Mapa Gabrielów

98-320 Gabrielów

Gabrielów w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Mokry Las

  [~ 9.1 km] Rezerwaty przyrody

  fragment grądu z udziałem jodły pospolitej (Abies alba)

 • Hołda

  [~ 10.1 km] Rezerwaty przyrody

  Kompleks dobrze zachwanych, naturalnych lasów niżowych, mocno zróżnicowanych siedliskowo (fitocenozy grądowe, łęgowe i borowe), z gatunkami roślin chronionych.

 • Załęczański Park Krajobrazowy

  [~ 14.2 km] Parki krajobrazowe

  Załęczański Park Krajobrazowy obejmuje najbardziej na północ wysunięte fragmenty Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej - Wyżyny Wieluńskiej. Został utworzony w celu ochrony niepowtarzalnego krajobrazu przełomowej doliny Warty, która omijając wysoki próg masywu Wyżyny Wieluńskiej, przebija się przez skaliste podłoże i malowniczo wije się wśród wapiennych wzgórz - jurajskich ostańców. Teren ten jest bogaty w zjawiska krasowe - jaskinie, leje, szczeliny, studnie i pola lapiazowe. Wyżyna Wieluńska przykryta jest prawie całkowicie osadami trzecio- i czwartorzędowymi. W wapiennych utworach górnej jury występują liczne skamieniałości fauny morskiej: amonity, jeżowce, małże i gąbki. Można je obserwować w wielu znajdujących się na tym terenie kamieniołomach oraz naturalnych odsłonięciach w dolinie Warty (rez.Węże, Przywóz, Załęcze Małe, Bobrownik i inne).Na terenie Parku spotkać można także inne typy krajobrazu: wzgórza morenowe i równiny sandrowe.Roślinność Parku jest bogata a na jej skład gatunkowy duży wpływ ma wapienne podłoże.Obecność roślinności wapieniolubnej jest dowodem na ścisły związek obszaru Parku z Jurą Polską. Występuje ona na wapiennych ostańcach np: na Górze Zelce i Górze Św. Genowefy, gdzie rosną wapieniolubne paprocie - zanokcica skalna i murowa, paprotnica krucha, murawy kserotermiczne, murawy naskalne z kostrzewą bladą, czosnkiem skalnym i rojnikem pospolitym. W dolinie Warty na piaskach plejstoceńskich wykształciły się murawy piaskowe z kocankami piaskowymi i rozchodnikiem ostrym, poprzecinane zaroślami jałowca i żarnowca i wrzosowiskami. Decydują one o bioterapeutycznych właściwościach miejscowego klimatu. W starorzeczach i rozlewiskach Warty występują fitocenozy roślin wodnych z chronionym grążelem żółtym i grzybieniem północnycm. Lasy zajmują około 50 % powierzchni Parku i są to głównie antropogeniczne drzewostany sosnowe. Niewielkie powierzchnie półnaturalnych lasów liściastych występujące we wschodniej i południowej części Parku objęto ochroną w rezerwatach Dąbrowa w Niżankowicach ,Stawiska i Bukowa Góra. W rezerwatach geologicznych Szachownica i Węże oprócz wapiennych ostańców i na uwagę zasłujują licznie żyjące w jaskiniach nietoperze (10 gat.) .W faunie Parku wyróżnia się świat owadów, szczególnie motyli, chrząszczy oraz szarańczaków. Z doliną rzeki Warty i jej rozlewiskami związanych jest wiele gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych, które znalazły tu dogodne warunki do żerowania i gniazdowania, np.łabądź niemy, liczne gatunki kaczek (krzyżówka, cyranka), tracz nurogęś, wodnik, brodziec krwawodziób. W lasach spotyka się jarząbka, słonkę, muchołówki, drozdy, gile, kruki i wiele innych.

 • Dąbrowa w Niżankowicach

  [~ 14.2 km] Rezerwaty przyrody

  Rzadkie w Polsce zbiorowisko acidofilnej dąbrowy.

