Mapa Wola Bykowska

97-306 Wola Bykowska

Wola Bykowska w Google Earth

Rejony chronione w okolicy

 • Dęby w Meszczach

  [~ 0.5 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowiska o charakterze naturalnym - grąd i bór mieszany z pomnikowymi drzewami; bogata fauna i flora

 • Meszcze

  [~ 8.6 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan lipy drobnolistnej (Tilia cordata) w otoczeniu monokultur sosnowych

 • Las Jabłoniowy

  [~ 11.4 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu z dzikimi gatunkami drzew i krzewów owocowych, a szczególnie jabłoni leśnej i gruszy pospolitej

 • Lubiaszów

  [~ 14.7 km] Rezerwaty przyrody

  bogaty las grądowy z jodłą (Abies alba)

 • Sulejowski Park Krajobrazowy

  [~ 16.4 km] Parki krajobrazowe

  Park położony jest nad środkową Pilicą, na terenie trzech jednostek fizyczno - geograficznych: Równiny Piotrkowskiej, Wzgórz Radomszczańskich i Wzgórz Opoczyńskich. W granicach parku znajduje się fragment doliny rzeki Pilicy oraz zbiornik Sulejowski wraz z cennymi przyrodniczo i krajobrazowo terenami przyległymi. Dolinę Pilicy znajdującą się w granicach parku charakteryzuje mało zmieniony krajobraz a towarzyszące jej wysoczyzny - dobrze zachowana szata roślinna z fragmentami puszczańskiej przyrody. W lasach parku stwierdzono obecność 14 zespołów leśnych i zaroślowych, występują tu również ciekawe zbiorowiska łąkowe i torfowiskowe oraz murawy piaszczyste i nawapienne. Na terenie parku znaleziono 35 gatunków roślin podlegających całkowitej ochronie i 15 gatunków objętych ochroną częściową m.in. długosza królewskiego, zimoziół północny, widłak wroniec i wiele odmian storczyków. Najcenniejsze fragmenty Puszczy Pilickiej chronione są w licznych rezerwatach ( 10 rezerwatów na terenie parku i otuliny).Bardzo, unikatowa fauna parku należy do najcenniejszych i najlepiej zbadanych w Polsce środkowej. Odnotowano obecność 39 gatunków ssaków, m.in. wilka, bobra, jenota, wydry i łosia. W wodach Zbiornika Sulejowskiego, rzeki Pilicy i dopływów żyje 35 gatunków ryb i krągłoustych, z których dwa gatunki- minóg ukraiński i koza złotawa znajduje się w Czerwonej Księdze zwierząt rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Spotyka się tutaj również 12 gatunków płazów i 5 gatunków gadów, w tym 12 chronionych, np. ropucha paskówka. Rozbudowana sieć hydrograficzna oraz rozległe kompleksy leśne parku przyciągają wiele gatunków ptaków. Żyją tu bociany czarne, orzechówki, siniaki, muchołówki, mysikróliki, jarząbki, dzięcioły, myszołowy i jastrzębie. Nad Pilicą i jej dopływami występuje, m.in. perkoz rdzawoszyi, bąk, cyraneczka, płaskonos, gągoł, mewa mała, rybitwa. Piękno naturalnego krajobrazu parku dopełniają cenne zabytki architektury, np. Opactwo Cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu, ruiny zamku w Majkowicach i Bąkowej Górze.

 • Czarny Ług

  [~ 18.8 km] Rezerwaty przyrody

  torfowisko wysokie typu atlantyckiego ze stanowiskiem bagnicy torfowej

 • Molenda

  [~ 22 km] Rezerwaty przyrody

  naturalne zespoły leśne z jodłą (Abies alba)

 • Jaksonek

  [~ 22.1 km] Rezerwaty przyrody

  stanowisko zimoziołu północnego (Linnaea borealis)

 • Wolbórka

  [~ 22.4 km] Rezerwaty przyrody

  źródliska rzeki Wolbórki porośnięte olsem i łęgiem jesionowo-olszowym

 • Błogie

  [~ 23.7 km] Rezerwaty przyrody

  grąd i gór jodłowy- naturalne zespoły leśne z jodłą (Abies alba)

 • Gaik

  [~ 25.2 km] Rezerwaty przyrody

  grąd ze starymi dębami (Quercus sp.)- reliktowy krajobraz leśny rezydencji łowieckiej z XIX w. w Spale

 • Twarda

  [~ 25.8 km] Rezerwaty przyrody

  drzewostan jodłowy na granicy zasięgu jodły (Abies alba)

 • Łaznów

  [~ 26.6 km] Rezerwaty przyrody

  grąd z jodłą

 • Kruszewiec

  [~ 27.4 km] Rezerwaty przyrody

  wielogatunkowy las liściasty z jodłą (Abies alba) na granicy jej zasięgu

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Las Wiśniowa Góra

  [~ 27.5 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Las Wiśniowa Góra znajduje się w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego, na granicy z województwem piotrkowskim. Obejmuje niewielki ale zwarty kompleks leśny nad rzeką Miazgą.