Województwo łódzkie

Gminy

Rejony chronione

 • Polesie Konstantynowskie

  Rezerwaty przyrody

  grąd wilgotny - relikt naturalnego lasu na obszarze zurbanizowanym

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Las Wiączyński

  Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Las Wiączyński leży we wschodniej części województwa łódzkiego i łączy się z Obszarem Chronionego krajobrazu Mrogi i Mrożycy w województwie skierniewickim. Obszar obejmuje kompleks leśny, wewnątrz którego utworzono rezerwat Wiączyń o powierzchni 8,8 ha. Rosną tam stare buki, jawory i jodły na granicy zasięgu.

 • Wiączyń

  Rezerwaty przyrody

  las liściasty ze starymi bukami (Fagus silvatica)

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Las Wiśniowa Góra

  Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Las Wiśniowa Góra znajduje się w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego, na granicy z województwem piotrkowskim. Obejmuje niewielki ale zwarty kompleks leśny nad rzeką Miazgą.

 • Struga Dobieszkowska

  Rezerwaty przyrody

  malowniczy strumień leśny oraz zbiorowiska łęgowe i grądowe

 • Wolbórka

  Rezerwaty przyrody

  źródliska rzeki Wolbórki porośnięte olsem i łęgiem jesionowo-olszowym

 • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

  Parki krajobrazowe

  Park obejmuje północną krawędź Wzniesień Łódzkich. W przeszłości nałożyły się tutaj efekty działalności akumulacyjnej i spiętrzającej lądolodów skandynawskich oraz rezultaty procesów erozyjno-denudacyjnych. W efekcie powstało wiele malowniczych parowów i wąwozów o stromych ścianach. Sieć hydrograficzna Parku jest dobrze rozwinięta, urozmaicona i posiada charakter naturalny. Najważniejszym w regionie łódzkim węzłem hydrologicznym jest kulminacja o wys. 284 m n.p.m., gdzie biorą początek liczne rzeki i strumienie: Bzura i jej dopływy oraz dopływy Warty i Pilicy. Park leży w północnej części krainy środkowopolskich wysoczyzn w zasięgu geograficznego występowania jodły, buka, jawora i świerka. Występuje tu ponad 60 gatunków drzew i krzewów, 15 gatunków roślin chronionych, w tym bluszcz pospolity, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko. Szereg gatunków jest bardzo cennych dla flory lokalnej, przede wszystkim gatunki występujące na torfowiskach, łąkach w dolinach rzek i w wilgotnych lasach. Największym i najcenniejszym pod względem przyrodniczym kompleksem leśnym jest 1200-hektarowy Las Łagiewnicki, chroniący między innymi najstarsze na terenie parku 200-letnie drzewostany dębowe. Najmniej przekształcone biocenozy leśne spotykamy w strefach źródliskowych, w górnych odcinkach Mrożycy, Grzmiącej, Młynówki i Moszczenicy. Na terenie Parku znajduje się rezerwat przyrody Struga Dobieszkowska.

 • Gałków

  Rezerwaty przyrody

  las bukowo-jodłowy na granicy zasięgu obu gatunków drzew

 • Las Łagiewnicki

  Rezerwaty przyrody

  fragment lasu z dobrze zachowanymi fitocenozami różnorodnych postaci grądu i dąbrowy świetlistej.

 • Molenda

  Rezerwaty przyrody

  naturalne zespoły leśne z jodłą (Abies alba)

 • Grądy nad Lindą

  Rezerwaty przyrody

  fragment rzeki Lindy i jej dopływu i źródlisk oraz grądu i łęgów jesionowo-olszowych o cehcach lasów naturalnych

 • Parowy Janinowskie

  Rezerwaty przyrody

  Fragment lasu bukowego z kompleksem erozyjnych parowów charakterystycznych dla strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich.

 • Grądy nad Moszczenicą

  Rezerwaty przyrody

  zespoły grądowe z gatunkami roślin chronionych

 • Ciosny

  Rezerwaty przyrody

  skupienie okazałych jałowców pospolitych (Juniperus communis) na wydmach piaszczystych

 • Górna Mrożyca

  Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Obszar naturalnej doliny Mrożycy w górnym biegu rzeki oraz otaczające je wzniesienia porośnięte lasami i łąkami.

 • OChK Centralny Zespół Krajobrazowy woj.łódzkiego

  Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Chronionego Krajobrazu Centralny zespół krajobrazowy znajduje się na północ od Łodzi, Zgierza i Aleksandrowa. Rozciąga się od wschodniej do zachodniej granicy województwa łódzkiego. Przecinają go doliny rzeczne: Bzury, Moszczenicy i Czarniawki. Obszar ten wyróżnia się stosunkowo dużą lesistością i ma ogromne znaczenie rekreacyjne dla mieszańców aglomeracji łódzkiej. Wśród kompleksów leśnych wchodzących w skład Obszaru na uwagę zasługuje Las Łagiewnicki o powierzchni 1200 ha. Znajduje się on w granicach administracyjnych Łodzi i w związku z tym jest jednym z największych lasów miejskich w Europie.

 • Łaznów

  Rezerwaty przyrody

  grąd z jodłą

 • Dąbrowa Grotnicka

  Rezerwaty przyrody

  dąbrowa świetlista

 • Dolina Mrogi

  Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

  Przełomowa dolina rzeki Mrogi z ostają roślinności szuwarowej i łąkowej oraz licznymi gatunkami ptaków (perkozek, bocian biały, jastrząb, kuropatwa, przepiórka i wiele innych), gadów (jaszczurka zwinka), płazów (traszka zwyczajna, ropuchy, żaby: trawna, moczarowa, zielona) i ryb.

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy

  Obszary chronionego krajobrazu

  Obszar Mrogi i Mrożycy położony jest w południowo - zachodniej części województwa, obejmuje źródliskowe i górne partie dolin rzecznych wraz z przyległymi terenami rolno-leśnymi. Cały obszar należy do mezoregionu Wyżyny Łódzkiej i charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą. Strome zbocza dolin, dolinki boczne, parowy i niecki pokryte są częściowo lasami.Na tym terenie występuje cały szereg pomników przyrody. Stanowią je okazałe drzewa - dęby szypułkowe i lipy drobnolistne oraz głazy narzutowe.W szacie roślinnej dominują łąki z niewielkimi fragmentami lasów łęgowych (uroczyska Pustułka, Koluszki, Rogów, Kołacin i Kołacinek). Na uwagę zasługuja również płaty muraw kserotermicznych pod Rogowem.