 • Winnica

  [~ 19.2 km] Rezerwaty przyrody

  Odkrywka margla jurajskiego z murawami i zaroślami kserotermiczne z rzadkimi gatunkami roślin

 • Węże

  [~ 19.8 km] Rezerwaty przyrody

  wapienne wzgórze - ostaniec z różnorodnymi zjawiskami krasowymi (jaskinie, leje, żłobki), szczątkami fauny plioceńskiej i florą kserotermiczną

 • Chrząstowsko-Widawski OChK

  [~ 22.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar obejmuje doliny rzek Widawki i Chrząstawy wraz z terenami przyległymi.

 • Murowaniec

  [~ 22.8 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z dużym udziałem jodły (Abies alba)

 • Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

  [~ 23.2 km] Parki krajobrazowe

  Obszar Parku położony jest w centralnej części Niziny Południowowielkopolskiej, w Kotlinie Sieradzkiej i Szczercowskiej. Głównym przedmiotem ochrony jest wyjątkowo urozmaicony krajobrazowo i cenny przyrodniczo węzeł hydrograficzny rzeki Warty i jej dopływów Oleśnicy i Widawki. Rzeźba parku wyróżnia się na tle monotonnego krajobrazu nizinnego terenów sąsiadujących. Warta na niektórych odcinkach płynie zakolami tworząc starorzecza, zbocza jej doliny są miejscami wysokie i strome (do 45 m wys.), z systemem teras, bocznych dolinek i parowów, w których dnach płyną wody licznych żródeł. Gdzieniegdzie występują odkrywki wapieni jurajskich. Oprócz walorów widokowych obszar parku posiada duże walory przyrodnicze. Lasów jest mało, zajmują one zaledwie 21% powierzchni parku. Są to głównie monokultury sosnowe, zachowały się także małe fragmenty borów mieszanych, łęgów olszowych, borów bagiennych, grądów. Niezwykle cenne są zbiorowiska nieleśne o charakterze naturalnym i półnaturalnym Występują tu ciekawe zespoły łąkowe, bagienne, szuwarowe i wodne. Na podłożu wapiennym wykształciły się murawy kserotermiczne oraz zarośla tarniny z ligustrem i berberysem. Na torfowiskach rosną rośliny objęte ochroną jak: rosiczka okrągłolistna, kruszczyk szerokolistny, bagno zwyczajne, widłaki oraz inne jak żurawina błotna, liczne gatunki mchów. W rozlewiskach rzecznych spotyka się grążele żółte i grzybienie białe. W faunie parku przeważają głównie zwierzęta związane z siedliskami nieleśnymi - łąkami, i wodami. Nad brzegami rzek i rozlewisk żyją wydry i bobry, są to również doskonałe ostoje dla ptaków wodno - błotnych, takich jak: żuraw, derkacz, rycyk, zimorodek, czajka, błotniak łąkowy, krzyżówka, zimorodek.

 • Nowa Wieś

  [~ 23.4 km] Rezerwaty przyrody

  ols i grąd wilgotny z jodłą pospolitą (Abies alba) i bukiem (Fagus silvatica) pzry granicy ich zasięgu

 • Szachownica

  [~ 23.4 km] Rezerwaty przyrody

  Wapienne wzgórze z jaskiniami; profil geologiczny.

 • Paza

  [~ 24.1 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu - żyznej buczyny

 • Korzeń

  [~ 25.2 km] Rezerwaty przyrody

  Torfowisko o charakterze przejściowym z dobrze zachowanymi fitocenozami olsu torfowego i porzeczkowego.

 • Stawiska

  [~ 25.6 km] Rezerwaty przyrody

  las dębowy z drzewami pomnikowymi

 • Grabica

  [~ 25.8 km] Rezerwaty przyrody

  Kompleks śródleśnych torfowisk przejściowych i niskich oraz eutroficznych bagien z udziałem licznych gatunków roślin chronionych.