Mapa Aleksandria Pierwsza

42-274 Aleksandria Pierwsza

Aleksandria Pierwsza w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Rajchowa Góra

  [~ 8.3 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z udziałem sosny (Pinus silvestris) świerka (Picea abies) buka (Fagus silvatica) dębu (Quercus sp.) i modrzewia (Larix polonica)

 • Muszkowicki Las Bukowy

  [~ 11.8 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny las bukowy i fragmenty przystrumykowych łęgów

 • Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą

  [~ 11.9 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest na Wyżynie Małopolskiej w makroregionie Wyżyny Woźniacko - Wieluńskiej. W rzeźbie terenu obszaru Parku można wyróżnić szereg form związanych z poszczególnymi jednostkami morfologicznymi. W obrębie Garbu Herbskiego oraz Progu Woźniackiego występują niewysokie wzniesienia oraz izolowane pagóry i zaokrąglone garby, natomiast wysoczyzna polodowcowa jest przeważnie płaską bądź lekko falistą powierzchnią opadającą łagodnie w kierunku doliny rzeki Liswarty.Pod względem hydrograficznym obszar Parku leży w zasięgu zlewni rzeki Warty i Małej Panwi. Główną rzeką obszaru jest Liswarta charakteryzująca się dużą ilością małych cieków bocznych na których powstało szereg zbiorników wodnych wykorzystywanych do celów hodowlanych i retencyjnych.Lasy zajmują 57% powierzchni Parku i są głównym jego walorem Występuje tu kilkanaście leśnych zespołów roślinnych z których większość to monokultury sosnowe pochodzenia antropogenicznego. Dominuje suboceaniczny bór świeży, znacznie zróżnicowany, od wariantu suchego do wilgotnego. Spotykane są również fragmenty boru bagiennego oraz bagiennego boru trzcinnikowego. Często występującym zbiorowiskiem jest również kontynentalny bór mieszany, obejmujący naturalne zbiorowiska dębowo - sosnowe. Na siedliskach wilgotnych dominują zbiorowiska łęgowe, np. łęg jesionowo- olszowy, a w silnie zabagnionych obniżeniach terenu występuje ols porzeczkowy. Występuje tu również cenny podgórski łęg jesionowy z interesującymi gatunkami górskimi jak np.. liczydło górskie, ciemiężyca zielona przetacznik górski i inne. Cennymi zbiorowiskami występującymi na terenie parku jest również subkontynentalny grąd niski, kwaśna buczyna niżowa oraz rzadka świetlista dąbrowa z dominującym dębem i bogatym runem w którym spotkać można m. in. lilię złotogłów, orlika pospolitego czy relikt - koniczynę łubinowatą. W dolinie Liswarty oraz przy brzegach licznych zbiorników wodnych występuje roślinność wodno - bagienna, szywarowa i torfowiskowa. Fauna reprezentowana jest przez kilkadziesiąt gatunków ptaków, gadów, płazów i ssaków oraz dużą ilość bezkręgowców. Wiele spośród występujących gatunków podlega ochronie prawnej, całkowitej lub częściowej.

 • Cisy w Łebkach

  [~ 11.9 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko cisa (Taxus baccata)

 • Zamczysko I

  [~ 14.1 km] Rezerwaty przyrody

  wzgórze z wałami obronnymi porośnięte lasem dębowym; ślady dawnego zamczyska

 • Cisy nad Liswartą

  [~ 14.7 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko cisa (Taxus baccata)

 • Góra Grojec

  [~ 15.6 km] Rezerwaty przyrody

  las porastający wapienne wzgórze z udziałem jawora, buka i jodły

 • Dębowa Góra

  [~ 16 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany w runie wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) i bluszcz pospolity (Hedera helix)

 • Jeleniak Mikuliny

  [~ 19 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce lęgowe żurawia (Grus grus); stawy w otoczeniu borów sosnowych

 • Zielona Góra

  [~ 20.9 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowo-grabowy z bukiem (Fagus silvatica); wychodnie skał wapiennych ukształtowane erozją

 • Modrzewiowa Góra

  [~ 25.3 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z modrzewiem polskim (Larix polonica)

 • Cisy koło Siwakowa

  [~ 28.9 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne stanowisko cisa (Taxus baccata)

 • Ostrężnik

  [~ 33.5 km] Rezerwaty przyrody

  las sosnowo-bukowo-grabowy; w runie śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), ruiny zamczyska, ciekawe formy skalne

 • Parkowe

  [~ 34.2 km] Rezerwaty przyrody

  dolina rz. Wiercicy porosła lasem bukowym i mieszanym; liczne skałki wapienne o osobliwych kształtach

 • Stawiska

  [~ 35.2 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowy z drzewami pomnikowymi