Przęślin

  [~ 25.4 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa na wzgórzu gipsowym