Mapa Kurnędz

97-330 Kurnędz

Kurnędz w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Ulice

Rejony chronione w okolicy

 • Jaksonek

  [~ 3.2 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko zimoziołu północnego (Linnaea borealis)

 • Sulejowski Park Krajobrazowy

  [~ 8.2 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest nad środkową Pilicą, na terenie trzech jednostek fizyczno - geograficznych: Równiny Piotrkowskiej, Wzgórz Radomszczańskich i Wzgórz Opoczyńskich. W granicach parku znajduje się fragment doliny rzeki Pilicy oraz zbiornik Sulejowski wraz z cennymi przyrodniczo i krajobrazowo terenami przyległymi. Dolinę Pilicy znajdującą się w granicach parku charakteryzuje mało zmieniony krajobraz a towarzyszące jej wysoczyzny - dobrze zachowana szata roślinna z fragmentami puszczańskiej przyrody. W lasach parku stwierdzono obecność 14 zespołów leśnych i zaroślowych, występują tu również ciekawe zbiorowiska łąkowe i torfowiskowe oraz murawy piaszczyste i nawapienne. Na terenie parku znaleziono 35 gatunków roślin podlegających całkowitej ochronie i 15 gatunków objętych ochroną częściową m.in. długosza królewskiego, zimoziół północny, widłak wroniec i wiele odmian storczyków. Najcenniejsze fragmenty Puszczy Pilickiej chronione są w licznych rezerwatach ( 10 rezerwatów na terenie parku i otuliny).Bardzo, unikatowa fauna parku należy do najcenniejszych i najlepiej zbadanych w Polsce środkowej. Odnotowano obecność 39 gatunków ssaków, m.in. wilka, bobra, jenota, wydry i łosia. W wodach Zbiornika Sulejowskiego, rzeki Pilicy i dopływów żyje 35 gatunków ryb i krągłoustych, z których dwa gatunki- minóg ukraiński i koza złotawa znajduje się w Czerwonej Księdze zwierząt rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Spotyka się tutaj również 12 gatunków płazów i 5 gatunków gadów, w tym 12 chronionych, np. ropucha paskówka. Rozbudowana sieć hydrograficzna oraz rozległe kompleksy leśne parku przyciągają wiele gatunków ptaków. Żyją tu bociany czarne, orzechówki, siniaki, muchołówki, mysikróliki, jarząbki, dzięcioły, myszołowy i jastrzębie. Nad Pilicą i jej dopływami występuje, m.in. perkoz rdzawoszyi, bąk, cyraneczka, płaskonos, gągoł, mewa mała, rybitwa. Piękno naturalnego krajobrazu parku dopełniają cenne zabytki architektury, np. Opactwo Cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu, ruiny zamku w Majkowicach i Bąkowej Górze.

 • Lubiaszów

  [~ 10 km] Rezerwaty przyrody

  bogaty las grądowy z jodłą (Abies alba)

 • Las Jabłoniowy

  [~ 10.7 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu z dzikimi gatunkami drzew i krzewów owocowych, a szczególnie jabłoni leśnej i gruszy pospolitej

 • Wielkopole

  [~ 12.3 km] Rezerwaty przyrody

  naturalny drzewostan jodłowy

 • Gaik

  [~ 12.9 km] Rezerwaty przyrody

  grąd ze starymi dębami (Quercus sp.)- reliktowy krajobraz leśny rezydencji łowieckiej z XIX w. w Spale

 • Błogie

  [~ 13.3 km] Rezerwaty przyrody

  grąd i gór jodłowy- naturalne zespoły leśne z jodłą (Abies alba)

 • Meszcze

  [~ 13.4 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan lipy drobnolistnej (Tilia cordata) w otoczeniu monokultur sosnowych

 • Diabla Góra

  [~ 14.5 km] Rezerwaty przyrody

  miejsce bitew partyzanckich; wychodnie skał piaskowcowych

 • Czarny Ług

  [~ 16.1 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko wysokie typu atlantyckiego ze stanowiskiem bagnicy torfowej

 • Twarda

  [~ 16.3 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan jodłowy na granicy zasięgu jodły (Abies alba)

 • Dęby w Meszczach

  [~ 19.8 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowiska o charakterze naturalnym - grąd i bór mieszany z pomnikowymi drzewami; bogata fauna i flora

 • Jawora

  [~ 21.6 km] Rezerwaty przyrody

  rzadkie na niżu rośliny leśne; łęg górski

 • Jodły Sieleckie

  [~ 23.8 km] Rezerwaty przyrody

  Siedlisko naturalnie odnawiającej się jodły. Na terenie istnieją slady po wydobywaniu syderytowych rud żelaza metodą duklową

 • Sługocice

  [~ 24.2 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko żywca dziewięciolistnego (Dentaria enneaphyllos) - rośliny górskiej rzadko występującej na niżu