Mapa Piekary Śląskie

Piekary Śląskie

Piekary Śląskie w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Ulice

Rejony chronione w okolicy

 • Blachówka

  [~ 4.7 km] Stanowiska dokumentacyjne

  Nieczynny fragment wyrobiska dolomitu (skarpy i ściana eksploatacyjna) z siecią korytarzy i sztolni tworzący unikatowy labitrynt podziemi zasiedlonych przez nietoperze.

 • Żabie Doły

  [~ 5.8 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Kompleks nieużytków,stawów oraz gruntów rolnych położonych pomiędzy aglomeracjami miejskimi, bardzo ważnyjako miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych.

 • Segiet

  [~ 9 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalny las bukowy ze świerkiem pospolitym (Picea abies) i sosną (Pinus sp.), m. in. buczyna storczykowa z licznymi gatunkami roślin chronionych; w podziemnych chodnikach starej kopalni zimowisko nietoperzy.

 • Piliczańsko - Radomszczański Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 9.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Fragment interesującego krajobrazu w granicach miasta. Obszar ten wyróżnia się szczególnymi walorami przyrodnoczo-krajobrazowymi, kulturowymi i historycznymi. Prowadzą przez niego szlaki turystyczne (tzw. szlak Husarii Polskiej oraz Szlak XXV-lecia PTTK).

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórze Doroty

  [~ 9.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Fragment interesującego krajobrazu w granicach miasta.Obszar ten wyróżnia się szczególnymi walorami przyrodnoczo-krajobrazowymi, kulturowymi i historycznymi. Prowadzą przez niego szlaki turystyczne (tzw. szlak Husarii Polskiej oraz Szlak XXV-lecia PTTK).

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Las Grodziecki

  [~ 9.7 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Fragment interesującego krajobrazu o cechach naturalnych w granicach miasta.Obszar ten wyróżnia się szczególnymi walorami przyrodnoczo-krajobrazowymi, kulturowymi i historycznymi. Prowadzą przez niego szlaki turystyczne (tzw. szlak Husarii Polskiej oraz Szlak XXV-lecia PTTK).

 • Uroczysko Buczyna

  [~ 10.1 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Obszar leśny położony pomiędzy dużymi aglomeracjami miejskimi..Obejmuje kwaśną buczynę niżową z charakterystycznymi dla niej gatukami roślin i zwierząt oraz starym drzewostanem (22 stare drzewa - pomniki przyrody).

 • Park w Reptach i dolina rzeki Dramy

  [~ 13.4 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Fragment wielkoprzestrzennej kompozycji krajobrazowej obejmującej park zabytkowy w Reptach wraz z przylegajacymi gruntami rolnymi w dolinie rzeki Dramy

 • Stawy Szopienice - Borki

  [~ 15.2 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Atrakcyjne pod względem przyrodniczo- krajobrazowym stawy, powstałe w miejscu wyrobisk kopalnianych wypełnionych wodą i pozostawionych przyrodzie

 • Źródła Kłodnicy

  [~ 17 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Obszar źródliskowy rzeki Kłodnicy składający się z czterech strumieni, które po połączeniu płyną podmokłą doliną o zróżnicowanej szerokości. Jest to jedyny nie zanieczyszczony odcinek tej rzeki, zachowujący cechy naturalne.

 • Ochojec

  [~ 20.9 km] Rezerwaty przyrody

  Las łęgowy z pomnikowymi okazami blisko 100-letnich olch oraz ze stanowiskami liczydła górskiego (Streptopus amplexifolius).

 • Wzgórze Gołonoskie

  [~ 21.8 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Obszar obejmuje starą część cmentarza parafialnego i teren leżący w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i klasztoru w Dąbrowie Górniczej. Obiekt położony jest na gruntach parafi Rzymsko-Katolickiej Św. Antoniego w Gołonogu.

 • Las Murckowski

  [~ 23.2 km] Rezerwaty przyrody

  Buczyna niżowa z pomnikowymi drzewami (150-220 lat) - fragment dawnej Puszczy Śląskiej.

 • Góra Grojec

  [~ 23.7 km] Rezerwaty przyrody

  las porastający wapienne wzgórze z udziałem jawora, buka i jodły

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dobra-Wilkoszyn

  [~ 26.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar leży w obrębie Niecki Wilkoszyńskiej, na dnie wypełnionego piaskami obniżenia.Kompleks lesny porastający ten teren tworzą głównie bory i lasy mieszane. Obrzeża kompleksu oraz polany śródleśne zajmują łąki lub na terenach bezleśnych i suchych - murawy piaszczyskowe.Roślinność wodna i nadwodna towarzyszy potokowi Łużnik, który wpada do Koziego Brodu- dopływu Białej Przemszy. Fauna i flora są mocno zróżnicowane.Najcenniejsze fragmenty lasu mają chaakter grądowy. na szczególną uwagę zasługują łąki wilgotne z mieczykiem dachówkowatym, goryczką wąskolistną, storczykiem szerokolistnym i kosadźcem syberyjskim.