Mapa Sosnowiec

Sosnowiec

Sosnowiec w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Ulice

Rejony chronione w okolicy

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dobra-Wilkoszyn

  [~ 6.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar leży w obrębie Niecki Wilkoszyńskiej, na dnie wypełnionego piaskami obniżenia.Kompleks lesny porastający ten teren tworzą głównie bory i lasy mieszane. Obrzeża kompleksu oraz polany śródleśne zajmują łąki lub na terenach bezleśnych i suchych - murawy piaszczyskowe.Roślinność wodna i nadwodna towarzyszy potokowi Łużnik, który wpada do Koziego Brodu- dopływu Białej Przemszy. Fauna i flora są mocno zróżnicowane.Najcenniejsze fragmenty lasu mają chaakter grądowy. na szczególną uwagę zasługują łąki wilgotne z mieczykiem dachówkowatym, goryczką wąskolistną, storczykiem szerokolistnym i kosadźcem syberyjskim.

 • Piliczańsko - Radomszczański Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 11.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Fragment interesującego krajobrazu w granicach miasta. Obszar ten wyróżnia się szczególnymi walorami przyrodnoczo-krajobrazowymi, kulturowymi i historycznymi. Prowadzą przez niego szlaki turystyczne (tzw. szlak Husarii Polskiej oraz Szlak XXV-lecia PTTK).

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórze Doroty

  [~ 11.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Fragment interesującego krajobrazu w granicach miasta.Obszar ten wyróżnia się szczególnymi walorami przyrodnoczo-krajobrazowymi, kulturowymi i historycznymi. Prowadzą przez niego szlaki turystyczne (tzw. szlak Husarii Polskiej oraz Szlak XXV-lecia PTTK).

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Las Grodziecki

  [~ 11.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Fragment interesującego krajobrazu o cechach naturalnych w granicach miasta.Obszar ten wyróżnia się szczególnymi walorami przyrodnoczo-krajobrazowymi, kulturowymi i historycznymi. Prowadzą przez niego szlaki turystyczne (tzw. szlak Husarii Polskiej oraz Szlak XXV-lecia PTTK).

 • Wzgórze Gołonoskie

  [~ 13.6 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Obszar obejmuje starą część cmentarza parafialnego i teren leżący w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i klasztoru w Dąbrowie Górniczej. Obiekt położony jest na gruntach parafi Rzymsko-Katolickiej Św. Antoniego w Gołonogu.

 • Las Murckowski

  [~ 14.6 km] Rezerwaty przyrody

  Buczyna niżowa z pomnikowymi drzewami (150-220 lat) - fragment dawnej Puszczy Śląskiej.

 • Dolina Żabnika

  [~ 14.9 km] Rezerwaty przyrody

  biocenozy wodne i torfowiska niskie i przejsciowe, ze stanowiskami licznych gatunków roślin chronionych i rzadkich

 • Ochojec

  [~ 15.3 km] Rezerwaty przyrody

  Las łęgowy z pomnikowymi okazami blisko 100-letnich olch oraz ze stanowiskami liczydła górskiego (Streptopus amplexifolius).

 • Źródła Kłodnicy

  [~ 16 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Obszar źródliskowy rzeki Kłodnicy składający się z czterech strumieni, które po połączeniu płyną podmokłą doliną o zróżnicowanej szerokości. Jest to jedyny nie zanieczyszczony odcinek tej rzeki, zachowujący cechy naturalne.

 • Stawy Szopienice - Borki

  [~ 16.7 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Atrakcyjne pod względem przyrodniczo- krajobrazowym stawy, powstałe w miejscu wyrobisk kopalnianych wypełnionych wodą i pozostawionych przyrodzie

 • Obszar Chronionego Krajobrazu dla części JurajskichPK

  [~ 18.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  OChK położony w zachodniej części województwa małopolskiego i stanowi otulinę dla części Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, Tenczyńskiego i Dolinki Krakowskie. Obejmuje tereny o atrakcyjnym krajobrazie, porozcinanym krasowymi dolinkami. Obszar jest gęsto zaludniony i wykorzystany rolniczo. Na słabszych glebach rosną bory sosnowe. Mozaikę pól, łąk, pastwisk i lasów uzupełnia zabudowa wsi i miasteczek.

 • Uroczysko Buczyna

  [~ 19.1 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Obszar leśny położony pomiędzy dużymi aglomeracjami miejskimi..Obejmuje kwaśną buczynę niżową z charakterystycznymi dla niej gatukami roślin i zwierząt oraz starym drzewostanem (22 stare drzewa - pomniki przyrody).

 • Blachówka

  [~ 22.6 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Nieczynny fragment wyrobiska dolomitu (skarpy i ściana eksploatacyjna) z siecią korytarzy i sztolni tworzący unikatowy labitrynt podziemi zasiedlonych przez nietoperze.

 • Dolina Rzeki Soły

  [~ 23.2 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Dolina rzeki o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych charakteryzująca się dużą różnorodnością biologiczną oraz będąca korytarzem ekologicznym - drogą migracji wielu gatunków roślin i zwierzat. Wystepują tu cenne lasy i zarośla łęgowe, ędace miekscem bytowania wielu gat. ptaków.

 • Żabie Doły

  [~ 23.7 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Kompleks nieużytków,stawów oraz gruntów rolnych położonych pomiędzy aglomeracjami miejskimi, bardzo ważnyjako miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych.