Mapa Lipie

42-165 Lipie

Lipie w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Stawiska

  [~ 4.4 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowy z drzewami pomnikowymi

 • Szachownica

  [~ 4.4 km] Rezerwaty przyrody

  Wapienne wzgórze z jaskiniami; profil geologiczny.

 • Węże

  [~ 8.1 km] Rezerwaty przyrody

  wapienne wzgórze - ostaniec z różnorodnymi zjawiskami krasowymi (jaskinie, leje, żłobki), szczątkami fauny plioceńskiej i florą kserotermiczną

 • Modrzewiowa Góra

  [~ 9.4 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z modrzewiem polskim (Larix polonica)

 • Załęczański Park Krajobrazowy

  [~ 13.6 km] Parki krajobrazowe

  Załęczański Park Krajobrazowy obejmuje najbardziej na północ wysunięte fragmenty Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej - Wyżyny Wieluńskiej. Został utworzony w celu ochrony niepowtarzalnego krajobrazu przełomowej doliny Warty, która omijając wysoki próg masywu Wyżyny Wieluńskiej, przebija się przez skaliste podłoże i malowniczo wije się wśród wapiennych wzgórz - jurajskich ostańców. Teren ten jest bogaty w zjawiska krasowe - jaskinie, leje, szczeliny, studnie i pola lapiazowe. Wyżyna Wieluńska przykryta jest prawie całkowicie osadami trzecio- i czwartorzędowymi. W wapiennych utworach górnej jury występują liczne skamieniałości fauny morskiej: amonity, jeżowce, małże i gąbki. Można je obserwować w wielu znajdujących się na tym terenie kamieniołomach oraz naturalnych odsłonięciach w dolinie Warty (rez.Węże, Przywóz, Załęcze Małe, Bobrownik i inne).Na terenie Parku spotkać można także inne typy krajobrazu: wzgórza morenowe i równiny sandrowe.Roślinność Parku jest bogata a na jej skład gatunkowy duży wpływ ma wapienne podłoże.Obecność roślinności wapieniolubnej jest dowodem na ścisły związek obszaru Parku z Jurą Polską. Występuje ona na wapiennych ostańcach np: na Górze Zelce i Górze Św. Genowefy, gdzie rosną wapieniolubne paprocie - zanokcica skalna i murowa, paprotnica krucha, murawy kserotermiczne, murawy naskalne z kostrzewą bladą, czosnkiem skalnym i rojnikem pospolitym. W dolinie Warty na piaskach plejstoceńskich wykształciły się murawy piaskowe z kocankami piaskowymi i rozchodnikiem ostrym, poprzecinane zaroślami jałowca i żarnowca i wrzosowiskami. Decydują one o bioterapeutycznych właściwościach miejscowego klimatu. W starorzeczach i rozlewiskach Warty występują fitocenozy roślin wodnych z chronionym grążelem żółtym i grzybieniem północnycm. Lasy zajmują około 50 % powierzchni Parku i są to głównie antropogeniczne drzewostany sosnowe. Niewielkie powierzchnie półnaturalnych lasów liściastych występujące we wschodniej i południowej części Parku objęto ochroną w rezerwatach Dąbrowa w Niżankowicach ,Stawiska i Bukowa Góra. W rezerwatach geologicznych Szachownica i Węże oprócz wapiennych ostańców i na uwagę zasłujują licznie żyjące w jaskiniach nietoperze (10 gat.) .W faunie Parku wyróżnia się świat owadów, szczególnie motyli, chrząszczy oraz szarańczaków. Z doliną rzeki Warty i jej rozlewiskami związanych jest wiele gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych, które znalazły tu dogodne warunki do żerowania i gniazdowania, np.łabądź niemy, liczne gatunki kaczek (krzyżówka, cyranka), tracz nurogęś, wodnik, brodziec krwawodziób. W lasach spotyka się jarząbka, słonkę, muchołówki, drozdy, gile, kruki i wiele innych.

 • Dąbrowa w Niżankowicach

  [~ 13.6 km] Rezerwaty przyrody

  Rzadkie w Polsce zbiorowisko acidofilnej dąbrowy.

 • Dębowa Góra

  [~ 16.3 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany w runie wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) i bluszcz pospolity (Hedera helix)

 • Zamczysko I

  [~ 19.1 km] Rezerwaty przyrody

  wzgórze z wałami obronnymi porośnięte lasem dębowym; ślady dawnego zamczyska

 • Mokry Las

  [~ 19.4 km] Rezerwaty przyrody

  fragment grądu z udziałem jodły pospolitej (Abies alba)

 • Murowaniec

  [~ 22.9 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z dużym udziałem jodły (Abies alba)

 • Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą

  [~ 25.3 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na Wyżynie Małopolskiej w makroregionie Wyżyny Woźniacko - Wieluńskiej. W rzeźbie terenu obszaru Parku można wyróżnić szereg form związanych z poszczególnymi jednostkami morfologicznymi. W obrębie Garbu Herbskiego oraz Progu Woźniackiego występują niewysokie wzniesienia oraz izolowane pagóry i zaokrąglone garby, natomiast wysoczyzna polodowcowa jest przeważnie płaską bądź lekko falistą powierzchnią opadającą łagodnie w kierunku doliny rzeki Liswarty.Pod względem hydrograficznym obszar Parku leży w zasięgu zlewni rzeki Warty i Małej Panwi. Główną rzeką obszaru jest Liswarta charakteryzująca się dużą ilością małych cieków bocznych na których powstało szereg zbiorników wodnych wykorzystywanych do celów hodowlanych i retencyjnych.Lasy zajmują 57% powierzchni Parku i są głównym jego walorem Występuje tu kilkanaście leśnych zespołów roślinnych z których większość to monokultury sosnowe pochodzenia antropogenicznego. Dominuje suboceaniczny bór świeży, znacznie zróżnicowany, od wariantu suchego do wilgotnego. Spotykane są również fragmenty boru bagiennego oraz bagiennego boru trzcinnikowego. Często występującym zbiorowiskiem jest również kontynentalny bór mieszany, obejmujący naturalne zbiorowiska dębowo - sosnowe. Na siedliskach wilgotnych dominują zbiorowiska łęgowe, np. łęg jesionowo- olszowy, a w silnie zabagnionych obniżeniach terenu występuje ols porzeczkowy. Występuje tu również cenny podgórski łęg jesionowy z interesującymi gatunkami górskimi jak np.. liczydło górskie, ciemiężyca zielona przetacznik górski i inne. Cennymi zbiorowiskami występującymi na terenie parku jest również subkontynentalny grąd niski, kwaśna buczyna niżowa oraz rzadka świetlista dąbrowa z dominującym dębem i bogatym runem w którym spotkać można m. in. lilię złotogłów, orlika pospolitego czy relikt - koniczynę łubinowatą. W dolinie Liswarty oraz przy brzegach licznych zbiorników wodnych występuje roślinność wodno - bagienna, szywarowa i torfowiskowa. Fauna reprezentowana jest przez kilkadziesiąt gatunków ptaków, gadów, płazów i ssaków oraz dużą ilość bezkręgowców. Wiele spośród występujących gatunków podlega ochronie prawnej, całkowitej lub częściowej.

 • Cisy w Łebkach

  [~ 25.3 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko cisa (Taxus baccata)

 • Cisy nad Liswartą

  [~ 27.6 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko cisa (Taxus baccata)

 • Ożarowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  [~ 29.1 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Ożarowski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na południowym skraju województwa, nad Prosną. Jest to teren zalesiony łączący się z obszarem Nadwarciańskim.

 • Cisy koło Siwakowa

  [~ 31.6 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko cisa (Taxus baccata)