Mapa Skroniów

28-300 Skroniów

Skroniów w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Gaj

  [~ 4.4 km] Rezerwaty przyrody

  storczyk - obuwik pospolity (Cypripedium calceolus) w runie lasu dębowego

 • Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 14.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje kompleksy torfowisk wysokich i przejsiowych, olsów, borów sosnowych. Doliny rzeczne porastają lasy liściate łegu jesionowo-olszowego oraz wilgotne grądy. Rezerwat Gaj charakteryzuje się torfowiskami wysokimi, niskimi i przejsciowymi. Rezerwat ornitologiczny Ługi jest miejscem legowym wielu cennych gatunków ptaków.Najważniejszą funkcją obszaru jest ochrona zlewni Pilicy i Nidy oraz zbiornika wód podziemnych Niecka Miechowska.

 • Lubcza

  [~ 16.7 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko miłka wiosennego (Adonis vernalis)

 • Skowronno

  [~ 17.7 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowiska muraw stepowych na wzgórzu kredowym

 • Kwiatówka

  [~ 19.1 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny wielogatunkowy las; w runie gatunki kserotermiczne - szczodrzeniec ruski (Cytisus ruthenicus) złocień baldachogroniasty (Chrysanthemum corymbosum)

 • Lipny Dół koło Książa Wielkiego

  [~ 19.6 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowy las liściasty z lipą drobnolistną (Tilia cordata)

 • Wolica

  [~ 19.8 km] Rezerwaty przyrody

  Ochrona profilu osadów dolnego wapienia muszlowego (środkowy trias)odsłaniających się w ścianach nieczynnego kamieniołomu.

 • OChK - otulina Kozubowskiego PK

  [~ 21.4 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar pokrywa się z zasięgiem dawnej otuliny Parku i obejmuje tereny o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, których ochrona zapewni zachowanie cennych walorów parku krajobrazowego.

 • Gartatowice

  [~ 21.6 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Fragment wyrobiska ze zbiornikiem wodnym oraz centralnie położoną bryłą gipsu; druga część stanowiska jest porośnięta roślinnością kserotermiczną, występują tu gipsy szkieletowe.

 • Wroni Dół

  [~ 21.9 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment grądu bogatego florystycznie, z wieloma gatunkami roślin chronionych

 • Polana Polichno

  [~ 22.9 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność kserotermiczna z licznymi gatunkami chronionymi; rzadkie gatunki owadów

 • Góra Rzepka

  [~ 23.3 km] Rezerwaty przyrody

  wychodnie skał dewońskich; ślady dawnego górnictwa rud ołowiu

 • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy

  [~ 23.9 km] Parki krajobrazowe

  Park obejmuje ochroną fragment górotworu świętokrzyskiego. Reprezentuje wysokie wartości tak w zakresie przyrody żywej, jak i nieożywionej. Urozmaicona morfologia i zróżnicowane pokrycie roślinne, oraz możliwość obserwacji na powierzchni kolejnych faz rozwoju geologicznego tego rejonu, to niektóre z walorów Parku. Na szczególną uwagę zasługują obszary krasowe związane z występowaniem skał węglanowych. Procesy krasowe widoczne na powierzchni, doprowadziły w głębi górotworu do tworzenia się jaskiń, z których najbardziej popularna w Polsce jest jaskinia Raj.Obok wybitnych wartości geologicznych i krajobrazowych obszar Parku charakteryzuje się bogactwem i zróżnicowaniem szaty roślinnej. Wśród siedlisk leśnych występują bory sosnowe i mieszane, dąbrowy, grądy, olsy i łęgi. Flora naczyniowa obejmuje ponad 1000 gatunków, z których 69 objętych jest całkowitą ochroną, 12 częściową, a 42 gatunki są szczególnie rzadkie i zagrożone.Również wśród fauny bezkręgowej występuje wiele rzadkich gatunków. Wśród kręgowców występują chronione gady, płazy, ptaki i ssaki (m. in. nietoperze zimujące w jaskiniach i szczelinach skalnych).Ważnym walorem Parku jest również bogata warstwa historyczno-kulturowa. Występują tu pierwsze ślady pobytu człowieka paleolitycznego i jedne z najstarszych ośrodków osadniczych Małopolski.

 • Góra Zelejowa

  [~ 24.8 km] Rezerwaty przyrody

  wzgórze zbudowane z wapieni paleozoicznych z widocznymi zjawiskami krasowymi; rzadkie i chronione gatunki roślin wśród nich m.in. zawilec wielkokwiatowy (Anemone silvestris)

 • Góra Żakowa

  [~ 24.8 km] Rezerwaty przyrody

  Pozostałości dawnego górnictwa skalnego i kruszcowego, naturalnych wapiennych form skałkowych oraz lasu kserotermicznego z licznymi gatunkami roślin chronionych.