Mapa Syrynia

44-361 Syrynia

Syrynia w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Wielikąt

  [~ 2.8 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Kompleks stawów Lubomskich wraz z obszarami przylegającymi, stwarzające unikatowe warunki dla bytowania i rozrodu ptactwa wodnego.

 • Łężczok

  [~ 12.9 km] Rezerwaty przyrody

  Obszar leśno-stawowy, fragment starorzecza Odry; wielogatunkowy las łęgowy; stanowisko orzecha wodnego (Trapa natans); miejsce lęgowe licznych gatunków ptaków wodnych.

 • Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

  [~ 19.4 km] Parki krajobrazowe

  Obszar Parku należy do mezoregionu Płaskowyżu Rybnickiego i położony jest w obrębie Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej. Powołany został w celu ochrony walorów przyrodniczych tego terenu oraz w celu ochrony dziedzictwa kulturowego Cystersów na Górnym Śląsku. Zakon Cystersów odegrał dominującą rolę w kształtowaniu się cywilizacji i kultury górnośląskiej od połowy XIII wieku do początku XIX wieku Jego działalność przyczyniła się do rozwoju kopalnictwa i przeróbki rud, rozwoju szkolnictwa i działalności kulturalnej poprzez utworzenie pierwszego na tym terenie gimnazjum oraz studium teatralnego, plastycznego i muzycznego. Cystersi pozostawili po sobie cenne zabytki architektury, m.in. dwory w Łężoczku, Stodołach i Zwonowicach czy zespół klasztorno-pałacowy w Rudach Wielkich. Obszar Parku posiada również cenne walory przyrodnicze, godne wzmożonej ochrony w kontekście sąsiedztwa silnie zdegradowanych terenów aglomeracji katowickiej i rybnickiej. Stanowi on pomost ekologiczny pomiędzy dolinami Wisły i Odry, a rejonami podgórskimi Karpat i Sudetów. W lasach rudzich występuje wiele ciekawych roślin, w tym chronionych, m.in. wawrzynek wilczełyko, kłokoczka południowa, bluszcz pospolity, długosz królewski, skrzyp olbrzymi, widłak wroniec. W rezerwacie Łężczok chronione są cenne zespoły leśne: grąd subkontynentalny, łęg wiązowo-jesionowy i olszowy, oraz dąbrowa acidofilna. Dużą powierzchnię rezerwatu zajmują stawy będące miejscem gromadzenia się dużej ilości ptaków. Z tego względu rezerwat jest również zaliczany do ważniejszych polskich i europejskich ostoi ptactwa. Gnieżdżą się tu: kania czarna, bocian czarny, bąk, podgorzałka, kormoran czarny, zalatuje bielik i rybołów.Lasy są miejscem bytowania licznych ssaków (bóbr, wydra), płazów, owadów.Obszar Parku cechuje się również bogactwem przyrody nieożywionej, co ma związek z dużymi zasobami kopalin oraz wód podziemnych.

 • Rozumice

  [~ 24.1 km] Rezerwaty przyrody

  Zbiorowiska leśne o cechach naturalnych z gatunkami chronionymi i rzadkimi.

 • Góra Gipsowa

  [~ 25.4 km] Rezerwaty przyrody

  roślinność stepowa z ostrożeniem pannońskim (Cirsium pannonicum) i kostrzewą walezyjską (Festuca valesiaca)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Wronina-Maciowakszy

  [~ 27.3 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Wróblina-Maciowakszy o powierzchni 5650 ha położony jest w południowo-wschodniej części Płaskowyżu Głubczyckiego.

 • Kopce

  [~ 35.1 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z udziałem lipy (Tilia sp.); w runie cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis) czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) żywiec gruczołowaty (Dentaria

 • Lasek Miejski nad Puncówką

  [~ 38.8 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko na zarośniętym jeziorze z serią sukcesyjną roślinności mechowiskowej mszarnej zaroślowej i leśnej; bogata flora glacjalna licznie występują storczyki, m.in. Trausteinera i Fuchsa (Orchis Trausteineri, O.Fuchsi);

 • Skarpa Wiślicka

  [~ 39.5 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostany bukowe oraz łęgi z pomnikowymi okazami buka i jesionu

 • Lasek Miejski nad Olzą

  [~ 42 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko cieszynianki wiosennej (Hacquetia epipactis) w runie mieszanym

 • Rotuz

  [~ 42.1 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko przejściowe niskie i wysokie z roślinnością bagienną; młaki turzycowe, fragment boru bagiennego i olsu.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Goczałkowice K2

  [~ 43.8 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar cenny przyrodniczo i krajobrazowo położony między Goczałkowicami Zdrój a Czechowicami Dziedzicami, nad jeziorem Goczałkowickim będący korytarzem ekologicznym dla fauny i flory.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Goczałkowice K1

  [~ 44.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar cenny przyrodniczo i krajobrazowo położony między Goczałkowicami Zdrój a Czechowicami Dziedzicami, nad jeziorem Goczałkowickim będący korytarzem ekologicznym dla fauny i flory.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Łęg Zdzieszowicki

  [~ 44.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Las Łęgowy k/Zdzieszowic jest najmniejszym obszarem w województwie i zajmuje powierzchnię 600 ha. Jest to wyizolowany frament lasu łęgowego położony w dolinie Odry.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Goczałkowice K3

  [~ 45 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar cenny przyrodniczo i krajobrazowo położony między Goczałkowicami Zdrój a Czechowicami Dziedzicami, nad jeziorem Goczałkowickim będący korytarzem ekologicznym dla fauny i flory.Obejmuje dwa stawy; Staw Zabrzeszczak i Staw Maciek oraz tereny przylegające o charakterze wodno-błotnym.