Mapa Międzyświeć

43-430 Międzyświeć

Międzyświeć w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Skarpa Wiślicka

  [~ 3.5 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostany bukowe oraz łęgi z pomnikowymi okazami buka i jesionu

 • Morzyk

  [~ 7.4 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu o charakterze grądu subatlantyckiego i buczyny karpackiej

 • Dolina Łańskiego Potoku

  [~ 9.7 km] Rezerwaty przyrody

  Naturalne zbiorowiska podgórskiego łęgu jesionowego i nadrzecznej olszyny górskiej

 • Zadni Gaj

  [~ 9.8 km] Rezerwaty przyrody

  cis (Taxus baccata) na naturalnym stanowisku

 • Czantoria

  [~ 10.4 km] Rezerwaty przyrody

  dolnoreglowe zbiorowiska leśne o charakterze naturalnym

 • Kopce

  [~ 10.9 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z udziałem lipy (Tilia sp.); w runie cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis) czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) żywiec gruczołowaty (Dentaria

 • Lasek Miejski nad Puncówką

  [~ 11.2 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko na zarośniętym jeziorze z serią sukcesyjną roślinności mechowiskowej mszarnej zaroślowej i leśnej; bogata flora glacjalna licznie występują storczyki, m.in. Trausteinera i Fuchsa (Orchis Trausteineri, O.Fuchsi);

 • Lasek Miejski nad Olzą

  [~ 13.6 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko cieszynianki wiosennej (Hacquetia epipactis) w runie mieszanym

 • Rotuz

  [~ 13.6 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko przejściowe niskie i wysokie z roślinnością bagienną; młaki turzycowe, fragment boru bagiennego i olsu.

 • Stok Szyndzielni

  [~ 16.2 km] Rezerwaty przyrody

  las bukowy z domieszką jaworu (Acer pseudoplatanus) jodły pospolitej (Abies alba) i świerka (Picea abiies)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Goczałkowice K2

  [~ 20.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar cenny przyrodniczo i krajobrazowo położony między Goczałkowicami Zdrój a Czechowicami Dziedzicami, nad jeziorem Goczałkowickim będący korytarzem ekologicznym dla fauny i flory.

 • Dolina Wapienicy

  [~ 20.6 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Zespół przyr- krajobrazowy obejmuje Park ekologiczny Dolina Wapienicy w Bielsku Białej. Jest to teren o wysokich walorach przyrodniczych i turystycznych w przeważającej części zalesiony.

 • Sarni Stok

  [~ 20.9 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Cenny przyrodniczo obszar w granicach aglomeracji miejskiej.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Goczałkowice K3

  [~ 20.9 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar cenny przyrodniczo i krajobrazowo położony między Goczałkowicami Zdrój a Czechowicami Dziedzicami, nad jeziorem Goczałkowickim będący korytarzem ekologicznym dla fauny i flory.Obejmuje dwa stawy; Staw Zabrzeszczak i Staw Maciek oraz tereny przylegające o charakterze wodno-błotnym.

 • Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

  [~ 21.6 km] Parki krajobrazowe

  Park położony na obszarze masywu Beskidu Śląskiego. Tworzą go dwa pasma górskie, Stożka i Czantorii oraz Baraniej Góry, zbudowane głównie z piaskowca godulskiego. Różna odporność na erozję poszczególnych warstw tego piaskowca powoduje, iż w krajobrazie Beskidu występuje szereg malowniczych form skalnych, takich jak progi i wodospady w dolinach potoków, liczne formy skałkowe (np. skałki na Kobylej o wys. 15 m, czy też skałki na szczycie Malinowskiej Skały), różnorodne formy osuwiskowe powierzchniowe i podziemne (nisze i niecki na stromych zboczach, szczeliny i jaskinie pod powierzchnią). Najbardziej znaną i jednocześnie najgłębszą jaskinią Beskidu Śląskiego jest Jaskinia Malinowska (Ondraszka), o długości 164 m i głębokości 22,5 m. Niektóre z nich są dodatkowo chronione jako pomniki przyrody np. Jaskinia w Trzech Kopcach, Jaskinia Malinowska, Salmopolska, Jaskinia w Stołowie czy Lodowa w Szczyrku.Z północno-zachodnich stoków Baraniej Góry, na wysokości 1100 m, wypływają źródła Czarnej Wisełki. Mają one charakterystyczną postać tzw. wykapów, czyli mozaiki oczek wodnych, z których wypływa sieć strużek łączących się w potok Czarna Wisełka. Lasy Beskidu Śląskiego, to głównie (70%) sztuczne nasadzenia monokultury świerkowej. Naturalny las jodłowo-bukowo-świerkowy w wieku około 200 lat, zachował się tylko na północno-zachodnich stokach Baraniej Góry. W celu ochrony i zachowania tego ostatniego fragmentu pierwotnego lasu o puszczańskim charakterze, utworzono tu rezerwat Barania Góra. Również rezerwaty Zadni Gaj, chroniący stare cisy oraz Stok Szyndzielni, chroniący 140-letnią buczynę karpacką, są świadectwem dawnych drzewostanów porastających niegdyś te tereny. Ponieważ teren Beskidu Śląskiego jest odwiedzany przez rzesze turystów, tak w sezonie zimowym jak i letnim, zagospodarowanie turystyczne jest dość intensywne. Oprócz obiektów należących do PTTK, istnieje tutaj rozbudowana sieć pensjonatów i kwater prywatnych. Również gęsta sieć szlaków turystycznych, udostępnianych, tak latem jak i zimą (szlaki narciarskie) jest przygotowana na obsługę dużej ilości użytkowników.