Mapa Bełchów

99-418 Bełchów

Bełchów w Google Earth

Pobliskie miejscowości

Rejony chronione w okolicy

 • Polana Siwica

  [~ 2.6 km] Rezerwaty przyrody

  Fragment śródleśnej polany charakterystyczej dla Puszczy Bolimowskiej z roślinnością łąkową i torfowiskową.

 • Nieborów

  [~ 5.1 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Fragment zespołu parkowo-pałacowego w Nieborowie wkompoowany w otaczające drzewostany leśne.

 • Bolimowski Park Krajobrazowy

  [~ 7.2 km] Parki krajobrazowe

  Park leży na pograniczu Wyżyny Łódzkiej i Niziny Mazowieckiej w dorzeczu rzeki Rawki i chroni dobrze zachowane fragmenty Puszczy Bolimowskiej, Wiskickiej i Jaktorowskiej. W rzeźbie terenu występują elementy krajobrazu polodowcowego takie jak falista wysoczyzna moreny dennej, stożki napływowe, wydmy oraz doliny rzeczne z tarasami. Osią hydrograficzną parku oraz ważnym elementem krajobrazu jest rzeka Rawka, której dolina malowniczo meandruje wśród lasów i łąk parku. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze (staniowieka roślin chronionych w dolinie , miejsca lęgowe ptaków) i krajobrazowe od 1983 roku Rawka objęta jest ochroną jako rezerwat przyrody.Największą powierzchnię w Parku zajmują zbiorowiska leśne. Przeważają bory sosnowe i mieszane z dominującą sosną oraz domieszką dębu grabu, lipy klonu w drzewostanie oraz kruszyną, jarzębiną, leszczyną, dereniem i jałowcem w podszycie. Na żyźniejszych siedliskach występuje grąd typowy, rzadziej świetlista dąbrowa i grąd wilgotny. Na podmokłych terenach, w dolinie Rawki występują łęgi jesionowo - olszowe, olsy i zarośla wierzbowe. Flora naczyniowa jest bardzo bogata i obejmuje około 2200 gatunków roślin - w tym wiele rzadkich i chronionych, jak; pomocnik baldaszkowaty, widłak spłaszczony, goździsty i jałowcowaty, lilia złotogłów, listera jajowata, kosaciec żółty, wawrzynek wilczełyko.Fauna parku jest bogata i różnorodna. W Puszczy żyje 16 gatunków ssaków łownych, m.in. łosie, sarny daniele, jelenie, dziki, lisy i bobry. Na podmokłych łąkach doliny Rawki bytują bociany czarne i białe, zimorodki, brodźce, derkacze, bekasy, łabędzie nieme, żurawie, kaczki wiele innych. Na terenie parku żyje 6 gatunków płazów oraz 5 gatunków gadów (traszka zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara i paskówka, rzekotka drzewna, jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, zaskroniec, żmija zygzakowata), a w wodach Rawki wiele gatunków ryb, m.in. szczupak, lin, brzana, leszcz, węgorz, okoń. W granicach Parku znajduje się barokowa rezydencja pałacowa ze starym parkiem w Nieborowie oraz romantyczny park w Arkadii.

 • Kopanicha

  [~ 9.4 km] Rezerwaty przyrody

  zróżnicowane zbiorowiska leśne; grąd, łęg olszowy i bór bagienny

 • Zwierzyniec Królewski

  [~ 9.9 km] Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Obszar lasów, pól i łąk o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych chroniony w celu ochrony starego drzewostanu oraz wartości historycznych i krajobrazowych.

 • Źródła Borówki

  [~ 11.1 km] Rezerwaty przyrody

  zbiorowisko grądu, boru mieszanego i sosnowego, swoiste cechy krajobrazu

 • Uroczysko Bażantarnia

  [~ 14.4 km] Rezerwaty przyrody

  obszar lasu: grądu, dąbrowy świetlistej, olsu i łęgu jesionowo-olszowego

 • Bukowiec

  [~ 16.2 km] Rezerwaty przyrody

  buczyna karpacka z bukiem (Fagus silva tica) poza granicą jego zasięgu oraz owocującymi okazami bluszczu pospolitego (Hedera helix)

 • Kwaśna Buczyna

  [~ 17.8 km] Rezerwaty przyrody

  Las bukowo-dębowy o naturalnych cechach

 • Puszcza Mariańska

  [~ 19.7 km] Rezerwaty przyrody

  fragment lasu grądowego; w runie rzadkie chronione gatunki

 • Górki

  [~ 21.1 km] Rezerwaty przyrody

  zimoziół północny (Linnaea borealis) w drzewostanie sosnowym

 • Zimna Woda I

  [~ 23.2 km] Rezerwaty przyrody

  bór mieszany z dębem bezszypułkowym (Quercus sessilis)

 • Doliska

  [~ 24.3 km] Rezerwaty przyrody

  las mieszany z udziałem jodły (Albiea alba) poza granicą jej zasięgu

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy gminy Głowno

  [~ 25.6 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy gminy Głowno leży w północno-wschodniej części województwa łódzkiego, na terenie gminy Głowno. Obejmuje kompleksy leśne rozciągające się wzdłuż dolin rzek Mrogi i Mrożycy.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy

  [~ 26.2 km] Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Mrogi i Mrożycy położony jest w południowo - zachodniej części województwa, obejmuje źródliskowe i górne partie dolin rzecznych wraz z przyległymi terenami rolno-leśnymi. Cały obszar należy do mezoregionu Wyżyny Łódzkiej i charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą. Strome zbocza dolin, dolinki boczne, parowy i niecki pokryte są częściowo lasami.Na tym terenie występuje cały szereg pomników przyrody. Stanowią je okazałe drzewa - dęby szypułkowe i lipy drobnolistne oraz głazy narzutowe.W szacie roślinnej dominują łąki z niewielkimi fragmentami lasów łęgowych (uroczyska Pustułka, Koluszki, Rogów, Kołacin i Kołacinek). Na uwagę zasługuja również płaty muraw kserotermicznych pod Rogowem.